Gå til indhold

Deltagerbetaling på åben uddannelse

I det følgende beskrives reglerne for deltagerbetaling på åben uddannelse. Desuden beskrives reglerne for udbud, markedsføring og offentliggørelse af udbud.

Deltagerbetaling

Reglerne for deltagerbetaling på åben uddannelse er fastsat i bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau.

Det fremgår af § 13, stk. 1, at uddannelsesinstitutionen skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetalingen. Beregningsgrundlaget foretages på baggrund de forventede omkostninger.

Det fremgår af § 13, stk. 2, uddannelsesinstitutionen ikke må indregne private udgifter, herunder udgifter til faglitteratur, forplejning og lignende, ved fastsættelse af deltagerbetalingen.

Reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau er fastsat med hjemmel i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Udbudsret og markedsføring

Det er alene uddannelsesinstitutionen, som har retten til at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser, og uddannelsesinstitutionen kan ikke udlicitere denne udbudsret til andre offentlige institutioner eller private virksomheder.

Uddannelsesinstitutionen har ansvaret for, at markedsføringen sker i overensstemmelse med reglerne.

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau og er nærmere beskrevet i brev af 30. december 2023 fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til institutioner, som udbyder åben uddannelse på videregående niveau.

Offentliggørelse af udbud

Det fremgår af § 3, stk. 8, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., at udbud af åben uddannelse skal annonceres offentligt.

Det fremgår af § 12, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelsen om åben uddannelse på videregående niveau, at det er en tilskudsbetingelse, at uddannelsesaktiviteten er indberettet til Styrelsen for It og Læring til brug for annoncering på fælles informationssystem, bortset fra ledige pladser på en heltidsuddannelse.

Det fremgår desuden af bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 7, at oplysninger om planlagte uddannelsesaktiviteter skal fremgå af institutionens hjemmeside eller via link på institutionens hjemmeside til nemStudie.dk senest 8 dage, inden aktiviteten starter. Hvis beslutning om aktivitetens gennemførelse træffes senere end 8 dage før start, skal oplysningerne fremgå af hjemmesiden dagen efter beslutningen og senest dagen inden aktivitetens start. Der skal fremgå en række oplysninger på hjemmesiden, bl.a. størrelsen på deltagerbetalingen.

    Handlinger tilknyttet webside

    Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
    Senest opdateret 23. juni 2024