Gå til indhold

Anerkendelse af realkompetence i uddannelsessystemet

Den enkelte borger kan få vurderet og anerkendt sine kompetencer, især i forhold til voksen- og efteruddannelse.

Inden for nogle uddannelser er der mulighed for at få anerkendt realkompetence. Anerkendelse af realkompetence sker gennem en individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution, der udbyder en relevant uddannelse. Mulighederne for at anerkende realkompetence afhænger af resultatet af kompetencevurderingen og af, hvilken uddannelse vurderingen foretages i forhold til. Her er en oversigt for de forskellige typer uddannelse:


Forberedende Voksenuddannelse (FVU)

Uddannelsesstedet kan tilbyde en individuel kompetencevurdering med henblik på at anerkende det, ansøgeren i forvejen kan, og således indplacere den enkelte på dette rette niveau i undervisningen.


Fag i almen voksenuddannelse (AVU) og almengymnasiale fag

Uddannelsesinstitutionen, som hovedregel et voksenuddannelsescenter (VUC), kan anerkende realkompetence efter en individuel kompetencevurdering. Her sammenlignes ansøgerens viden, færdigheder og kompetence med uddannelsesmålene for det relevante fag på det relevante faglige niveau.

Kompetencevurderingen kan føre til udstedelse af kompetencebevis:

  • for dele af et fag, hvilket giver mulighed for afkortning af en efterfølgende uddannelse (merit)
  • for et helt fag, hvis ansøgerens kompetencer vurderes til fuldt og ligeværdigt at opfylde de fastsatte mål for det fag og det niveau, der er foretaget en vurdering i forhold til. Kompetencebevis for et helt fag er som hovedregel ligestillet med et enkeltfagsbevis.


Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) starter som udgangspunkt med en kompetencevurdering på erhvervsskolen. Kompetencevurderingen danner baggrund for, hvilket af de tre euv-forløb af forskellig varighed eleven bliver indplaceret på:

  • Euv1 er for dem, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Der er intet grundforløb og kortere euv-hovedforløb med skoleuddannelse, men uden praktik.
  • Euv2 er for dem, der har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse. Der er et grundforløb på op til 20 uger, et kortere euv-hovedforløb med skoleundervisning og op til to års praktik.
  • Euv3 er for dem uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. Der er et grundforløb på op til 20 uger og et hovedforløb svarende til almindelige erhvervsuddannelser.

Uddannelsesforløbet kan yderligere afkortes på baggrund af elevens individuelle kompetencer.

Det er også muligt at få lavet en kompetencevurdering i forhold til euv uden at være optaget på uddannelsen. En sådan forudgående kompetencevurdering giver et klart billede af, hvor lang tid det vil tage at gennemføre uddannelsen. Hvis man senere tilmelder sig uddannelsen, vil vurderingens resultat være gældende.Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Ved en individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU sammenlignes deltagerens viden, færdigheder og kompetence med uddannelsesmålene for relevante AMU-kurser.

Kompetencevurderingen kan føre til, at der udstedes et kompetencebevis eller, hvis de vurderede kompetencer fuldt ud modsvarer et AMU-kursus, et AMU-bevis.

Hvis der ikke kan udstedes uddannelsesbevis eller kompetencebevis, skal uddannelsesinstitutionen udarbejde en uddannelsesplan, der beskriver, hvordan deltageren kan opnå de ønskede kompetencer.

Læs mere om IKV i AMU:Akademi- og diplomuddannelser inden for videreuddannelsessystemet

Ved en individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) vurderes den enkeltes viden, færdigheder og kompetence i forhold til enten adgangskrav til eller målbeskrivelser for en uddannelse eller dele af en uddannelse.

Kompetencevurderingen foretages af en uddannelsesinstitution, som udbyder den relevante uddannelse.

Hvis afgørelsen ikke umiddelbart kan træffes på baggrund af det materiale, ansøgeren fremlægger, kan kompetencevurderingen tilrettelægges som et individuelt forløb på op til en uge. Det kan f.eks. omfatte interview, vurderingsskemaer, test eller prøver.

Vurderingen kan føre til, at uddannelsesinstitutionen anerkender borgerens realkompetence i form af:

  • et adgangsbevis (adgang til at søge optagelse), hvis kompetencerne kan sidestilles med adgangskravene til en uddannelse eller til dele af en uddannelse
  • et kompetencebevis, hvis kompetencerne modsvarer delelementer af en uddannelse eller dele af en uddannelse
  • et uddannelsesbevis, hvis kompetencerne modsvarer en hel uddannelse.

Videregående uddannelser i det ordinære uddannelsessystem

Der er ingen ordning direkte møntet på anerkendelse af realkompetence, så det er op til de enkelte uddannelsesinstitutioner, om og hvordan der eventuelt skal tilbydes individuel kompetenceafklaring.

Den enkelte institution har mulighed for at give dispensation for de formelle adgangskrav ved at optage ansøgeren på en uddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.


Læs mere om realkompetence


Klageadgang

Der er muligt at klage til Kvalifikationsnævnet over visse afgørelser om anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet:

Senest opdateret 16. november 2020