Niveau 4

Her beskrives det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 4. Nederst er der eksempler på konkrete kvalifikationer og link til de uddannelser, der fører til dette niveau.

Læringsudbytte

Viden

 • Skal have viden om begreber, principper og processer inden for et erhvervs- eller fagområdes praksis eller i almene fag.

 • Skal have forståelse af sammenhænge mellem faglige problemer og samfundsmæssige/internationale forhold.

Færdigheder

 • Skal kunne vælge og anvende relevante redskaber, metoder, teknikker og materialer indenfor et erhvervs- eller fagområde.

 • Skal kunne identificere et praktisk og / eller teoretisk problem.

 • Skal kunne vurdere kvaliteten af eget og andres arbejde i forhold til en given standard.

 • Skal kunne anvende erhvervs- og fagområdets terminologi i kommunikationen med samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 • Skal kunne tage ansvar for arbejdsprocesser i normalt forudsigelige arbejds- eller studiesituationer.

 • Skal kunne planlægge og tage ansvar for egne og fælles arbejdsprocesser og resultater.

 • Skal kunne opsøge videreuddannelse og faglig udvikling i strukturerede læringsmiljøer.


Europæisk niveau

Dette niveau svarer til niveau 4 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF).


Uddannelser, der fører til niveau 4

På Uddannelsesguiden.dk finder du oplysninger om de enkelte uddannelser:


Eksempler på kvalifikationer på niveau 4

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som salgsassistent. Salgsassistenten kan varetage salgs- og driftsmæssige funktioner inden for detailhandelsvirksomheder, specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders branche- og sortimentsområder, arbejdsfunktioner og forskellige butikskategorier samt værdiskabende opgaveløsninger inden for kunde-, vare-, informations- og pengestrømme.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset leder til beskæftigelse i næsten alle butikker og kæder. Beviset giver adgang til erhvervsakademiuddannelser på niveau 5, såfremt man opfylder de særlige adgangskrav til uddannelserne, for eksempel Handelsøkonom og Markedsføringsøkonom.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre og bestå detailhandelsuddannelsen med speciale. Uddannelsen er en vekseluddannelse med perioder i praktik og perioder med undervisning på en erhvervsskole. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve på baggrund af et projekt, som er gennemført i praktikvirksomheden. Tildeling af beviset forudsætter, at eleven har opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle specialefag i hovedforløbet samt beståkarakter i fagprøven.

Adgang: Alle, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven, og som har opnået mindst 02 i dansk og matematik på grundskolens afgangsniveau eller tilsvarende, har adgang til uddannelsen. Elever med uddannelsesaftale har tillige adgang til uddannelsen. Elevens uddannelsesplan udarbejdes på baggrund af en kompetencevurdering.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser

Mureruddannelsen

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som murer. Mureren kan planlægge, udføre og kvalitetskontrollere opmuring, pudsning, fugning, flisearbejde, gulvarbejde, restaurering, renovering, tagarbejde samt energirigtigt byggeri i overensstemmelse med fagets regler, normer og traditioner. Endvidere kan mureren samarbejde om byggeprojekter i alle faser med kunder, byggeledelse og kolleger inden for eget fag og tværfagligt.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset leder til beskæftigelse i små byggevirksomheder og store og mellemstore entreprenørvirksomheder. Beviset giver direkte adgang til byggeteknikeruddannelsen (erhvervsakademiuddannelse på niveau 5) og konstruktøruddannelserne (professionsbacheloruddannelse på niveau 6).

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at gennemføre og bestå mureruddannelsen. Uddannelsen er en vekseluddannelse med perioder i praktik og perioder med undervisning på en erhvervsskole. Uddannelsen afsluttes med en prøve, der samtidig udgør en svendeprøve. Prøven består af en teoretisk og en praktisk prøve. Tildeling af beviset forudsætter, at eleven har opnået beståkarakter i både den teoretiske prøve og den praktiske prøve samt i hvert grund-, område- og specialefag.

Adgang: Alle, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven, og som har opnået mindst 02 i dansk og matematik på grundskolens afgangsniveau eller tilsvarende, har adgang til uddannelsen. Elever med uddannelsesaftale har tillige adgang til uddannelsen. Elevens uddannelsesplan udarbejdes på baggrund af en kompetencevurdering.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget.

Sætteskipper

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som sætteskipper. Sætteskippere er i stand til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore skibe.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset giver ret til at sejle som 1. og 2. styrmand om bord på alle handelsskibe på alle have. Med tilstrækkelig fartstid må man også sejle som fører af alle handelsskibe med en bruttotonnage på under 3000.

Beviset giver desuden mulighed for videreuddannelse til Skibsfører på niveau 5.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at have gennemført og bestået uddannelsen som sætteskipper. Uddannelsen består af 1 års teori og 18 måneders praktik (farttid).

Adgang: Adgang til sætteskipperuddannelsen forudsætter, at ansøgeren har gennemført en uddannelse til kystskipper. Adgang forudsætter endvidere, at ansøgeren er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, uddannelsen giver ret til,  er skikket til udkig og er i besiddelse af et gyldigt vagtholdsbevis. 

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af Marstal Navigationsskole eller MARTEC Skagen.

Bevis for treårig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset angiver, at eleven har gennemført og bestået en treårig gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx) med følgende formål:

 • At forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer
 • At udvikle faglig indsigt og studiekompetence, samt opnå fortrolighed med forskellige arbejdsformer i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale,
 • At udvikle elevernes personlige myndighed, så de kan forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og til deres udvikling, samt at udvikle deres kreative og innovative evner og deres kritiske sans
 • At forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre og styrke deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, samt give dem forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for deres muligheder for at bidrage til udvikling og forandring af det nære, det europæiske og det globale perspektiv.

Beviset dokumenterer, hvilke fag og forløb eleven har fulgt som led i en gymnasial uddannelse, og med hvilket resultat, angivet ved årskarakter og eventuelt eksamenskarakter.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset giver mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås som følge af at have gennemført og bestået en gymnasial uddannelse. En gymnasial uddannelse er en treårig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion.

Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

Adgang: Adgang forudsætter afslutning af folkeskolens 9. eller 10. klasse samt en række andre specifikke adgangsforudsætninger, som fremgår af kapitel 2 i lov om de gymnasiale uddannelser.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende skole.

Bevis for toårig gymnasial uddannelse (hf)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset angiver, at eleven har gennemført og bestået den toårige uddannelse til hf-eksamen med følgende formål: At forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder tilegnelse af almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression skal eleverne udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og opnå evne til at fungere i et studiemiljø. Eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund samt til deres udvikling og tillige udvikle deres kreative og innovative evner og kritiske sans. De skal gennem uddannelsen forberedes til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, herunder give dem forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund med mere.

I den 2-årige uddannelse til hf-eksamen er fagligheden nært forbundet med aspekter af videnskabsfagene og samtidig med fagenes professionsrettede perspektiver. Uddannelsens formål realiseres således inden for en bred, almen fagrække.

Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af sammenhæng mellem fagene. Der lægges i undervisningen vægt på såvel det teoretiske som det professionsrettede, herunder fagenes anvendelse i relation til videre uddannelse og job.

Beviset dokumenterer, hvilke fag og forløb eleven har fulgt som led i en hf-uddannelse og med hvilket resultat, angivet ved eksamenskarakterer.  Beviset dokumenterer desuden, om det er en hf-eksamen med eller uden overbygning.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset giver mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse. For at søge optagelse på en universitetsbacheloruddannelse kræves en hf-eksamen med overbygning.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås som følge af at have gennemført og bestået uddannelsen til hf-eksamen. Uddannelsen er en toårig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

Adgang: Adgang forudsætter afslutning af folkeskolens 9. eller 10. klasse og  opnåelse af fastsatte gennemsnitskarakterer i dansk, engelsk, matematik og naturfag (9. klasse) og dansk og matematik. (10. klasse) Ansøgere som ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse optages efter standardiseret optagelsessamtale.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende skole.

Bevis for gymnasial uddannelse (hf-enkeltfag)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, hvilke hf-enkeltfag eleven har fulgt, og med hvilket resultat, angivet ved eksamenskarakter.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Hf-enkeltfag er et uddannelsestilbud for voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, som giver mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse. Nogle videregående uddannelser kræver ikke en fuld gymnasial eksamen, men bestemte hf-enkeltfag. For at søge om optagelse på en universitetsbacheloruddannelse kræves en højere forberedelseseksamen med overbygning.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at bestå prøven for et hf-enkeltfag. Hf-enkeltfag svarer til fagene i den toårige hf-uddannelse. Hvert fag afsluttes med en prøve. Fagene kan samles til en fuld højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning efter national standard. Bevis for enkeltfag kan også opnås via en realkompetencevurdering.

Adgang: Adgang forudsætter afslutning af folkeskolens 9. eller 10. klasse, men kan tidligst finde sted 1 år efter afslutning af 9. eller 10. klasse.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende skole.

Bevis for gymnasial uddannelse (gymnasial supplering som enkeltfag)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, hvilke gymnasiale suppleringsfag eleven har fulgt, og med hvilket resultat, angivet ved eksamenskarakter.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset giver mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at bestå prøven for et gymnasialt suppleringsfag (gymnasial supplering som enkeltfag).

Gymnasial supplering som enkeltfag er et tilbud til unge med en gymnasial baggrund, der har brug for at supplere deres uddannelse med et eller flere fag for at kunne blive optaget på en bestemt uddannelse. De enkelte fag afsluttes med en prøve.
Adgang: Adgang forudsætter afslutning af en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, hf (med overbygning)), erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (eux) eller anden tilsvarende gymnasial eksamen herunder udenlandske eksaminer, samt en erhvervsuddannelse kombineret med mindst ét studierettet fag på C-niveau.

Adgang til de særlige supplerende overbygningsforløb forudsætter afslutning af en hf uden overbygning eller eux 1. del.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende skole.

AMU-bevis (KHRU): Service i institutionskøkkener - kunden i centrum (46501)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at deltageren kan indgå proaktivt i arbejdet med at yde “god service” over for brugerne med udgangspunkt i brugernes behov og forventninger til ernæring, kost og måltider. Deltagerne kan medvirke til at synliggøre og forbedre institutionskøkkenets serviceniveau over for brugerne og udvise serviceminded adfærd i overensstemmelse med virksomhedens værdier og politikker på området. Deltagerne kan rådgive og vejlede i samarbejdet med andre personalegrupper om ernæring, kost og måltider, så brugernes behov og forventninger tilgodeses bedst muligt. Deltageren kan kommunikere såvel mundtligt som skriftligt med brugerne og andre personalegrupper med en ”anerkendende tilgang” og kan analysere den anvendte kommunikation i samtalen.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit).

Hvordan opnås beviset?

Beviset tildeles ved bedømmelse af, om deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, som afsluttes med en prøve, kan beviset også tildeles personer, som ikke har deltaget i undervisningen, men som aflægger prøven. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU).

Hvem kan tildele beviset?

Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.

 

Se også:

 • Certificate Supplement
  Tillæg til uddannelsesbeviset. Beskriver den enkelte erhvervsuddannelse eller arbejdsmarkedsuddannelse.
Senest opdateret 03. juli 2019