Gå til indhold

Ansøgning med pdf-blanket

Brug pdf-blanketten, hvis du ikke har MitID, eller hvis du giver en anden fuldmagt til at ansøge på dine vegne.

Læs venligst nedenstående vejledning. Der står blandt andet, hvilke dokumenter du skal vedlægge, og hvordan du indsender ansøgningen.

Undlad at give følsomme eller fortrolige personoplysninger i din ansøgning.


Ansøgningsblanket

Du kan downloade og gemme blanketten. Åbn blanketten med en pdf-læser for at udfylde den på skærmen.

Husk at underskrive den færdige ansøgningsblanket.


Sådan ansøger du

 1. Udfyld ansøgningsblanketten. Felter med * skal udfyldes. Der er nærmere forklaring af de enkelte felter her i vejledningen.
 2. Underskriv blanketten.
 3. Vedlæg hele den krævede dokumentation. Se afsnittet om dokumentation nedenfor.
 4. Send ansøgningen, eller indlevér den i styrelsens reception, Haraldsgade 53, København Ø.

Brevpost

Send brevet til:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Vurdering og Anerkendelse
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Brug anbefalet post, hvis du sender originale uddannelsesdokumenter. Vi returnerer altid originale uddannelsesdokumenter og originale oversættelser i et anbefalet brev. Du kan også vælge at få dokumenterne udleveret i vores reception. I så fald skal du ringe til os for at lave en aftale.

Bekræftede kopier vil normalt blive returneret med almindelig post.

Digital post

Du kan sende ansøgningen med Digital Post, hvis du har MitID og ikke skal vedlægge originale dokumenter (se afsnittet "Dokumenter fra visse lande" nedenfor).

Når du har udfyldt blanketten, gør du sådan:

 1. Udskriv og underskriv blanketten.
 2. Indskan blanketten efterfulgt af dokumentationen. Det hele skal samles i ét PDF-dokument på højst 9 megabyte.
 3. Log ind på post.borger.dk med dit MitID,
  eller brug dette link: Digital Post til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser (nyt vindue, log på med MitID) og spring til punkt 7.
 4. Vælg "Skriv ny post".
 5. Klik i søgefeltet, og fremsøg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
 6. Vælg kategorien "Vur. og anerkendelse af udenlandske uddannelser" (under "Øvrige").
 7. Vedhæft PDF-dokumentet, og send din meddelelse.

Dokumentation

Sagsbehandlingen vil blive forsinket, hvis vi er nødt til at bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du nøje følger denne vejledning.

Krævede dokumenter

 1. Eksamensbevis(er) på originalsproget for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du har flere videregående uddannelser (f.eks. bachelor- og masteruddannelse), skal du vedhæfte eksamensbeviser for dem alle.

 2. Karakterudskrift (transcript), karakterbøger eller lignende liste over gennemførte fag på originalsproget for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du ikke kan fremskaffe dette, bedes du vedhæfte din egen beskrivelse af, hvilke fag du har gennemført og bestået.

 3. Oversættelse af eksamensbevis for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes. Hvis du vedhæfter Diploma Supplement udstedt på et af de nævnte sprog, behøver vi heller ikke oversættelse (se punkt 6).
  > Læs om kravene til oversættelser

 4. Oversættelse af karakterudskrift(er), transcript eller liste(r) over gennemførte fag for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes. Hvis du vedhæfter Diploma Supplement udstedt på et af de nævnte sprog, behøver vi heller ikke oversættelse (se punkt 6).
  > Læs om kravene til oversættelser

 5. Hvis du ønsker vurdering af en videregående uddannelse, bedes du også vedhæfte eksamensbevis for den adgangsgivende eksamen, normalt en gymnasial eksamen (f.eks. high school).

 6. Hvis du har fået et Diploma Supplement, bedes du vedhæfte det. Det er det tillæg til eksamensbeviset, som udstedes af videregående uddannelsesinstitutioner i EU- og EØS-landene.

 7. Bevis for nationalitet i form af pas eller identitetskort.

 8. Dokumentation for erhvervserfaring, hvis du har arbejdet som lærer i udlandet eller i Danmark: anbefaling(er), arbejdsbog eller lignende.

 9. Eventuelt autorisationsbevis, certifikat eller andet bevis for erhvervsmæssig anerkendelse, som giver ret til at arbejde som lærer i uddannelseslandet. Det gælder kun lande, hvor et sådant bevis udstedes.

 10. Hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne: navneforandringsattest eller vielsesattest.

 11. Hvis du har fået vurderet din uddannelse før: tidligere vurdering(er) eller afgørelse(r) om anerkendelse.

 12. Hvis du er blevet godkendt til at arbejde som lærer i et andet EU- eller EØS-land på grundlag af lærerkvalifikationer fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz: Bevis for, at du har arbejdet som lærer i den medlemsstat, der anerkendte dine kvalifikationer.

Vi kan kræve yderligere dokumentation for din udenlandske uddannelse, herunder originale dokumenter.

Når du underskriver ansøgningen, erklærer du på tro og love, at de oplysninger, du har givet i ansøgningen, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører dig. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen foretager rutinemæssigt verifikation af udenlandske dokumenter. Forfalskninger (herunder brug af andres dokumenter) fører til politianmeldelse.

Dokumenter fra visse lande

Hvis du ønsker vurdering af en uddannelse fra et af de følgende lande, opfordres du til at dokumentere den med originale dokumenter eller anden særlig dokumentation som nævnt i nedenstående tabel.
 

Land Dokumentation
Afghanistan Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Cameroun Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Congo – Den Demokratiske Republik Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Elfenbenskysten Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Indien Videregående uddannelse: Bed dit college eller universitet om at sende din karakterudskrift/Mark Sheets for hvert år direkte til styrelsen. Anvend blanketten International Transcript Request and Release Form.
Anden uddannelse: Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Kina Vedhæft følgende i din digitale ansøgning: uddannelsesdokumenter og "verification report" udstedt af det kinesiske undervisningsministeriums Center for Student Services and Development for dine uddannelsesgrader.
Nigeria Videregående uddannelse: Bed dit college eller universitet om at sende din karakterudskrift/transcript for hvert år direkte til styrelsen. Anvend blanketten International Transcript Request and Release Form.
Anden uddannelse: Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Pakistan

Videregående uddannelse:

 • Eksamensbeviserne skal være forsynet med stempler fra Higher Education Commission (HEC), og HEC-stemplerne må ikke være fra før februar 2009.
 • Vi skal bede om dit CNIC-nummer.
Somalia Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Sudan Indsend eller indlevér originale dokumenter.

Opfordringen til at indsende eller indlevere originale dokumenter skyldes, at det ofte har vist sig nødvendigt at bede om originale dokumenter fra de nævnte lande for at sikre kvaliteten i vores sagsbehandling.

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden privatperson skal kunne kommunikere med styrelsen om din ansøgning, skal du vedlægge en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn, adresse, postnummer og by, e-mailadresse, telefonnummer og cpr-nummer (hvis intet: fødselsdato) på den, som du giver fuldmagt, samt dato og underskrift.


Efter ansøgningen

Du får en bekræftelse af din ansøgning inden for 14 dage. Vi kontakter dig, hvis der mangler nogen oplysninger eller dokumenter.

Vurderingen tager normalt højst to måneder, efter at vi har fået alle de krævede dokumenter.

Hvis du har et dansk cpr-nummer og fast bopæl i Danmark, får du vurderingen som pdf-dokument med Digital Post (e- Boks). Du vil dog modtage vurderingen i et brev, hvis du er fritaget for Digital Post.


Behandling af dine oplysninger

Styrelsen registrerer de oplysninger, som du giver i din ansøgning eller efterfølgende, for at kunne behandle ansøgningen og for senere at kunne besvare eventuelle henvendelser om sagsbehandlingen og vurderingen.

Styrelsen kan kontakte uddannelsesinstitutionen eller den relevante myndighed i uddannelseslandet for at få bekræftet, at du har taget den oplyste uddannelse, hvis du har givet samtykke til det her i ansøgningsblanketten. Landet har ikke nødvendigvis datasikkerhedsregler, der sikrer mod, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, medmindre det er et EU/EØS-land, Andorra, Argentina, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, Schweiz, Storbritannien, Sydkorea eller Uruguay.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan betyde, at styrelsen ikke er i stand til at foretage den vurdering, du har ansøgt om.

I visse tilfælde indhenter styrelsen en udtalelse fra en dansk uddannelsesinstitution. I så fald kan styrelsen videregive oplysninger om dit uddannelsesforløb, for at uddannelsesinstitutionen kan vurdere dine uddannelseskvalifikationer.

Hvis du får en vurdering, videregiver styrelsen oplysninger om dig og vurderingen til Danmarks Statistik, som udelukkende bruger oplysningerne til statistiske formål.

Styrelsen behandler oplysningerne på grundlag af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (LBK nr. 579 af 1.6.2014) og bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (BEK nr. 602 af 25.6.2003).
Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her: E-mail: . Telefon: 72 31 89 09. Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, att. databeskyttelsesrådgiver.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger.

Anonymiserede oplysninger om uddannelser og vurderinger kan i øvrigt blive offentliggjort som vejledende information på vores hjemmeside.


Udfyldelse af ansøgningsblanketten

Undlad venligst at skrive følsomme personoplysninger i ansøgningen.

1. Dine personlige oplysninger

 • Fornavn(e): Inklusive eventuelt mellemnavn.
 • Tidligere navn: Udfyldes, hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne.
 • Cpr-nummer: Hvis du ikke har et dansk cpr-nummer, skriver du din fødselsdato: dag-måned-år.
 • Gadeadresse: F.eks. ”Hovedgaden 12, 3. tv.”.
 • Eventuelle andre adresseoplysninger: Hvis dit navn f.eks. ikke står på døren/brevkassen, skal du skrive ”C/o” efterfulgt af det navn, der står der.
 • Telefon i dagtimerne: Det telefonnummer, som vi lettest kan træffe dig på mellem kl. 9 og kl. 16.

2. Formål med vurderingen

 • Sæt kryds ved de(t) lærererhverv, som du ønsker godkendelse til at arbejde inden for. Bemærk, at du kun kan ansøge om godkendelse til at undervise på de(t) samme niveau(er), som du har ret til at undervise på i det land, hvor du er uddannet som lærer. Hvis du ønsker at undervise i gymnasieskolen, skal du også skrive, hvilke(t) fag du ønsker at undervise i.
 • Tidligere vurdering: Sæt kryds ved ”ja”, hvis du tidligere har fået en skriftlig vurdering af uddannelsen fra styrelsen eller fra andre i Danmark eller udlandet. Det gælder også, hvis du har fået godkendelse til at undervise i et andet land end uddannelseslandet.

3. Læreruddannelse

Hvis du har mere end én læreruddannelse, bedes du skrive de supplerende oplysninger på en kopi af den side af blanketten.  

 • Eksamensbevis: Skriv eksamenens navn på originalsproget. Brug latinske bogstaver (abcd osv.).  
 • Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn på originalsproget. Brug latinske bogstaver (abcd osv.).
 • Fag: I hvilke fag har du lov til at undervise i uddannelseslandet? Hvis du ikke er uddannet til at undervise i et eller flere bestemte fag, men kan undervise i alle fag på de klassetrin, som du er uddannet til at undervise på, skriver du: ”Alle fag.”
 • Uddannelsens normerede længde: Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare ifølge reglerne for uddannelsen, inklusive eventuelle obligatoriske praktikophold.  
 • Praktik: Var det i løbet af uddannelsen obligatorisk at undervise på en skole? Oplys i så fald praktikkens varighed og sted.
 • Større opgave eller afgangsprojekt: Hvis ja, oplys også opgavens titel, den normerede tid (hvor mange måneder skulle opgaven officielt tage?) og eventuelle studiepoint for opgaven.

4. Anden videregående uddannelse

Universitetsuddannelse eller andre studier, der normalt kræver studentereksamensniveau eller mere.

Hvis du har mere end to videregående uddannelser ud over din læreruddannelse, bedes du skrive de supplerende oplysninger på en kopi af den side af blanketten.

 • Eksamensbevis: Skriv eksamenens navn på originalsproget. Brug latinske bogstaver (abcd osv.).  
 • Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn på originalsproget. Brug latinske bogstaver (abcd  osv.).
 • Uddannelsens normerede længde: Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare ifølge reglerne for uddannelsen, inklusive eventuelle obligatoriske praktikophold.  
 • Praktik: Foregik en del af uddannelsen på en arbejdsplads?
 • Større opgave eller afgangsprojekt: Hvis ja, oplys også opgavens titel, den normerede tid (hvor mange måneder skulle opgaven officielt tage?) og eventuelle studiepoint for opgaven.

5. Undervisningserfaring

Nævn de perioder, hvor du arbejdet som lærer efter at have afsluttet din læreruddannelse. Oplysningerne om din erhvervserfaring som lærer kan have indflydelse på, hvilken afgørelse du får.

6. Yderligere information

Andre forhold, som kan have betydning for vurderingen af din uddannelse. Det kan f.eks. være:

 • studieperioder, som er gennemført på en anden institution
 • merit overført fra en anden institution
 • merit givet på baggrund af erhvervserfaring.

Skriv ingen følsomme personoplysninger.

7. Kontakt til myndigheder i uddannelseslandet

Vi beder om din accept af, at vi kan tage kontakt til den relevante uddannelsesinstitution eller myndighed i det land, hvor du har taget din uddannelse eller har opnået ret til at undervise, for at få bekræftet dine oplysninger.

Hvis svaret er nej, skal du give en begrundelse.

8. Underskrift af uddannelsens indehaver

Du bedes som indehaver af uddannelsen godkende, at styrelsen vurderer uddannelsen, ved at underskrive ansøgningsblanketten. Det er normalt nødvendigt med dit samtykke, selv om det er en anden, der indsender ansøgningen.

Med din underskrift erklærer du også på tro og love, at de oplysninger, du har givet i ansøgningen, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører dig.

 

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024