Gå til indhold

Klager over merit på universitetsuddannelser

Uddannelsesinstitutionerne skal være opmærksomme på klagemulighederne, blandt andet fordi de er forpligtede til at vejlede om dem, når de giver afslag eller delvist afslag på meritafgørelser og afgørelser om anerkendelse af realkompetence.

Denne side vedrører merit på uddannelser under universitetsloven.


Klagevejledning

Det følger af forvaltningsloven, at afgørelser, der ikke fuldt ud imødekommer ansøgeren, skal begrundes og ledsages af en klagevejledning. Klagevejledningen skal angive klageinstans og oplyse om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder eventuel tidsfrist.

Når uddannelsesinstitutionen giver afslag eller delvist afslag på at give merit eller forhåndsmerit, skal institutionen altså oplyse ansøgeren om klagemulighederne og beskrive proceduren for at klage.


Merit for udenlandsk uddannelse

Den uddannelsessøgende kan klage til Kvalifikationsnævnet over en afgørelse om merit på baggrund af udenlandsk uddannelse, hvis vedkommende har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved den uddannelse, som der er ansøgt om merit på. (Se nedenfor om andre meritafgørelser).


Ikke klager over retlige forhold

Kvalifikationsnævnet kan kun tage stilling til selve afgørelsen, dvs. spørgsmålet om, hvor meget eller hvor lidt merit eller realkompetence der kan anerkendes. Klager over retlige forhold kan altså ikke indbringes for Kvalifikationsnævnet, men kan efter de relevante uddannelsesregler indbringes for det ansvarlige ministerium.


Sådan klager den studerende til Kvalifikationsnævnet

Den studerende skal stile sin klage til Kvalifikationsnævnet og sende den til den institution, som har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger, fra ansøgeren har modtaget afgørelsen.


Sådan behandles en klage til Kvalifikationsnævnet

Når institutionen modtager en klage til Kvalifikationsnævnet, skal den vurdere sagen på ny.

Hvis institutionen fastholder sin afgørelse, skal den sende klagen videre til Kvalifikationsnævnet. Institutionen skal vedlægge:

  1. en begrundelse for ikke at imødekomme klagen

  2. sagens akter og den relevante dokumentation.

Herefter behandler Kvalifikationsnævnet klagen. Hvis nævnet modtager supplerende dokumenter fra klageren, får institutionen dem i høring.

Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse og sender den til både institutionen og klageren. At afgørelsen er endelig, vil sige, at man ikke kan klage over den til et andet administrativt organ.


Andre meritafgørelser

Den uddannelsessøgende kan klage til et meritankenævn på universitetet over en afgørelse om:

  • merit på baggrund af dansk uddannelse

  • forhåndsmerit på baggrund af dansk eller udenlandsk uddannelse.

Klagen skal efter reglerne i meritankenævnsbekendtgørelsen indgives til universitetet inden for en frist af 2 uger.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024