Gå til indhold

Klager over merit og anerkendelse af realkompetence på ikke-universitetsuddannelser

Uddannelsesinstitutionerne skal være opmærksomme på klagemulighederne, blandt andet fordi de er forpligtede til at vejlede om dem, når de giver afslag eller delvist afslag på meritafgørelser og afgørelser om anerkendelse af realkompetence.

Denne side vedrører afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetence på uddannelser under følgende ministerier:

 • Børne- og Undervisningsministeriet

 • Kulturministeriet

 • Uddannelses- og Forskningsministeriet med undtagelse af universitetsuddannelserne.


Klagevejledning

Det følger af forvaltningsloven, at afgørelser, der ikke fuldt ud imødekommer ansøgeren, skal begrundes og ledsages af en klagevejledning. Klagevejledningen skal angive klageinstans og oplyse om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder eventuel tidsfrist.

Når uddannelsesinstitutionen giver afslag eller delvist afslag på at give merit eller forhåndsmerit eller anerkendelse af realkompetence, og når der er mulighed for at klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelsen, skal institutionen oplyse ansøgeren om denne klagemulighed og beskrive proceduren for at klage.


Merit og forhåndsmerit

Følgende afgørelser kan indbringes for Kvalifikationsnævnet:

 • Afgørelser om merit for udenlandsk uddannelse:
  hvis klageren er indskrevet ved, optaget på eller har søgt optagelse på den uddannelse, der er søgt merit på.

 • Afgørelser om merit for dansk uddannelse:
  hvis klageren er indskrevet ved, optaget på eller har søgt optagelse på den uddannelse, der er søgt merit på.

 • Afgørelser om forhåndsmerit for dansk såvel som udenlandsk uddannelse:
  hvis klageren er indskrevet ved eller optaget på den uddannelse, der er søgt merit på.


Anerkendelse af realkompetence

Afgørelser om anerkendelse af realkompetence på følgende uddannelser kan indbringes for Kvalifikationsnævnet.

Akademiuddannelser og diplomuddannelser

Man kan klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelser om anerkendelse af realkompetence i forhold til adgangskrav på akademiuddannelser og diplomuddannelser og i forhold til anerkendelse af realkompetencer som svarende til dele af, delelementer af eller en hel akademiuddannelse eller diplomuddannelse.

Almen voksenuddannelse og almengymnasiale fag

Man kan klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelser om anerkendelse af realkompetence i forhold til faglige niveauer inden for almen voksenuddannelse eller almengymnasiale fag, dvs. afgørelser om, hvorvidt ansøgeren har kompetencer, der svarer til dele af eller et helt fag inden for almen voksenuddannelse eller almengymnasiale fag.


Ikke klager over retlige forhold

Kvalifikationsnævnet kan kun tage stilling til selve afgørelsen, dvs. spørgsmålet om, hvor meget eller hvor lidt merit eller realkompetence der kan anerkendes. Klager over retlige forhold kan ikke indbringes for Kvalifikationsnævnet, men kan efter de relevante uddannelsesregler indbringes for det ansvarlige ministerium.


Sådan klager den uddannelsessøgende

 • Den uddannelsessøgende skal stile sin klage til Kvalifikationsnævnet og sende den til den institution, som har truffet afgørelsen.

 • Klagefristen er 4 uger, fra ansøgeren har modtaget afgørelsen.


Sådan behandler institutionen klagen

Når institutionen modtager en klage til Kvalifikationsnævnet, skal den vurdere sagen på ny.

Hvis institutionen fastholder sin afgørelse, skal den sende klagen videre til Kvalifikationsnævnet. Institutionen skal vedlægge:

 1. en begrundelse for ikke at imødekomme klagen

 2. sagens akter og den relevante dokumentation.


Sådan behandler Kvalifikationsnævnet klagen

Hvis nævnet modtager supplerende dokumenter fra klageren, får institutionen dem i høring.

Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse og sender den til både institutionen og klageren. At afgørelsen er endelig, vil sige, at man ikke kan klage over den til et andet administrativt organ.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. oktober 2021