Gå til indhold

Når du har fået en niveauvurdering

Denne side forklarer, hvad vurderingen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indeholder, og hvad den kan bruges til.

Fictive example of level assessment

 

Hvad kan jeg bruge vurderingen til?

Du kan blandt andet bruge vurderingen, når du ansøger om et job, om optagelse på en uddannelse eller om medlemskab af en arbejdsløshedskasse.

Uddannelse

Du kan vedlægge en kopi af vurderingen, når du ansøger om optagelse på en uddannelse, for at hjælpe uddannelsesstedet med at forstå de udenlandske uddannelsespapirer. Det er op til det enkelte uddannelsessted at afgøre, om du kan optages på en uddannelse. Men uddannelsesstedet skal rette sig efter, at du har det uddannelsesniveau, der står i vurderingen, når det tager stilling til, om du op-fylder de generelle adgangskrav.

Der kan være specifikke adgangskrav for den enkelte uddannelse. På de videregående uddannelser er der ofte krav til karakterer og fag i den tidligere uddannelse. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du opfylder de specifikke krav.

Hvis du allerede har en kandidatuddannelse eller en udenlandsk uddannelse, som er på niveau med en dansk kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ordinær videregående uddannelse i Danmark, hvis der er en ledig plads. Reglen gælder dog ikke for de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Ansøgningsfristen for ansøgere med udenlandske eksaminer er på de fleste videregående uddannelser den 15. marts kl. 12. Hvis du søger optagelse på en kandidatuddannelse, kan du finde ansøgningsfrist og procedure på universitetets hjemmeside. Hvis du søger optagelse på en engelsksproget uddannelse og har brug for en studieopholdstilladelse, skal du spørge uddannelsesstedet om fristen.

Job

Du kan vedlægge en kopi af vurderingen, når du ansøger om et job. Det kan hjælpe arbejdsgiveren med at forstå dine uddannelsespapirer. Det er altid op til arbejdsgiveren at vurdere, om dine kvalifikationer er de rigtige til jobbet. Hvis din uddannelse er af ældre dato, vil meget afhænge af din erhvervserfaring.

En offentlig arbejdsgiver skal rette sig efter, at du har det uddannelsesniveau, som er nævnt i vurderingen, men inden for de regler og kollektive aftaler, der i øvrigt gælder. Ved ansættelse som akademiker i stat, region eller kommune skal din lønindplacering følge vurderingen, hvis din uddannelse ifølge vurderingen svarer til en af de danske uddannelsestitler, der er nævnt i den gældende overenskomst.

A-kasse

Hvis du ansøger om medlemskab af en arbejdsløshedskasse, som kræver et bestemt uddannelsesniveau, kan du vedlægge en kopi af vurderingen. Vurderingen giver dig ikke i sig selv ret til at blive optaget i a-kassen, da du også skal opfylde a-kassens øvrige betingelser. Men hvis a-kassen stiller krav om et bestemt uddannelsesniveau, skal den rette sig efter, at du har det uddannelsesniveau, som er nævnt i vurderingen.


Hvem kan vejlede mig om næste skridt?

Vurderingen kan være en hjælp, når du taler med en studie- eller erhvervsvejleder.

Hvor kan jeg få vejledning om job?

Hvis du gerne vil have personlig vejledning om jobmuligheder og jobsøgning, skal du henvende dig til et jobcenter. Vurderingen kan være en hjælp, når du taler med jobcentret.

Hvor kan jeg få vejledning om uddannelsesmuligheder?

I Uddannelsesguiden kan du læse om alle danske uddannelser, uddannelsessteder samt reglerne for ansøgning og optagelse:

Du kan få uddannelsesvejledning hos Studievalg Danmark eller hos eVejledning:

Skal jeg tage supplerende kurser?

Læs først om adgangskravene på ug.dk og på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Du bør i god tid kontakte det uddannelsessted, hvor du gerne vil tage uddannelsen. Bed om at tale med en studievejleder. Vejlederen kan fortælle dig, om du skal tage supplerende kurser eller fremskaffe dokumenter. Hvis der kræves supplerende kurser, kan det være en god idé at få kravene på skrift.

Kan jeg få merit på en uddannelse?

Hvis du vil tage en dansk uddannelse og allerede har uddannet dig inden for samme område, kan du ansøge uddannelsesstedet om merit, det vil sige om at blive fritaget for en del af uddannelsen. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan få merit. Hvis du gerne vil ansøge om merit, bør du kontakte en studievejleder på uddannelsesstedet.


Hvordan læses vurderingsdokumentet?

Vurderingsdokumentet indeholder følgende oplysninger:

 • Udstedt af: Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der udstedte uddannelsesbeviset. Styrelsen har kontrolleret, at udstederen er offentligt anerkendt.
 • Normeret længde: Uddannelsens officielle længde.
 • Afslutningsår: Det år, hvor du afsluttede uddannelsen.
 • Adgangskrav: Den uddannelse, som du skulle have for at blive optaget på den vurderede uddannelse.
 • Eventuelle bemærkninger om uddannelsens indhold med mere.
 • Vurdering: Selve vurderingen: niveau og så vidt muligt fagligt område.

Niveau

Vurderingen angiver det niveau, som den vurderede udenlandske uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem.

I nogle tilfælde ligger den vurderede uddannelses niveau mellem to niveauer i det danske uddannelsessystem. I så fald står der normalt, at den udenlandske uddannelse i niveau svarer til et bestemt antal år ud af en dansk uddannelse.

Læs om det danske uddannelsessystem:

Fagligt område

Så vidt muligt siger vurderingen også, hvilket fagligt område din uddannelse ligger inden for i det danske uddannelsessystem. Hvis det er muligt, sammenlignes den udenlandske uddannelse med en bestemt dansk uddannelse. Hvis der ikke findes en tilsvarende dansk uddannelse, peger vurderingen normalt på et bredere uddannelsesområde.

Du kan læse om de enkelte uddannelsesområder og uddannelser i Uddannelsesguiden


Hvordan er styrelsen nået frem til vurderingen?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer kun dokumenterede, formelle uddannelser. Vurderingen tager ikke stilling til de kompetencer, du kan have opnået gennem erhvervserfaring, korte kurser, uformel uddannelse eller livserfaring.

Vurderingen fokuserer så vidt muligt på det læringsudbytte, uddannelsen giver.

Styrelsen foretager en sammenligning mellem den udenlandske uddannelse og danske uddannelser ud fra blandt andet følgende faktorer:

 • Adgangsgrundlaget for uddannelsen: om adgangsgrundlaget til din udenlandske uddannelse modsvarer de adgangskrav, som stilles til en tilsvarende dansk uddannelse.
 • Uddannelsens normerede længde: om uddannelsens længde er sammenlignelig med længden af en tilsvarende dansk uddannelse.
 • Formålene med uddannelsen.
 • Uddannelsens faglige sammensætning og struktur, herunder: Hvordan er fagsammensætningen set i forhold til en tilsvarende dansk uddannelse? Indgår der fag, der ikke er fagligt relevante? Indgår der et selvstændigt projekt eller specialearbejde? Hvor lang tid er der afsat til denne del af uddannelsen? Er uddannelsen forskningsbaseret eller ej?
 • Forholdet mellem teori og praktik i uddannelsen.

Vurderingen foretages ud fra de informationer, som styrelsen har på vurderingstidspunktet. Hvis styrelsen senere får nye informationer om den uddannelse, du har fået vurderet, kan det påvirke eventuelle fremtidige vurderinger af den samme uddannelse.

Læs mere om, hvordan styrelsens vurdering foregår:


Lovgrundlaget

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen foretager niveauvurderinger efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Læs mere om lovgivningen:


Klagemuligheder

Du kan ikke klage til en anden administrativ myndighed over indholdet af en vurdering fra styrelsen (det står i lovens § 7, stk. 2).

Hvis du henvender dig til styrelsen, tager den stilling til din henvendelse og kan vælge at foretage en ny vurdering, f.eks. hvis du har nye oplysninger, der ændrer ved vurderingsgrundlaget.

 

Senest opdateret 03. januar 2022