Gå til indhold

Artsdimensionen

Siden vil løbende blive suppleret og opdateret, så den afspejler den nyeste viden, og de spørgsmål som vi modtager. Har du yderligere spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, kan du skrive til faelleskontoplan@ufm.dk.

Artsdimensionen

Er det obligatorisk at anvende Statens Kontoplan?

Ja, de statslige og de selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet skal anvende Statens Kontoplan. Det er Økonomistyrelsen, der offentliggøre og vedligeholder Statens Kontoplan, og den gældende version kan findes på deres hjemmeside. Statens kontoplan er udgangspunktet for bogføringer i regnskabet.

Se også præciseringer vedrørende de videregående uddannelsesinstitutioners anvendelse af Statens Kontoplan i Konterings- og fordelingsvejledningen.

Hvor skal deltagerbetaling konteres?

Institutionens indtægter fra deltagerbetaling til reguleret efter- og videreuddannelse skal konteres på artskonto 13.11 (Indtægter, alle afgifter og gebyrer). Se i øvrigt konterings- og fordelingsvejledningens afsnit 2.2.1 for yderligere information.

Hvor skal omkostninger til eksterne oplægsholdere/konsulenter konteres?

Eksterne oplægsholdere og lignende skal konteres ligesom konsulenter på artskonto 22.70, som omhandler køb af tjenesteydelser i øvrigt.

Hvordan håndteres intern handel på institutionen?

Institutions-intern handel anses som omfordeling af omkostninger og/eller indtægter på den enkelte institution i regnskabet (f.eks. på steddimensionen). Dette kan gøres via omposteringer på de faktiske artskonti, hvor udgiften er bogført, eller via kontiene 18.07 (fordelte indirekte lønomkostninger), 18.08 (Intern fordeling af lønomkostninger) og 18.09 (modkonto til 18.08) og 22.07 (Fordelte indirekte nye omkostninger), 22.08 (Intern fordeling af øvrige omkostninger) og 22.09 (Modkonto til 22.08 ”Interne omkostninger”), hvor der er mulighed for at bogføre sumpostering. Styrelsen anbefaler, at institutionerne generelt anvender 18.08/18.09 og 22.08/22.09, da de giver mest regnskabsmæssig information og afstemningsmæssig værdi. Kontoparrene skal gå i nul.

Hvordan skal handel mellem selvejende institutioner artskonteres?

Kontiene 12.13 og 17.13 skal anvendes til køb og salg af varer og tjenesteydelser mellem statsfinansierede selvejende institutioner, f.eks. udlagt undervisning, administrative fællesskaber og andre leverancer.

Hvordan håndteres midler fra Kompetencefonden?

Du kan læse om, hvordan midler fra Kompetencefonden konteres i konterings- og fordelingsvejledningens afsnit 2.2: Særbestemmelser samt præciseringer for anvendelsen af konkrete arter for de videregående uddannelsesinstitutioner.

Hvordan konteres sociale bidrag? (AUB, statens barselsfond, fleksjobordningen, mv.)

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over kontering af hhv. omkostninger og indtægter vedrørende:

  • AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag; tidligere AER)
  • AES (Arbejdsmarkedets-erhvervssikring)
  • AFU (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede)
  • Fleksjobordningen
  • Barselsfonden (statens)
  • Kommunal barselsrefusion

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. februar 2023