Gå til indhold

Typer af kvalifikationer

Se, hvilke niveauer de forskellige typer af uddannelsesbeviser og grader i det danske uddannelsessystem er indplaceret på.
Uddannelsesbeviser og grader Beviser for supplerende kvalifikationer
1 Grundskole 1 2 3 Forbereden- de voksen- undervisning Almen voksen-uddannelse 1  
2 10. klasse 2 3 4 5 Grundforløb og enkeltfag på erhvervs-uddannelser Arbejds-markeds-uddannelser
3   3 4 5 Erhvervs-uddannelser Maritime uddannelser
4 Gymnasiale uddannelser 4 HF-enkeltfag Gymnasiale kurser
5 Erhvervsakademi- og akademi-uddannelser 5  
6 Bachelor- og diplomuddannelser 6  
7 Kandidat- og masteruddannelser 7  
8 Ph.d.-uddannelser 8  

Beviser for forberedende voksenundervisning

Beviser for forberedende voksenundervisning tildeles voksne, der har aflagt og bestået en FVU-prøve. Forberedende voksenundervisning er et tilbud til voksne, der vil være bedre til at læse, skrive, stave eller regne. FVU består af to fag: FVU-læsning med fire trin à 30-60 timer à 60 minutter og FVU-matematik med to trin, trin 1 à 30-60 timer à 60 minutter, trin 2 à 45-60 timer à 60 minutter. Der kan aflægges prøve efter hvert trin. Prøverne er dog frivillige. Består man en prøve, får man et prøvebevis. Hvis man ikke ønsker at aflægge prøve, får man et deltagerbevis, såfremt man har deltaget i mindst 85 procent af undervisningen.

Beviserne for FVU er alle på niveau 1 i kvalifikationsrammen.

Bevis for folkeskolens 10. klasse

Beviset for folkeskolens 10. klasse tildeles elever, der har gennemført 10. klasse. 10. klasse er et tilbud til elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Prøverne i 10. klasse er frivillige. Eleverne kan vælge at indstille sig til at aflægge 10.-klasse-prøver i et eller flere fag og/eller aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver.

Beviser for grundforløb og enkeltfag på erhvervsuddannelser

Beviser for grundforløb og beviser for enkeltfag på erhvervsuddannelser tildeles elever, der har bestået et grundforløb eller et enkeltfag på en erhvervsuddannelse.

Alle erhvervsuddannelser starter med et grundforløb, som varer mellem 10 og 60 uger. Efter grundforløbet vælger eleven sit hovedforløb. Eleverne afslutter grundforløbet med et projekt, som danner udgangspunkt for en prøve med ekstern censur.

Enkeltfag er fag, der indgår i en erhvervsuddannelse. På erhvervsskolerne kan de fag, der indgår i en erhvervsuddannelse, udbydes som enkeltfag. Undervisningsperioden kan vare fra få dage op til et år, alt efter fagenes omfang.

Beviser for hf-enkeltfag

Beviser for hf-enkeltfag tildeles studerende, som har bestået eksamen i et hf-enkeltfag. Hf -enkeltfag svarer til fagene i hf-uddannelsen. Hf-enkeltfag henvender sig til dem, der ønsker at dygtiggøre sig i et fag eller har brug for at supplere sin gymnasiale uddannelse. Det er muligt at sammenstykke enkeltfagene til en fuld hf-eksamen.

Bevis/svendebrev for erhvervsuddannelse (EUD)

Bevis/svendebrev for erhvervsuddannelse tildeles elever, der har gennemført og bestået en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser og indeholder derfor både undervisning på skole og praktik i en virksomhed. Uddannelsesforløbet har typisk en varighed på 2-4 år. I de fleste erhvervsuddannelser er den afsluttende prøve en kombination af projektarbejde med praktisk indhold og en teoretisk prøve. Undervejs i uddannelserne har eleverne også grundfag som eksempelvis dansk, engelsk, matematik. Disse fag afsluttes typisk med mundtlige prøver.

Se eksempler på beviser for erhvervsuddannelser på forskellige niveauer:

Beviser for maritime uddannelser

De maritime uddannelser på niveauerne 3 til 5 henvender sig dels til unge, der har gennemført folkeskolen, dels til folk med erfaring fra området. Uddannelsesbeviserne kan føre til ansættelse på passagerskibe eller i handelsflåden eller til job som selvstændig for eksempel inden for fiskeri.

Se eksempler på beviser:

Bevis for folkeskolens 9. klasse
Beviset for folkeskolens 9. klasse tildeles elever, der afslutter 9. klasse. Ved afslutningen af folkeskolens 9. klasse skal eleverne aflægge en række obligatoriske prøver, og eleverne kan også vælge at indstille sig til nogle yderligere frivillige prøver. Folkeskolens afgangsprøver dokumenterer, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for de enkelte fag på 9. klassetrin i folkeskolen. Bestemmelserne om folkeskolens afgangsprøver gælder alle skoleformer, der afholder folkeskolens afsluttende prøver.

Gymnasiale uddannelser

Beviser for treårige gymnasiale uddannelser

Beviser for treårige gymnasiale uddannelser tildeles elever, der har gennemført og bestået en gymnasial uddannelse. Beståelse forudsætter opfyldelse af tilstedeværelseskrav samt opfyldelse af krav til karaktergennemsnit. Karaktererne omfatter årskarakter i hvert fag samt karakter for mindst 10 eksamener samt et studieretningsprojekt.

Beviser for toårig gymnasial uddannelse (hf)

Beviser for toårig gymnasial uddannelse (hf) tildeles kursister, der har gennemført og bestået en hf-uddannelse. Beståelse forudsætter opfyldelse af tilstedeværelseskrav samt opfyldelse af krav til karaktergennemsnit. Karaktererne omfatter karakter for mindst 11 eksamener samt en større skriftlig opgave.

Erhvervsakademigrad (AK)

Erhvervsakademigraden tildeles studerende, der har bestået en erhvervsakademiuddannelse. En erhvervsakademiuddannelse er normeret til enten 90, 120 eller 150 ECTS-point. Uddannelserne er selvstændigt afrundede forløb, der omfatter både teori og praktik. Optagelse forudsætter bestået erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse samt opfyldelse af fagspecifikke krav.

Akademigrad (VVU)

Akademigraden (tidligere betegnet videregående voksenuddannelser) tildeles voksne, der har bestået en akademiuddannelse (videregående voksenuddannelse) normeret til 60 ECTS-point. Uddannelserne er selvstændigt afrundede forløb, der tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori. Optagelse forudsætter bestået erhvervsuddannelse, grundlæggende voksenuddannelse eller gymnasial uddannelse samt mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bachelorgrad

Bachelorgraden tildeles studerende, der har bestået en forskningsbaseret bacheloruddannelse på et universitet. En bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS. En bacheloruddannelse udgør et selvstændigt, afrundet forløb, der tilrettelægges således, at den studerende har mulighed for at vælge mellem flere kandidatuddannelser eller afslutte uddannelsen med umiddelbar erhvervskompetence. Bacheloruddannelsen opbygges af fag fra et eller flere områder. Bacheloruddannelser, der består af ét centralt fag, skal kombineres med et tilvalg uden for det centrale fag.

Kunstnerisk bachelorgrad

En kunstnerisk bachelorgrad tildeles studerende, der har bestået en kunstnerisk og forskningsbaseret bacheloruddannelse ved en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution inden for f.eks. arkitektur, design eller musik. En kunstnerisk bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS og er et afrundet forløb, der normalt giver adgang til en kandidatuddannelse inden for samme felt. Optagelse på uddannelserne kræver som hovedregel, at man har bestået en optagelsesprøve.

Professionsbachelorgrad

Professionsbachelorgraden tildeles studerende, der har bestået en professionsbacheloruddannelse. En professionsbacheloruddannelse er en professionsrettet, mellemlang videregående uddannelse, der er normeret til 180, 210 eller 240 ECTS-point. Uddannelserne består af teori og praktik og udgør selvstændigt afrundede uddannelsesforløb. En professionsbachelorgrad retter sig oftest mod et bestemt erhverv eller jobområde.

Maritim professionsbachelorgrad

Graden tildeles studerende, der har bestået en maritim professionsbacheloruddannelse. Uddannelserne har en varighed på mellem 3 og 4½ år afhængig af den studerendes uddannelsesbaggrund.

Diplomgrad

En diplomgrad tildeles studerende, der har bestået en diplomuddannelse. En diplomuddannelse er en mellemlang videregående uddannelse for voksne med erhvervserfaring. Deltagernes erhvervserfaring udgør grundlaget for et tæt samspil mellem teori og praksis. En diplomuddannelse er modulopbygget og har et samlet omfang på 1 årsværk (60 ECTS-point). Optagelse kræver adgangsgivende eksamen samt mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende eksamen.

Kandidatgrad

Kandidatgraden tildeles studerende, der har bestået en forskningsbaseret kandidatuddannelse på et universitet. Kandidatuddannelserne er normeret til 120 ECTS. Kandidatuddannelserne er selvstændige, afrundede forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, som den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen, og den kvalificerer til en ph.d.-uddannelse.

Kunstnerisk kandidatgrad

En kunstnerisk kandidatgrad tildeles studerende, der har bestået en kunstnerisk og forskningsbaseret kandidatuddannelse ved en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution inden for f.eks. arkitektur, design eller musik. En kunstnerisk kandidatuddannelse er normeret til 120-180 ECTS. Kandidatuddannelsen er et selvstændigt afrundet forløb, der udbygger de kundskaber, de færdigheder og den indsigt, som den studerende har erhvervet sig på bacheloruddannelsen.

Mastergrad

Mastergraden tildeles voksne studerende, der har bestået en forskningsbaseret masteruddannelse på et universitet. Masteruddannelserne retter sig mod voksne, der allerede har en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau. Masteruddannelser er typisk normeret til 60 ETCS og er tilrettelagt som deltidsuddannelser over typisk 2-3 år.

Kunstnerisk mastergrad

En kunstnerisk mastergrad tildeles voksne studerende, der har bestået en kunstnerisk og forskningsbaseret masteruddannelse ved en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution. Masteruddannelsen retter sig mod voksne, der allerede har en videregående uddannelse mindst på bachelorniveau. Masteruddannelsen er typisk normeret til 60 ECTS og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2-4 år.

Ph.d.-grad

En ph.d.-grad tildeles studerende, der har gennemført en ph.d.-uddannelse på et universitet eller en anden forskningsinstitution. Nogle ph.d.-studerende – Erhvervs-ph.d.’er – er samtidig tilknyttet en virksomhed. En ph.d.-uddannelse er en forskeruddannelse, som omfatter gennemførelse af eget forskningsprojekt, herunder udarbejdelse af et ph.d.-projekt, deltagelse i ph.d.-kurser, udlandsophold eller ophold ved andre forskningsinstitutioner, undervisning eller anden form for vidensformidling.

Beviser for arbejdsmarkedsuddannelser

Beviser for arbejdsmarkedsuddannelser tildeles voksne, der har gennemført en arbejdsmarkedsuddannelse, eller som på baggrund af en individuel kompetencevurdering har dokumenteret og fået anerkendt tilsvarende kompetencer. Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende kursusforløb primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk. Alle kurserne er kompetencegivende.

Se eksempler på beviser for arbejdsmarkedsuddannelser på forskellige niveauer:

Beviser for almen voksenuddannelse

Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i almene fag. Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen. Undervisningsfagene er på fem niveauer: basisniveau, niveau G (svarer til 9. klasse), niveau F, niveau E (svarer til 10. klasse) og niveau D. Almen voksenuddannelse foregår på voksenuddannelsescentrene (VUC).

Se eksempler på beviser for almen voksenuddannelse på forskellige niveauer:

Beviser for gymnasiale kurser

Beviser for gymnasiale kurser tildeles studerende, som har bestået eksamen i gymnasial supplering som enkeltfag. De gymnasiale kurser henvender sig til dem, der har gennemført en gymnasial uddannelse, men som mangler et eller flere fag for at kunne søge ind på en bestemt uddannelse. Alle fag afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Handlinger tilknyttet webside