Gå til indhold

Når du har fået en niveauvurdering

Denne side forklarer, hvad vurderingsdokumentet indeholder, og hvad det kan bruges til.

Fictive example of level assessment

 

Sådan bruges vurderingen

Du kan bruge vurderingen, når du

 • ansøger om et job
 • ansøger om optagelse på en uddannelse
 • ansøger om optagelse i en arbejdsløshedskasse
 • afklarer dine muligheder for job og uddannelse i Danmark.

Job

Du kan vedlægge en kopi af vurderingen, når du ansøger om et job. Det kan hjælpe arbejdsgiveren med at forstå dine uddannelsespapirer. Det er altid op til arbejdsgiveren at vurdere, om dine kvalifikationer er de rigtige til jobbet. Hvis din uddannelse er af ældre dato, vil meget afhænge af din erhvervserfaring.

En offentlig arbejdsgiver skal rette sig efter, at du har det uddannelsesniveau, som er nævnt i vurderingen, men inden for de regler og kollektive aftaler, der i øvrigt gælder. Ved ansættelse som akademiker i stat, region eller kommune skal din lønindplacering følge vurderingen, hvis din uddannelse ifølge vurderingen svarer til en af de danske uddannelsestitler, der er nævnt i den gældende overenskomst.

Optagelse på en uddannelse

Du kan vedlægge en kopi af vurderingen, når du ansøger om optagelse på en uddannelse, for at hjælpe uddannelsesstedet med at forstå dine udenlandske uddannelsespapirer.

Det er altid op til det enkelte uddannelsessted at afgøre, om du kan optages på en uddannelse. Men uddannelsesstedet skal rette sig efter, at du har det uddannelsesniveau, der står i vurderingen, når det tager stilling til, om du opfylder de generelle adgangskrav.

Derudover kan der være specifikke adgangskrav, som gælder for den enkelte uddannelse. På de videregående uddannelser er der ofte krav til karakterer og fag i den tidligere uddannelse. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du opfylder de specifikke krav.

Fritagelse for dele af en uddannelse (merit)

Hvis du vil tage en dansk uddannelse og allerede har uddannet dig inden for samme område, kan du ansøge uddannelsesstedet om merit, det vil sige om at blive fritaget for en del af uddannelsen. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan få merit. Vurderingen kan kun bruges som vejledende information.

Du kan klage til Kvalifikationsnævnet, hvis du mener, at uddannelsesstedets afgørelse om merit på baggrund af din udenlandske uddannelse er forkert. Læs mere om klageadgangen:

Medlemskab af en arbejdsløshedskasse

Hvis du ansøger om medlemskab af en a-kasse, som kræver et bestemt uddannelsesniveau, kan du vedlægge en kopi af vurderingen.

Vurderingen giver dig ikke i sig selv ret til at blive optaget i a-kassen, da du også skal opfylde a-kassens øvrige betingelser. Men hvis a-kassen stiller krav om et bestemt uddannelsesniveau, skal den rette sig efter, at du har det uddannelsesniveau, som er nævnt i vurderingen.


Få vejledning om uddannelse og job

Vurderingen kan være en hjælp, når du taler med en studie- eller erhvervsvejleder.

Uddannelse

Hvis du gerne vil have personlig vejledning om uddannelsesmuligheder, skal du henvende dig til det uddannelsessted, som du er interesseret i. Hvis du ønsker en videregående uddannelse, kan du henvende dig til et studievalgcenter.

Job

Hvis du gerne vil have personlig vejledning om jobmuligheder og jobsøgning, skal du henvende dig til et jobcenter. Der kan du aftale tid til en vejledningssamtale.


Sådan læses vurderingsdokumentet

Vurderingsdokumentet forklarer først grundlaget for vurderingen:

 • Udstedt af: Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der udstedte uddannelsesbeviset. Styrelsen har kontrolleret, at udstederen er offentligt anerkendt.
 • Normeret længde: Uddannelsens officielle længde.
 • Afslutningsår: Det år, hvor du afsluttede uddannelsen.
 • Adgangskrav: Den uddannelse, som du skulle have for at blive optaget på den vurderede uddannelse.

Der kan være tilføjet bemærkninger om uddannelsens indhold med mere.

Derefter kommer selve niveauvurderingen, som oplyser om niveau og så vidt muligt fagligt område.

Niveau i det danske uddannelsessystem

Vurderingen angiver det niveau, som den vurderede udenlandske uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem. Her er nogle eksempler på niveauer:

 • Ungdomsuddannelse: erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse
 • Videregående uddannelse: erhvervsakademiuddannelse (kort videregående uddannelse), profes­sionsbacheloruddannelse (mellemlang videregående uddannelse), bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelse (lang videregående uddannelse).

Hvis niveauet i den udenlandske uddannelse ikke svarer fuldt ud til et niveau i det danske uddannelsessystem, kan vurderingen lyde på et vist antal år af en dansk uddannelse.

Læs mere om danske uddannelser:

Fagligt område

Så vidt muligt angiver vurderingen også, hvilket fagligt område den udenlandske uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem. I nogle tilfælde sammenlignes uddannelsen med en bestemt dansk uddannelse. Hvis der ikke findes en tilsvarende dansk uddannelse, peger vurderingen normalt på et bredere uddannelsesområde, f.eks. det samfundsvidenskabelige område.

Hvordan er styrelsen nået frem til vurderingen?

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer kun dokumenterede, formelle uddannelser. Vurderingen tager ikke stilling til de kompetencer, du kan have opnået gennem erhvervserfaring, korte kurser, uformel uddannelse eller livserfaring.

Vurderingen fokuserer så vidt muligt på det læringsudbytte, som uddannelsen giver.

Styrelsen foretager en sammenligning mellem den udenlandske uddannelse og danske uddannelser ud fra blandt andet følgende faktorer:

 • Adgangsgrundlaget for uddannelsen: om adgangsgrundlaget til din udenlandske uddannelse modsvarer de adgangskrav, som stilles til en tilsvarende dansk uddannelse.
 • Uddannelsens normerede længde: om uddannelsens længde er sammenlignelig med længden af en tilsvarende dansk uddannelse.
 • Formålene med uddannelsen.
 • Uddannelsens faglige sammensætning og struktur, herunder: Hvordan er fagsammensætningen set i forhold til en tilsvarende dansk uddannelse? Indgår der fag, der ikke er fagligt relevante? Indgår der et selvstændigt projekt eller specialearbejde? Hvor lang tid er der afsat til denne del af uddannelsen? Er uddannelsen forskningsbaseret eller ej?
 • Forholdet mellem teori og praktik i uddannelsen.

Vurderingen foretages ud fra de informationer, som styrelsen har på vurderingstidspunktet. Hvis styrelsen senere får nye informationer om den uddannelse, som du har fået vurderet, kan det påvirke eventuelle fremtidige vurderinger af den samme uddannelse.

Læs mere om, hvordan styrelsens vurdering foregår:

Lovgrundlaget

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen foretager niveauvurderinger efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Læs mere om lovgivningen:

Klagemuligheder

Du kan ikke klage til en anden administrativ myndighed over indholdet af en vurdering fra styrelsen (det står i lovens § 7, stk. 2). Hvis du henvender dig til styrelsen, tager den stilling til din henvendelse og kan vælge at foretage en ny vurdering, f.eks. hvis du har nye oplysninger, der ændrer ved vurderingsgrundlaget.

 

Senest opdateret 01. oktober 2020