Gå til indhold

Social innovation i folkeskolen (et tværgående tema)

Skolen skal først og fremmest give børnene mulighed for at være aktive deltagere i social innovation, men skolen er eller kan også være en naturlig ramme og mødeplads for andre aktører i denne sammenhæng.

Indsendt af

University College Sjælland

Resumé

Social innovation er udtryk for de innovative processer, der retter sig mod de samfundsmæssige problemer og udfordringer, der optræder specifikt og lokalt, men som typisk vil være en del af en mere generel udvikling.

Social innovation skal forstås som udvikling og realisering af en idéer, der opfylder et eller flere sociale behov og som dermed skaber radikal forbedring af livsbetingelser for både dem som har disse behov, men samtidig også for andre.

Skolen skal først og fremmest give børnene mulighed for at være aktive deltagere i social innovation, men skolen er eller kan også være en naturlig ramme og mødeplads for andre aktører i denne sammenhæng. Det vil sige, at der skal skabes rammer for og støtte til etablering af sociale innovationsprojekter, der retter sig mod lokale sociale, kulturelle eller fx økologiske udfordringer.

OECD (2007) påpeger således, at netop den sociale økonomi udgør et potentiale for den lokale udvikling: ’The social economy offers an approach to local development’. Det er med udgangspunkt heri, at en understøttelse af den lokale sociale innovation kan ses som en vigtig faktor i den generelle udvikling af samfundet.

Skolen er det naturlige mødested for borgerne (civilsamfundet), det offentlige, og også private virksomheder. Afsættet vil her være sociale innovationsprojekter med børnene som kerneaktører, men hvor andre aktører involveres og over tid også etablere selvstændige sociale innovationsprojekter.

Indsatsen vil have fokus på, hvordan sådanne projekter etableres, formateres og gennemføres med både fokus på udvikling af innovative løsninger og deltagernes læring og kompetenceudvikling. Videre vil der gennem indsatsen gennemføres pilotprojekter for at udvikle, afprøve og evaluere forskellige koncepter for social innovation. Endelig vil projektet være afsættet for etablering af ”Social Innovation Hub”, hvor interesserede aktører indenfor feltet vil kunne finde gensidig inspiration.

Udfordring og muligheder

Udfordringer

  • Hvordan skolen åbnes overfor lokale udfordringer?
  • Hvordan det omkringliggende samfund udvikler forståelse for værdien af skolen i social innovation?
  • Kompetencer hos undervisere i forhold til social innovation og forhold til at tænke fag ind i sådanne processer?

Muligheder

  • Skolen bliver en ressource i lokalsamfundet – også i en global dagsorden
  • Kobling mellem skolehverdagen og samfundet i øvrigt
  • Udvikling af hensigtsmæssige, dynamiske og også lokalt bæredygtige  løsninger på samfundsmæssige udfordringer

Målsætning

Det overordnede mål er at skabe strukturer, og processer for, hvordan folkeskolen kan blive afsættet og samlingspunktet for social innovation. I de fleste lokal samfund er skolen en afgørende social og kulturel institution, hvorfor det netop er her social innovation, kan finde sted.

Målet er, at der hos eleverne både udvikles forståelse for, kompetencer til og evner til at indgå i social innovation. Videre er målet, at der hos lærerne og i blandt andre personalegrupper udvikles kompetencer til at forestå og understøtte social innovation både i forhold til eleverne og andre brugergrupper i skolen.

Det er også et væsentligt mål, at skolen bliver samlingspunkt og ressource i forhold til social innovation. Endelig er målet naturligvis, at der skabes sociale innovationer, som skaber bedre livsforhold og kvalitet: økonomisk, kulturelt og fx miljømæssigt.

Innovationsbehov

Der er behov for, at der skabes social innovation gennem et understøttet samspil mellem forskellige aktører: De udfordringer som velfærdssamfundet står overfor i en tid præget af globalisering, øgede økonomiske, økologiske og sociale udfordringer skaber behov for, at der findes og udvikles nye måder at organisere sig på, nye samspilsformer og ændrede strukturer for understøttelse af lokale initiativer, der både skaber bæredygtighed og dynamik.

Velfærdssamfundets fremtid er ikke isoleret et spørgsmål om levering af og udvikling af velfærdsydelser fra den offentlige sektors side. Social innovation er en afgørende faktor, hvor der skal tænkes strategisk i, hvordan barrierer kan nedbrydes mellem offentlige, private virksomheder, civilsamfundet, så forskellige fagområder og rationaliteter kan involveres i skabelsen af innovative løsninger, der skaber både social og erhvervsmæssig merværdi.

I strukturerede tiltag kan der skabes fælles, men ikke identiske mål. Den primære forskel mellem innovation og social innovation er, at innovation er drevet af behovet for markedsudvikling, mens social innovations sigte er løsninger, der bringer (social, kulturel, økonomisk) værdi til samfundet.

Social innovation udspilles i et komplekst samspil mellem forskellige aktører. Problemet vil typisk have forskellige dimensioner, der løses i forskellige institutioner, men ofte med berøringsflader i både den offentlige sektor og den sociale økonomi, hvor innovative løsninger netop vil være betinget af et dynamisk og understøttet samspil mellem forskellige aktører.

Samtidig er der behov for at etablere rammen for gensidig læring og inspiration, som kan koble denne indsats til initiativer indenfor fx frivilligeområdet og andre systematiske tiltag som  ”Det kommunale netværk for social innovation”.

De danske forudsætninger

Danmark har en lang tradition for social innovation, hvor lokale initiativer i samspil med offentlige tiltag og samspil mellem videninstitutioner og folkelige initiativer har kunnet skabe innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer: Andelsbevægelsen, hvor netop samspillet mellem lokale og nationale initiativer skabte retning og rum for en transformation af hele samfundsøkonomien.

Udviklingen af velfærdsstaten, demokratisering af arbejdslivet med mere. Skolen har en lang tradition for at være det lokale mødested og ramme for initiativer, denne position skal nytænkes og nyudvikles.

Effekter og potentialer

Social innovation er ikke bare en mulighed, men en nødvendighed, hvis vi skal kunne skabe lokale løsninger og udviklinger, der er både bæredygtige og skaber sammenhængskraft og mening for borgerne.

  • Gennemførelsen af projektet vil give modeller for involvering af skolen i social innovation
  • Angive strukturer og processer for social innovation med involvering af elever
  • Anvise kompetencebehov for undervisere og andre, der skal indgå i social innovation
  • Etablere netværk(Hub) for aktører på området.