Niveau 3

Her beskrives det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 3. Nederst er der eksempler på konkrete kvalifikationer og link til de uddannelser, der fører til dette niveau.

Læringsudbytte

Viden

 • Skal have viden om basale metoder og normer inden for et erhvervs- eller fagområde.

 • Skal have forståelse af egne indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Færdigheder

 • Skal kunne udføre praktiske arbejdsopgaver inden for faget/erhvervet.

 • Skal kunne løse faglige problemer.

 • Skal kunne søge og vurdere information med relevans for en praktisk arbejdsopgave indenfor et fag eller et erhverv. 

 • Skal kunne anvende faglig terminologi i kommunikationen med kolleger, medstuderende og brugere.

Kompetencer

 • Skal kunne tage ansvar for afgrænsede arbejdsprocesser.

 • Skal kunne indgå i tværfagligt samarbejde inden for et erhvervs eller et fags praksis.

 • Skal kunne indgå aktivt i læringssituationer inden for et erhvervs- eller fagområde.


Europæisk niveau

Dette niveau svarer til niveau 3 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF).


Uddannelser, der fører til niveau 3

På Uddannelsesguiden.dk finder du oplysninger om de enkelte uddannelser:


Eksempler på kvalifikationer på niveau 3

Social og sundhedshjælper, trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som social- og sundhedshjælper. Social- og sundhedshjælperen kan selvstændigt pleje og bistå ældre, syge eller handicappede i deres hjem eller på plejehjem, herunder foretage sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset leder til beskæftigelse i hjemmeplejen, plejehjem og dag- og aktivitetscentre. Beviset giver adgang til trin 2 på social- og sundhedsuddannelsen, uddannelsens til social- og sundhedsassistent, som er indplaceret på niveau 4.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen. Uddannelsen er en vekseluddannelse med mindst 3 skoleperioder og mindst 2 praktikperioder. Social- og sundhedshjælperuddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et projekt. Derudover er der prøve i ét grundfag eller ét områdefag.

Områdefag og grundfag, der ikke er udtrukket som prøvefag, afsluttes med en standpunktskarakter.

Adgang: Alle, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven, har adgang til erhvervsuddannelsen. Elevens uddannelsesplan udarbejdes på baggrund af en kompetencevurdering.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Den institution, hvor eleven har taget uddannelsen, udsteder uddannelsesbevis efter de retningslinjer som det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen har udarbejdet.

Det Blå Bevis (erhvervsfisker)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som erhvervsfisker. En erhvervsfisker kan håndtere de praktiske opgaver på havet, der kræver hurtig og selvstændig handling, samt de forretningsmæssige opgaver som en ansvarlig del af et team.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Som erhvervsfisker med Det Blå Bevis kan man blive ansat som fisker på alle fiskefartøjer. Man har også mulighed for at bliver fører på fiskeskibe op til 9 meter. Beviset giver desuden mulighed for videreuddannelse til Fiskeskipper på niveau 4.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at have gennemført og bestået uddannelsen som erhvervsfisker. Uddannelsen tager 2 år og består af et halvt års praktik, 22 ugers teori på fiskeriskole og igen 1 års praktik.

Adgang: Adgang til uddannelsen forudsætter opfyldelse af undervisningspligten efter folkeskoleloven (9 års skolegang), alder på minimum 16 år, lærlingekontrakt med Danmarks Fiskeriforening samt bestået sikkerhedskursus, helbredsundersøgelse samt syns- og høreprøve for søfarende.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af Søfartsstyrelsen

Almen voksenuddannelse, niveau D

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenter, at en person har opnået en kvalifikation inden for et alment fag på niveau D. Enkeltfag har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig. Almen voksenuddannelse udbydes som undervisning i enkeltfag, der afsluttes med prøver og eksamen efter national standard.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Bevis på enkeltfag på niveau D kan give adgang til uddannelser, der har niveau D eller folkeskolens 10. klasse som adgangskrav.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset kan opnås ved at gennemføre et fag på almen voksenuddannelse. Beviset kan også opnås via en realkompetencevurdering.

Adgang: Uddannelsesinstitutionen afgør ud fra en vurdering af ansøgerens forudsætninger, om vedkommende kan optages på fag inden for almen voksenuddannelse og på hvilket niveau.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende uddannelsesinstitution

AMU-bevis (TUR): Konflikthåndtering for personbefordringschauffører (43149)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person i jobbet som personbefordringschauffør kan afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter i relation til passagerer og kolleger.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit).

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset tildeles typisk efter deltagelse i en AMU-uddannelse. Beviset tildeles ved bedømmelse af, om deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, som afsluttes med en prøve, kan beviset også tildeles personer, som ikke har deltaget i undervisningen, men som aflægger prøven. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU).

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.


Se også:

 • Certificate Supplement
  Tillæg til uddannelsesbeviset. Beskriver den enkelte erhvervsuddannelse eller arbejdsmarkedsuddannelse.
Senest opdateret 08. januar 2019