Gå til indhold

Niveau 1

Her beskrives det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 1. Nederst er der eksempler på konkrete kvalifikationer på dette niveau.

Læringsudbytte

Viden

  • Skal have grundlæggende viden inden for almene fag.

  • Skal have grundlæggende forståelse af naturgivne, kulturelle, sociale og politiske forhold.

Færdigheder

  • Skal besidde grundlæggende sproglige, numeriske, praktiske og kreative færdigheder.

  • Skal kunne anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder.

  • Skal kunne evaluere eget arbejde.

  • Skal kunne præsentere resultaterne af eget arbejde.

Kompetencer

  • Skal kunne tage personlig stilling og handle i simple og overskuelige situationer.

  • Skal kunne arbejde selvstændigt med på forhånd definerede problemstillinger.

  • Skal have lyst til at lære og kunne indgå i delvist åbne læringssituationer under supervision.


Europæisk niveau

Dette niveau svarer til niveau 2 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF).


Eksempler på kvalifikationer på niveau 1

Bevis for folkeskolens afgangsprøve

Uddannelsesbevis/grad

Folkeskolens afgangsbevis tildeles elever, der har afsluttet 9. klassetrin. Ved afslutningen af 9. klassetrin forventes eleverne at have tilegnet sig de kundskaber og færdigheder i folkeskolens fag, som fremgår af Fælles Mål.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Folkeskolens afgangsbevis giver adgang til ungdomsuddannelser m.v.

 

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Alle, der afslutter folkeskolens 9. klasse, får et afgangsbevis, der bl.a. indeholder karakterer for afgangsprøverne. Afgangsprøverne omfatter 7 obligatoriske prøver og evt. et antal frivillige prøver. Prøverne dokumenterer, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag.

Adgang: Alle børn, der bor i Danmark, er undervisningspligtig fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Der er frit optag i folkeskolen.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Skolens leder udsteder afgangsbevis efter reglerne i folkeskoleloven og prøvebekendtgørelsen.

 

Almen voksenuddannelse, niveau G

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenter, at en person har opnået en kvalifikation inden for et alment fag på niveau G. Enkeltfag har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig. Almen voksenuddannelse udbydes som undervisning i enkeltfag, der afsluttes med prøver og eksamen efter national standard.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Bevis på enkeltfag på niveau G kan give adgang til undervisning på højere niveauer på almen voksenuddannelse og til uddannelser, der har niveau G eller folkeskolens afgangsprøver som adgangskrav.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset kan opnås ved at gennemføre et fag på almen voksenuddannelse. Beviset kan også opnås via en realkompetencevurdering.

Adgang: Uddannelsesinstitutionen afgør ud fra en vurdering af ansøgerens forudsætninger, om vedkommende kan optages på fag inden for almen voksenuddannelse og på hvilket niveau.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende uddannelsesinstitution

FVU – læsning trin 1

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at kursisten kan benytte læse- og staveteknikker, der er baseret på lydlige enheder, finde et ords rodmorfem i velkendt ordmateriale, genkende hyppigt forekommende uregelmæssige ord, søge enkle oplysninger i hverdagstekster, læse enkle, sammenhængende tekster og skrive korte tekster til eget brug.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Trin 1 leder til undervisning på trin 2 og udgør en delmængde af de læsefærdighedskrav, der er en forudsætning for beskæftigelse og uddannelse i henhold til OECD’s anbefalinger.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre et FVU-kursus på trin 1. Det er muligt at være selvstuderende.

Adgang: Alle, der er fyldt 18 år og har forudsætninger for at få udbytte af undervisningen kan optages. Unge under 18 år kan optages når de i kombination med FVU følger uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser, er i et ansættelsesforhold, der følger virksomhedsrettet FVU-undervisning eller følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Deltagelse kræver en indledende test for at afgøre om FVU-tilbuddet er det rette.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset tildeles af det VUC, der har ansvaret for det geografiske dækningsområde, hvor undervisningsinstitutionen er hjemmehørende.

FVU – læsning trin 2

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at kursisten kan udnytte kontekstafhængige lydfølgeregler, kende ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord og disses bøjning, udnytte en læseteknik, der er baseret på morfemer, kende ord af udenlandsk oprindelse (låneord), der forekommer i hverdagstekster, skrive sammenhængende tekster og læse sammenhængende tekster med rimelig hastighed og forståelse.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Trin 2 leder til undervisning på trin 3 og udgør en delmængde af de læsefærdighedskrav, der er en forudsætning for beskæftigelse og uddannelse i.h.t. OECD’s anbefalinger.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre et FVU-kursus på trin 2. Det er muligt at være selvstuderende.

Adgang: Alle, der er fyldt 18 år og har forudsætninger for at få udbytte af undervisningen kan optages. Unge under 18 år kan optages når de i kombination med FVU følger uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser, er i et ansættelsesforhold, der følger virksomhedsrettet FVU-undervisning eller følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Deltagelse kræver en indledende test for at afgøre om FVU-tilbuddet er det rette.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset tildeles af det VUC, der har ansvaret for det geografiske dækningsområde, hvor undervisningsinstitutionen er hjemmehørende.

FVU – læsning trin 3

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at kursisten kender avancerede lydfølgeregler på dansk, regler om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord (tegnkonstansprincippet), betydningen og stavemåden af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse (låneord), sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng, forskellige teksttyper og deres karakteristika. Kursisten kan herudover benytte forskellige læsestrategier i forhold til læseformål og teksttype, vurdere læseudbyttet ud fra et bestemt læseformål og udnytte viden om teksttyper og afsender-/modtagerforhold i udformningen af forskellige tekster.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Trin 3 leder til undervisning på trin 4 og udgør en delmængde af de læsefærdighedskrav, der er en forudsætning for beskæftigelse og uddannelse i.h.t. OECD’s anbefalinger.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre et FVU-kursus på trin 3. Det er muligt at være selvstuderende.

Adgang: Alle, der er fyldt 18 år og har forudsætninger for at få udbytte af undervisningen kan optages. Unge under 18 år kan optages når de i kombination med FVU følger uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser, er i et ansættelsesforhold, der følger virksomhedsrettet FVU-undervisning eller følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Deltagelse kræver en indledende test for at afgøre om FVU-tilbuddet er det rette.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset tildeles af det VUC, der har ansvaret for det geografiske dækningsområde, hvor undervisningsinstitutionen er hjemmehørende.

FVU – læsning trin 4

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at kursisten kan: læse, stave og udtale relevante ord inden for deltagerens fag- eller interesseområde, uddrage væsentlige elementer i en faglig beskrivelse og skriftligt formidle et fagligt indhold.

Kursisten har derudover kendskab til: relevante udenlandske betydningsenheder (morfemer), betydningen af relevante fagord, struktur og opbygning af tekster i fagbøger, samt hjælpemidler, metoder og aktiviteter til fremme for studieudbytte.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Trin 4 svarer færdighedsmæssigt til Almen Voksenuddannelse niveau G og udgør en delmængde af de læsefærdighedskrav, der er en forudsætning for beskæftigelse og uddannelse i henhold til OECD’s anbefalinger.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre et FVU-kursus på trin 4. Det er muligt at være selvstuderende.

Adgang: Alle, der er fyldt 18 år og har forudsætninger for at få udbytte af undervisningen kan optages. Unge under 18 år kan optages når de i kombination med FVU følger uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser, er i et ansættelsesforhold, der følger virksomhedsrettet FVU-undervisning eller følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Deltagelse kræver en indledende test for at afgøre om FVU-tilbuddet er det rette.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset tildeles af det VUC, der har ansvaret for det geografiske dækningsområde, hvor undervisningsinstitutionen er hjemmehørende.

FVU – matematik trin 1

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at kursisten kan: aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder, læse og forstå information i enkle tabeller, sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser, anslå antal samt afstande, højder, rummål, vægt og tid ud fra en fornemmelse for måleenhederne (cm/m; dl/l; g/kg; sek /min), addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler, tælle og måle både præcist og ved overslag beregne antal, længde, højde og afstande, vægt, materialer, tid og beløb, omsætte mål for længde (cm/m), vægt (g/kg), tid (min/time og dag/uge) og rummål (dl/l) og  opstille regnestykker til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Trin 1 leder til undervisning på trin 2 og udgør en delmængde af de grundlæggende færdighedskrav der almindeligvis er en forudsætning for beskæftigelse og uddannelse.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre et FVU-kursus på trin 1. Det er muligt at være selvstuderende.

Adgang: Alle, der er fyldt 18 år og har forudsætninger for at få udbytte af undervisningen kan optages. Unge under 18 år kan optages når de i kombination med FVU følger uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser, er i et ansættelsesforhold, der følger virksomhedsrettet FVU-undervisning eller følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Deltagelse kræver en indledende test for at afgøre om FVU-tilbuddet er det rette.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset tildeles af det VUC, der har ansvaret for det geografiske dækningsområde, hvor undervisningsinstitutionen er hjemmehørende.

FVU – matematik trin 2

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at kursisten kan: aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål; måle og beregne arealer og rumfang (præcist og ved overslag); genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel); omsætte inden for metersystemet i relevante sammenhænge; læse og forstå information i enkle tabeller og grafer; indsamle og bearbejde data ved brug af simple statistiske metoder; blive opmærksomme på om data er repræsentative; læse og forstå angivelser af chance og risiko; regne med og vurdere forholdstal og procent i relevante sammenhænge; anvende simple matematiske konventioner, der bruges i relevante videreuddannelser; og opstille regneudtryk til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Trin 2 svarer færdighedsmæssigt til Almen Voksenuddannelse niveau G og udgør en delmængde af de grundlæggende færdighedskrav der almindeligvis er en forudsætning for beskæftigelse og uddannelse.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre et FVU-kursus på trin 2, det er muligt at være selvstuderende.

Adgang: Alle, der er fyldt 18 år og har forudsætninger for at få udbytte af undervisningen kan optages. Unge under 18 år kan optages når de i kombination med FVU følger uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser, er i et ansættelsesforhold, der følger virksomhedsrettet FVU-undervisning eller følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Deltagelse kræver en indledende test for at afgøre om FVU-tilbuddet er det rette.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset tildeles af det VUC, der har ansvaret for det geografiske dækningsområde, hvor undervisningsinstitutionen er hjemmehørende.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. oktober 2018