Gå til indhold

Hvis en studerende oplever problemer med ECTS-systemet

Studerende kan undertiden opleve forskellige problematikker, der relaterer sig til anvendelsen af ECTS. Det kan handle om, at arbejdsbelastningen på et kursus eller en uddannelser er for stor eller for lille. Det kan også dreje sig om problemer knyttet til meritoverførsel.

Studienævnet

Uddannelsesinstitutionerne er forpligtet til løbende at evaluere undervisningen. I den forbindelse kan det anbefales også at lade de studerende evaluere arbejdsbyrden på kurserne. Det giver mulighed for at justere på arbejdsbyrden på et kursus, hvis det vurderes, at der er et gennemgående problem hermed.

I studienævnene på uddannelserne er de studerende repræsenteret. Studienævnene har blandt andet til opgave at følge og diskutere tilrettelæggelsen af undervisningen. Hvis en studerende oplever en uhensigtsmæssig arbejdsbelastning på et kursus eller en uddannelse – eller har spørgsmål til den ECTS-beregning, som institutionen har fastsat, kan disse spørgsmål rejses i studienævnet.

Kvalifikationsnævnet og klageadgang

Kvalifikationsnævnet er en uafhængig klageinstans, der behandler klager fra uddannelsessøgende over afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetence truffet af danske uddannelsesinstitutioner. Nævnet behandler klager i relation til meritoverførsel fra udlandet og i et vist omfang også meritoverførsel mellem danske institutioner.

Systemer i andre lande

ECTS er et unikt system, dvs. hvis man skal have meritoverført fra et land, der ikke anvender ECTS, så kan der være et større arbejde forbundet hermed. 

Senest opdateret 19. juni 2020