Gå til indhold

Erhvervsmæssig anerkendelse i et EU-/EØS-land

Som statsborger i EU og EØS har du ret til rejse til et andet EU- eller EØS-medlemsland for at arbejde som lønmodtager eller som selvstændig. Men du bør undersøge, om din uddannelse skal godkendes først.

Du har som udgangspunkt ret til beskæftigelse på samme vilkår og med de samme rettigheder, som statsborgerne i det medlemsland, du søger beskæftigelse i. Visse job kan dog være forbeholdt landets egne borgere – det gælder funktioner, der har til formål at varetage landets generelle interesser (såsom forsvaret og politiet).


Lovregulerede erhverv

Du bør undersøge, om det erhverv, som du vil arbejde inden for, er lovreguleret i værtslandet. Hvis erhvervet er lovreguleret, skal du ansøge om at få anerkendt dine kvalifikationer hos den relevante myndighed i landet for at kunne etablere dig. Hvis du skal arbejde som tjenesteyder midlertidigt og lejlighedsvist, gælder der mere lempelige regler.

Oplysninger om mange erhverv kan findes direkte i en EU-database over lovregulerede erhverv:

 

Erhvervspas – en lettere procedure for visse erhverv

Europæisk erhvervspas - infografik

Du kan få adgang til at udøve dit erhverv ved at ansøge online om et europæisk erhvervspas, hvis du er:

  • sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje
  • fysioterapeut
  • ejendomsmægler
  • farmaceut
  • bjergguide.

Myndighederne skal følge EU-reglerne for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. Udgangspunktet er, at hvis man er kvalificeret til at udøve et erhverv i sit hjemland, er man også kvalificeret til at udøve det i alle de andre EU- og EØS-medlemslande samt Schweiz.

Når du ansøger om anerkendelse, skal myndighederne normalt give dig en afgørelse inden for 3 måneder. Det gælder fra det tidspunkt, hvor du har givet myndigheden den krævede dokumentation. Hvis din uddannelses varighed eller indhold adskiller sig betydeligt fra de krav, der stilles i værtslandet, kan myndigheden kræve, at du gennemfører enten en egnethedsprøve eller en prøvetid.

For visse uddannelser sker anerkendelsen i princippet automatisk. Det gælder, hvis du er læge, sygeplejerske med ansvar for almen sundheds- og sygepleje, tandlæge, jordemoder, farmaceut, dyrlæge eller arkitekt. De uddannelser, der giver automatisk anerkendelse, er oplistet i direktivets Bilag V.

Kontakt

Der findes i hvert EU- og EØS-land et kontaktsted, som kan give information og modtage ansøgninger om adgang til lovregulerede erhverv. Du kan spørge kontaktstedet i det land, hvor du ønsker at arbejde, eller kontaktpunktet i dit hjemland:


Ikke-lovregulerede erhverv

Hvis dit erhverv ikke er lovreguleret i værtslandet, kræves der ingen formel anerkendelse af dine eksamensbeviser. Du har ret til at tage arbejde i landet uden nogen retlige hindringer vedrørende din uddannelse eller dine kvalifikationer.

Du kan spørge landets informationscenter om muligheden for en vejledende vurdering til brug for jobsøgningen:


Jobsøgning i EU

Arbejdsformidlingerne i EU/EØS-landene har etableret en fælles jobbørs, EURES (European Employment Services). På EURES-hjemmesiden kan du få vejledning i at søge job eller uddannelse i udlandet, oplysninger om ledige job, en CV-bank med mere. Hvis du ønsker personlig vejledning, kan du kontakte et jobcenter og bede om at tale med en EURES-vejleder.


Dokumentation ved etablering i andre EU-lande

I nogle af landene kan du blive afkrævet forskellige former for attester. Det kan f.eks. være bevis for særlige kvalifikationer, færdigheder og erhvervserfaring, vandelsattest eller bevis for, at du ikke er erklæret konkurs. Du kan i så fald se i denne vejledning, hvilken dansk attest du skal bruge:


Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. oktober 2022