Niveau 5

Her beskrives det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 5. Nederst er der eksempler på konkrete kvalifikationer og link til de uddannelser, der fører til dette niveau.

Læringsudbytte

Viden

  • Skal have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for et erhvervs- eller fagområde.

  • Skal have forståelse af praksis og/eller de vigtigste anvendte teorier og metoder og kunne forstå erhvervets anvendelse af disse.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser.

  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser.

  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

  • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser.

  • Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til erhvervs- og fagområdets praksis.

  • Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer.


Europæisk niveau

Dette niveau svarer til niveau 5 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF).


Uddannelser, der fører til niveau 5

På Uddannelsesguiden.dk finder du oplysninger om de enkelte uddannelser:

Eksempler på kvalifikationer på niveau 5

Agrarøkonom, der er trin 5 i landbrugets lederuddannelse

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som agrarøkonom. Agrarøkonomen kan varetage drift, ledelse og udvikling af virksomheder på et eller flere produktionsområder med ansvar for personaleledelse og for strategisk udvikling af en landbrugsrelateret virksomhed med henblik på økonomistyring, produktion og salg.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Beviset leder til beskæftigelse i den primære landbrugssektor, den finansielle sektor, foderstofindustrien og maskinbranchen. Den giver desuden mulighed for videreuddannelse til jordbrugsteknolog (erhvervsakademiuddannelse på trin 5) og skov- og landskabsingeniør (professionsbacheloruddannelse på trin 6).

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

 

Beviset opnås ved at gennemføre og bestå landbrugets lederuddannelse. Uddannelsen bygger videre på trin 1 og 2 i landbrugsuddannelsen og indeholder yderligere tre trin: Trin 3 Produktionsleder; Trin 4 Virksomhedsleder; Trin 5 Agrarøkonom. Hvert trin afsluttes med en eksamen. Til trin 5 hører der desuden fire eksamener.

Adgang: Landbrugsuddannelsens trin 2 er en forudsætning for at kunne få adgang til lederuddannelsen, der består af trin 3-5.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af den udbydende skole.

Erhvervsakademigrad inden for laboratorieteknik (laborant AK)

Uddannelsesbevis/grad

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som laborant. Laboranten kan planlægge og løse opgaver af teknisk faglig karakter inden for laboratorieområdet i forbindelse med produktion, udvikling, rådgivning og kontrol i såvel private som offentlige virksomheders tekniske laboratorier.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Graden leder til beskæftigelse i private og offentlige tekniske laboratorier. Graden giver adgang til relevant professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygningsuddannelse på niveau 6.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Graden opnås ved at gennemføre og bestå erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieteknik (laborantuddannelsen). Laborantuddannelsen er normeret til 150 ECTS-point, herunder praktik svarende til 50 ECTS-point. Uddannelsen rummer flere prøver og afsluttes med et eksamensprojekt.

Adgang: Der kan opnås adgang på flere måder: via en gymnasial uddannelse med opfyldelse af specifikke fagkrav; en erhvervsuddannelse som mejerist (trin 2) eller procesoperatør med opfyldelse af specifikke fagkrav; eller en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med opfyldelse af specifikke fagkrav.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for fuldført uddannelse efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen

Skibsfører

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som Skibsfører. Skibsførere kan varetage opgaver som arbejdsleder om bord på et skib og virke som øverstbefalende, under hensynstagen til gældende regler og normer for sociale, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold. Skibsføreren kan gennemføre sejladsplanlægning og navigation.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Med beviset som skibsfører kan man få ansættelse som styrmand på skibe i alle størrelser, og efter fornøden fartstid kan man blive skibets fører (overstyrmand). Uddannelsen kan føre til chefjobs i hele den maritime industri til søs og i land samt mange andre steder i landbaserede virksomheder.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Beviset opnås ved at have gennemført og bestået uddannelsen som skibsfører. Uddannelsen er normeret til 2,5 år. Uddannelsen kan også gennemføres på 1 år, såfremt man har bestået sætteskippereksamen.

Adgang: Adgang til uddannelsen forudsætter bestået sætterskipperuddannelse.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Beviset udstedes af en navigationsskole.

VVU-grad i finansiel rådgivning – Videregående voksenuddannelse (VVU)

Uddannelsesbevis/grad

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation i finansiel rådgivning. En person med en erhvervsakademiuddannelsesgrad i finansiel rådgivning kan kombinere viden om organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold med metodiske og praktiske overvejelser om finansiel rådgivning på et globalt marked. Graden kvalificerer til at varetage funktioner på specialist- og mellemlederniveau i relation til finansiel rådgivning.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Graden leder til beskæftigelse som finansiel rådgiver i en bank eller inden for realkredit, forsikring eller ejendomshandel.

Graden giver adgang til relevante diplomuddannelser på niveau 6.

Hvordan opnås uddannelsesbeviset?

Graden opnås ved at gennemføre en akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse og består af seks moduler: fire fagmoduler, et specialeforløb og et afgangsprojekt. Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen. Der er adgang til at opnå graden via en realkompetencevurdering. 

Adgang: Der kan opnås adgang på flere måder: via en gymnasial uddannelse; via en relevant erhvervsuddannelse; via en relevant grunduddannelse for voksne (GVU); via en gymnasial uddannelse; via en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau 4. Derudover skal ansøgere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen.

Hvem kan tildele uddannelsesbeviset?

Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for fuldført uddannelse efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

AMU-bevis (Mejeri og jordbrug): Behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse (hos køer) (44601)

Uddannelsesbevis/grad

Beviset dokumenterer, at deltageren har viden om koens anatomi, kælvningsforløb og sygdomme i forbindelse med kælvning med henblik på at kunne anvende denne viden ved indgivelse af calciumholdige lægemidler i blodårer i køer, der lider af kælvningsfeber og ved anbringelse af børstave (uteritorier) i børen hos køer der lider af børbetændelse, når det sker under vejledning af en dyrlæge.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit).

Hvordan opnås beviset?

Beviset tildeles ved bedømmelse af, om deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, som afsluttes med en prøve, kan beviset også tildeles personer, som ikke har deltaget i undervisningen, men som aflægger prøven. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU).

Hvem kan tildele beviset?

Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.

Senest opdateret 09. oktober 2018