Gå til indhold

Resultattilskud

Der er med bevillingsreformen indført resultattilskud svarende til 10 procent af de samlede aktivitets- og resultattilskud. Resultattilskuddene består af de to tilskud baseret på beskæftigelse og studietid, som hver udgør 5 procent af de samlede aktivitets- og resultattilskud.
Kontakt
Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Raeed Ali
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk
Caroline Thoby
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 49
Email: ctho@ufm.dk

Aftale om flere studiepladser

Som følge af den politiske aftale om flere studiepladser på de videregående uddannelser suspenderes resultattilskuddene midlertidigt i et år, og institutionerne vil derfor modtage det fulde resultattilskud for de berørte studerende.


Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddene fungerer i praksis som et tillæg på op til 5,56 procent af institutionernes aktivitetstilskud.

De nyuddannedes beskæftigelse måles som beskæftigelsesgraden i 12.- 23. måned efter afslutningen af studierne. Beskæftigelsesmålet opgøres som den samlede beskæftigelsesgrad for nyuddannede fra den enkelte institution.

Beskæftigelsesgraden sammenlignes med den generelle beskæftigelsesgrad fratrukket en usikkerhedsfaktor (0,4 gange ledigheden), der afspejler en større konjunkturfølsomhed hos nyuddannede og en generel søgeledighed.

Det fulde beløb opnås, hvis de nyuddannede har en beskæftigelsesgrad på niveau eller højere end den generelle beskæftigelse fratrukket usikkerhedsfaktoren. Hvis de nyuddannedes beskæftigelsesgrad ligger lavere, reduceres beløbet gradvist, indtil de nyuddannede i gennemsnit har en beskæftigelsesgrad, som ligger 25 procentpoint under måltallet, hvor beskæftigelsestilskuddet bortfalder.

Ikke-udmøntede midler udmøntes som kvalitetstilskud.

Beskæftigelsesgraderne som anvendes til at beregne beskæftigelsestilskud er tilgængelige i maj året før. Det vil sige, at beskæftigelsesgraderne, som anvendes til at beregne 2022-beskæftigelsestilskud, opgøres i løbet af maj 2021.

Beregninger og datagrundlag er nærmere beskrevet i notatet, der linkes til nedenfor.

Som følge af aftalen om flere studiepladser på de videregående uddannelser i lyset af COVID-19 beregnes der fuldt beskæftigelsestilskud for de dimittendårgange, som opgøres på arbejdsmarkedet i årene 2020/2021. Dimittenderne fra 2018 og 2019 – som er de årgange, hvis beskæftigelse i 12.-23. måned måles i 2020 og 2021 – indgår ikke i beregning af beskæftigelsestilskud. Det betyder, at der ydes fuldt beskæftigelsestilskud til alle institutioner i 2023 og 2024.

Nedenstående link åbner et regneark med beskæftigelsesgrader og beskæftigelsesmål, som anvendes for beregning af beskæftigelsestilskud. Regnearket viser endvidere beregning af beskæftigelsesfaktoren, der normalt indgår i beregningen. 

Studietidstilskud

Studietidstilskuddene fungerer i praksis som et tillæg på op til 5,56 procent af institutionernes aktivitetstilskud.

Der er fastsat et fælles måltal for den gennemsnitlige studietid på normeret tid plus 3 måneder. Dertil fastsættes et institutionsspecifikt tillæg til måltallet, der tager højde for den gennemsnitlige ekstra studietid for personer på barsel, studerende med SU-tillægsklip på grund af sygdom og studerende der modtager handicaptillæg, samt for et antal forskningsår på de relevante institutioner. 

Hvis måltallet overskrides, reduceres tilskuddet gradvist med 11,11 pct. per måneds overskridelse.

Ikke-udmøntede midler udmøntes som kvalitetstilskud.

Studietiderne som anvendes til at beregne institutionernes studietidstilskud er tilgængelige i maj året før. Det vil sige, at studietiderne, som anvendes til at beregne 2022-studietidstilskud, opgøres i løbet af maj 2021.

Beregninger og datagrundlag er nærmere beskrevet i notatet, der linkes til nedenfor.

Som følge af aftalen om flere studiepladser på de videregående uddannelser i lyset af COVID-19 suspenderes opgørelsen af studietidstilskuddet for studerende, som har tilgang inden 30. juni 2020, og studietidsopgørelsen vil de kommende år således alene omfatte studerende, der er startet efter 30. juni 2020. Fra 2022-dimittenderne og frem vil der indgå studerende, som er startet efter 30. juni 2020.

Under genindfasningen fra 2022 vil der de første år generelt forventes færre forsinkede studerende, og det må således forventes, at alle opnår fuldt studietidstilskud i 2024 - 2026. Studietidsopgørelsen forventes at  være fuldt genindfaset fra 2025-dimittenderne – dvs. tilskuddene i 2027.

Nedenstående link åbner et regneark med studietider og institutionsspecifikke studietidstillæg som anvendes for beregning af studietidstilskud. Regnearket viser endvidere beregning af studietidsfaktoren, der normalt indgår i beregningen.

Senest opdateret 30. august 2022