Niveau 2

Her beskrives det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 2. Nederst er der eksempler på konkrete kvalifikationer og link til de uddannelser, der fører til dette niveau.

Læringsudbytte

Viden

 • Skal have grundlæggende viden inden for almene fag eller på udvalgte områder inden for et erhvervs- eller fagområde.

 • Skal have forståelse for arbejdsmarkedets grundlæggende vilkår og mekanismer.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter.

 • Skal kunne korrigere for fejl eller afvigelser fra en plan eller standard.

 • Skal kunne præsentere og diskutere resultaterne af eget arbejde.

Kompetencer

 • Skal kunne tage personlig stilling og handle i simple og overskuelige situationer.

 • Skal kunne tage et vist ansvar for udviklingen af arbejdsformer og indgå i ukomplicerede gruppeprocesser.

 • Skal kunne indgå i delvist åbne læringssituationer og søge vejledning og supervision.


Europæisk niveau

Dette niveau svarer til niveau 2 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF).


Uddannelser, der fører til niveau 2

På Uddannelsesguiden.dk finder du oplysninger om de enkelte uddannelser:


Eksempler på kvalifikationer på niveau 2

Ubefaren skibsassistent

Uddannelsesbevis/grad

 

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som Ubefaren skibsassistent. Skibsassistenten tager sig af alt det praktiske arbejde om bord på et skib og arbejder både på dækket og i maskinen. Skibsassistenten hjælper til med brovagt, rengøring og vedligeholdelse af skibets maskiner og teknik.

Beskæftigelse og videreuddannelse

 

Beviset leder til beskæftigelse på skibe og fartøjer. Beviset giver adgang til videreuddannelse til Befaren skibsassistent (niveau 3), og for videreuddannelse til Fiskeskipper, Kyst- og Sætteskipper (niveau 4).

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre uddannelsen til skibsassistent. Uddannelsen veksler mellem skoleundervisning og praktiktid til søs. Uddannelsen tager 1½ år.

Adgang: Adgang til uddannelsen forudsætter opfyldelse af undervisningspligten efter folkeskoleloven (9 års skolegang), alder på minimum 17 ½ år, bestået helbredsundersøgelse samt syns- og høreprøve for søfarende. Personer, som er fyldt 16 år, kan optages, hvis der er indgået en uddannelsesaftale med et rederi.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af Søfartsskolen

Bevis for folkeskolens 10. klasse

Uddannelsesbevis/grad

Beviset for folkeskolens 10. klasse tildeles elever, der har gennemført 10. klasse. Ved afslutningen af folkeskolens 10. klasse forventes eleverne at have tilegnet sig de kundskaber og færdigheder i folkeskolens fag, som fremgår af Fælles Mål.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset for folkeskolens 10. klasse giver adgang til ungdomsuddannelser m.v.

 

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset for folkeskolens 10. klasse tildeles elever, der har gennemført 10. klasse. 10. klasse er målrettet de elever, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. I 10. klasse indgår bl.a. brobygning, en række tilbudsfag målrettet ungdomsuddannelserne og en uddannelsesplan til brug for uddannelsesvejledning af eleven.

Folkeskolens 10. klasse kan afsluttes med en række 10. klasse prøver og evt. en eller flere af de bundne afgangsprøver fra 9. klasse. Prøverne dokumenterer, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag. Prøverne i 10. klasse er frivillige.

Adgang: Der er frit optag til folkeskolens 10. klasse.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Skolens leder udsteder afgangsbevis efter reglerne i folkeskoleloven og prøvebekendtgørelsen.

 

Almen voksenuddannelse, niveau F og E

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenter, at en person har opnået en kvalifikation inden for et alment fag på niveau F eller G. Enkeltfag har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig. Almen voksenuddannelse udbydes som undervisning i enkeltfag, der afsluttes med prøver og eksamen efter national standard.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Bevis på enkeltfag på niveau F og E kan give adgang til undervisning på højere niveauer på almen voksenuddannelse og til uddannelser, der har niveau E eller folkeskolens 10. klasse som adgangskrav.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset kan opnås ved at gennemføre fag på almen voksenuddannelse. Beviset kan også opnås via en realkompetencevurdering.

Adgang: Uddannelsesinstitutionen afgør ud fra en vurdering af ansøgerens forudsætninger, om vedkommende kan optages på fag inden for almen voksenuddannelse og på hvilket niveau.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende uddannelsesinstitution

AMU-bevis (fælleskatalog): Introduktion til førstehjælp på jobbet (42730)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Undervisningen giver deltagerne forståelse for førstehjælpens betydning og sigter mod at motivere dem for at gennemføre en egentlig uddannelse i førstehjælp.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit).

Hvordan opnås beviset?

Beviset tildeles typisk efter deltagelse i en AMU-uddannelse. Beviset tildeles ved bedømmelse af, om deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, som afsluttes med en prøve, kan beviset også tildeles personer, som ikke har deltaget i undervisningen, men som aflægger prøven. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU).

Hvem kan tildele beviset?

Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.


Se også:

 • Certificate Supplement
  Tillæg til uddannelsesbeviset. Beskriver den enkelte erhvervsuddannelse eller arbejdsmarkedsuddannelse.
Senest opdateret 09. oktober 2018