Gå til indhold

Niveau 7

Her beskrives det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 7. Nederst er der eksempler på konkrete kvalifikationer og link til de uddannelser, der fører til dette niveau.

Læringsudbytte

Viden

  • Skal inden for et eller flere fagområder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

  • Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

  • Skal mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne.

  • Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.

  • Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

  • Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

  • Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

  • Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.


Europæisk niveau

Dette niveau svarer til niveau 7 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF).


Uddannelser, der fører til niveau 7

På Uddannelsesguiden.dk finder du oplysninger om de enkelte uddannelser:


Eksempler på kvalifikationer på niveau 7

Kandidatgraden

Uddannelsesbevis/grad

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som kandidat. Formålet med kandidatuddannelsen er at udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer og kompetencer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet.

Endvidere giver uddannelsen den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Kandidatgraden kvalificerer den studerende til specialiserede erhvervsfunktioner, til deltagelse i videnskabeligt udviklingsarbejde og til videreuddannelse herunder til ph.d.-uddannelse.

Hvordan opnås graden?

Graden opnås ved at gennemføre og bestå en kandidatuddannelse.

Adgang: Adgang til kandidatuddannelsen forudsætter en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Hvem kan tildele graden?

Graden tildeles af universiteterne.

Kandidatgrad fra videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution: Cand.arch. (arkitekt)

Uddannelsesbevis/grad

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som kandidat fra en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution på baggrund af en arkitektuddannelse på kandidatniveau.

Formålet med arkitektuddannelsen er på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at kvalificere den studerende til beskæftigelse som arkitekt inden for den offentlige og private sektor. Kandidaterne skal have viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer til selvstændig professionel udøvelse af arkitekterhvervet, som tilgodeser fagets behov for kandidater med speciale inden for arkitekturens hovedområder og faglige specialer, som kvalificerer til ph.d.-studier i arkitektur og lever op til EU’s standard for arkitektfaglige kvalifikationer.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Arkitektuddannelsen giver mulighed for at arbejde som byplanlægger, bygningsarkitekt, møbelarkitekt eller landskabsarkitekt. Med uddannelsen kan man også arbejde som industriel eller grafisk designer afhængigt af det valgte speciale. En del arkitekter er offentligt ansatte, fx på tegnestuer i de kommunale forvaltninger. Størstedelen arbejder dog i den private sektor, enten som ansatte eller selvstændige. Uddannelsen giver adgang til en række masteruddannelser.

Hvordan opnås graden?

Graden opnås ved at gennemføre og bestå arkitektuddannelsen på kandidatniveau.

Adgang: Adgang til kandidatuddannelsen forudsætter en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, eller at ansøgeren ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Hvis bacheloruddannelsen er ældre end to år eller erhvervet ved den anden danske arkitektskole eller en udenlandsk arkitektskole, skal man ansøge om optagelse ved at indsende en portfolio til faglig bedømmelse.

Hvem kan tildele graden?

Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, København og Arkitektskolen Aarhus kan tildele graden.

Mastergraden

Uddannelsesbevis/grad

Graden dokumenterer, at en person har opnået en kvalifikation som Master. Masteruddannelsen giver studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en forskningsbaseret videregående uddannelse inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt eller flerfagligt område.

Endvidere giver uddannelsen den studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. Den enkelte masteruddannelse skal sikre, at den studerende er i stand til at anvende fagområdets videnskabelige metoder og begreber.

Beskæftigelse og videreuddannelse

Mastergraden skal gennem udvikling på videnskabeligt grundlag af faglige og personlige kompetencer kvalificere voksne til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

Hvordan opnås graden?

Graden opnås ved at gennemføre og bestå en masteruddannelse.

Adgang: Adgang til masteruddannelsen forudsætter mindst en relevant bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse, en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau. Derudover kræves mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Hvem kan tildele graden?

Graden tildeles af universiteterne.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024