Niveau 4

Her beskrives det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 4. Nederst er der eksempler på konkrete kvalifikationer og link til de uddannelser, der fører til dette niveau.

Læringsudbytte

Viden

 • Skal have viden om begreber, principper og processer inden for et erhvervs- eller fagområdes praksis eller i almene fag.

 • Skal have forståelse af sammenhænge mellem faglige problemer og samfundsmæssige/internationale forhold.

Færdigheder

 • Skal kunne vælge og anvende relevante redskaber, metoder, teknikker og materialer indenfor et erhvervs- eller fagområde.

 • Skal kunne identificere et praktisk og / eller teoretisk problem.

 • Skal kunne vurdere kvaliteten af eget og andres arbejde i forhold til en given standard.

 • Skal kunne anvende erhvervs- og fagområdets terminologi i kommunikationen med samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 • Skal kunne tage ansvar for arbejdsprocesser i normalt forudsigelige arbejds- eller studiesituationer.

 • Skal kunne planlægge og tage ansvar for egne og fælles arbejdsprocesser og resultater.

 • Skal kunne opsøge videreuddannelse og faglig udvikling i strukturerede læringsmiljøer.


Europæisk niveau

Dette niveau svarer til niveau 4 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF).


Uddannelser, der fører til niveau 4

På Uddannelsesguiden.dk finder du oplysninger om de enkelte uddannelser:


Eksempler på kvalifikationer på niveau 4

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som salgsassistent. Salgsassistenten kan varetage salgs- og driftsmæssige funktioner inden for detailhandelsvirksomheder, specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders branche- og sortimentsområder, arbejdsfunktioner og forskellige butikskategorier samt værdiskabende opgaveløsninger inden for kunde-, vare-, informations- og pengestrømme.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset leder til beskæftigelse i næsten alle butikker og kæder. Beviset giver adgang til erhvervsakademiuddannelser på niveau 5, såfremt man opfylder de særlige adgangskrav til uddannelserne, for eksempel Handelsøkonom og Markedsføringsøkonom.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre og bestå detailhandelsuddannelsen med speciale. Uddannelsen er en vekseluddannelse med perioder i praktik og perioder med undervisning på en erhvervsskole. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve på baggrund af et projekt, som er gennemført i praktikvirksomheden. Tildeling af beviset forudsætter, at eleven har opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle specialefag i hovedforløbet samt beståkarakter i fagprøven.

Adgang: Alle, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven, har adgang til erhvervsuddannelsen; endvidere fra trin 1 af uddannelsen ”Butiksmedhjælper”. Elevens uddannelsesplan udarbejdes på baggrund af en kompetencevurdering.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser

Mureruddannelsen

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som murer. Mureren kan planlægge, udføre og kvalitetskontrollere opmuring, pudsning, fugning, flisearbejde, gulvarbejde, restaurering, renovering samt tagearbejde i overensstemmelse med fagets regler, normer og traditioner. Endvidere kan mureren samarbejde om byggeprojekter i alle faser med kunder, byggeledelse og kolleger inden for eget fag og tværfagligt.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset leder til beskæftigelse i små byggevirksomheder og store og mellemstore entreprenørvirksomheder. Beviset giver direkte adgang til byggeteknikeruddannelsen (erhvervsakademiuddannelse på niveau 5) og konstruktøruddannelserne (professionsbacheloruddannelse på niveau 6).

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre og bestå mureruddannelsen. Uddannelsen er en vekseluddannelse med perioder i praktik og perioder med undervisning på en erhvervsskole. Uddannelsen afsluttes med en prøve, der samtidig udgør en svendeprøve. Prøven består af en teoretisk og en praktisk prøve. Tildeling af beviset forudsætter, at eleven har opnået beståkarakter i både den skriftlige prøve og den praktiske prøve samt i hvert grund-, område- og specialefag.

Adgang: Alle, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven, har adgang til erhvervsuddannelsen; endvidere fra trin 1 af uddannelsen, Flisemontør. Elevens uddannelsesplan udarbejdes på baggrund af en kompetencevurdering.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedet af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget.

Sætteskipper

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som sætteskipper. Sætteskippere er i stand til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore skibe.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset giver ret til at sejle som 1. og 2. styrmand om bord på alle handelsskibe på alle have. Med tilstrækkelig fartstid må man også sejle som fører af alle handelsskibe med en bruttotonnage på under 3000.

Beviset giver desuden mulighed for videreuddannelse til Skibsfører på niveau 5.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at have gennemført og bestået uddannelsen som sætteskipper. Uddannelsen består af 1 års teori og 18 måneders praktik (farttid).

Adgang: Adgang til sætteskipperuddannelsen forudsætter, at ansøgeren har gennemført en uddannelse til kystskipper. Adgang forudsætter endvidere, at ansøgeren er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, uddannelsen giver ret til,  er skikket til udkig og er i besiddelse af et gyldigt vagtholdsbevis. 

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af Marstal Navigationsskole eller MARTEC Skagen.

Bevis for treårig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset angiver, at eleven har gennemført og bestået en gymnasial uddannelse med følgende formål: At forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder tilegnelse af almendannelse, udvikle faglig indsigt og studiekompetence, opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer, samt opnå evne til at fungere i et studiemiljø; At lære dem at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og til deres egen udvikling, samt udvikle deres kreative og innovative evner og deres kritiske sans; At forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, herunder give dem forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund med mere.

Beviset dokumenterer, hvilke fag og forløb eleven har fulgt som led i en gymnasial uddannelse og med hvilket resultat, angivet ved årskarakter og eventuelt eksamenskarakter.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset giver mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås som følge af at have gennemført og bestået en gymnasial uddannelse. En gymnasial uddannelse er en treårig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

Adgang: Adgang forudsætter afslutning af folkeskolens 9. eller 10. klasse og deltagelse i de afsluttende prøver

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende skole

Bevis for toårig gymnasial uddannelse (hf)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset angiver, at eleven har gennemført og bestået en hf-uddannelse med følgende formål: At forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder tilegnelse af almendannelse, udvikle faglig indsigt og studiekompetence, opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer, samt opnå evne til at fungere i et studiemiljø; At lære dem at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og til deres egen udvikling, samt udvikle deres kreative og innovative evner og deres kritiske sans; At forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, herunder give dem forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund med mere.

Beviset dokumenter, hvilke fag og forløb eleven har fulgt som led i en hf-uddannelse og med hvilket resultat, angivet ved eksamenskarakterer.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset giver mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås som følge af at have gennemført og bestået en hf-uddannelse. Uddannelsen er en toårig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

Adgang: Adgang forudsætter afslutning af folkeskolens 10. klasse og deltagelse i de bestemte afsluttende prøver eller en almen forberedelseseksamen med fagene dansk D eller dansk som andetsprog D, matematik D, engelsk D samt 2 fag på niveau G: naturvidenskab og et af fagene historie, samfundsfag, fransk eller tysk.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende skole

Bevis for gymnasial uddannelse (hf-enkeltfag)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenter, hvilke hf-enkeltfag eleven har fulgt og med hvilket resultat, angivet ved eksamenskarakter.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset giver mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at bestå prøven for et hf-enkeltfag. Hf-enkeltfag er et uddannelsestilbud for voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Hf-enkeltfag svarer til fagene i hf-uddannelsen. Hvert fag afsluttes med en prøve. Fagene kan samles til en fuld hf-eksamen efter national standard. Bevis for enkeltfag kan også opnås via en realkompetencevurdering.

Adgang: Adgang forudsætter afslutning af folkeskolens 10. klasse og deltagelse i de bestemte afsluttende prøver eller tilsvarende kvalifikationer

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende skole

Bevis for gymnasial uddannelse (gymnasial supplering som enkeltfag)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenter, hvilke gymnasiale suppleringsfag eleven har fulgt og med hvilket resultat, angivet ved eksamenskarakter.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset giver mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at bestå prøven for et gymnasialt suppleringsfag (gymnasial supplering som enkeltfag). Gymnasial supplering som enkeltfag er et tilbud til unge med en gymnasial baggrund, der har brug for at supplere deres uddannelse med et eller flere fag for at kunne blive optaget på en bestemt uddannelse. De enkelte fag afsluttes med en prøve. Bevis for gymnasial supplering kan også opnås via en realkompetencevurdering.

Adgang: Adgang forudsætter afslutning af en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, hf eller eux) eller en erhvervsuddannelse kombineret med et fag på C-niveau

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende skole

AMU-bevis (KHRU): Service i institutionskøkkener - kunden i centrum (46501)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at deltageren kan indgå proaktivt i arbejdet med at yde “god service” over for brugerne med udgangspunkt i brugernes behov og forventninger til ernæring, kost og måltider. Deltagerne kan medvirke til at synliggøre og forbedre institutionskøkkenets serviceniveau over for brugerne og udvise serviceminded adfærd i overensstemmelse med virksomhedens værdier og politikker på området. Deltagerne kan rådgive og vejlede i samarbejdet med andre personalegrupper om ernæring, kost og måltider, så brugernes behov og forventninger tilgodeses bedst muligt. Deltageren kan kommunikere såvel mundtligt som skriftligt med brugerne og andre personalegrupper med en ”anerkendende tilgang” og kan analysere den anvendte kommunikation i samtalen.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit).

Hvordan opnås beviset?

Beviset tildeles ved bedømmelse af, om deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, som afsluttes med en prøve, kan beviset også tildeles personer, som ikke har deltaget i undervisningen, men som aflægger prøven. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU).

Hvem kan tildele beviset?

Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.

 

Se også:

 • Certificate Supplement
  Tillæg til uddannelsesbeviset. Beskriver den enkelte erhvervsuddannelse eller arbejdsmarkedsuddannelse.
Senest opdateret 08. januar 2019