Gå til indhold

Webservices

Der kan i forbindelse med SIS kaldes en række web-services fra internettet, som giver adgang til at udtrække data fra institutionernes SIS

Principiel godkendelse af den eksterne part

Inden en ekstern part (dvs. ekstern i forhold til SIS) kan tilgå SIS web-services, skal der ansøges om tilladelse hertil hos UDS. Dette gælder, uanset om den eksterne part er en institution, der selv udvikler en løsning til sine egne data, en leverandør, der udvikler en løsning til salg til institutionerne eller om den SIS-eksterne part er af en anden type. Tilladelsen til adgang fra Internettet kræver, den eksterne part råder over en applikation (f.eks. institutionens intranet eller andet), som UDS har godkendt til at få adgang til SIS-data. Adgangen sker via en web-service proxy, der fungerer som firewall. En slutbruger skal have brugernavn/kodeord, evt. digital signatur, for at blive autentificeret af den eksterne parts internetapplikation. Applikationen skal herefter sikre, at brugeren kun forespørger på eller anvender data, som brugeren er autoriseret til.

I forbindelse med godkendelse af applikationen, udsteder UDS en pinkode, som applikationen præsenterer sig med overfor SIS-W. Pinkoden er en del af parameterlisten, der sendes til web-servicen. 

En aftale mellem UDS og en ekstern part indgås ved udfyldelse og underskrivelse af 

I aftaleformularen henvises til, at der skal indskrives de web-services, der skal være omfattet af aftalen. UDS anbefaler, at den eksterne part først opretter en sag i SIS-supporten med forslag til udfyldelse af aftalen til. Den underskrevne aftale kan vedhæftes på sagen i SIS-supporten.

Konkret godkendelse af adgang til en given institutions data

Den konkrete beslutning om at åbne institutionens base gives af skolen selv. Hver institution skal således selv åbne for, hvilke web-services der må afvikles på institutionens database og herunder hvilke applikationer, som må tilgå de enkelte web-services. Dette sker på SIS-vinduet B936 Autorisation for webServices, hvor der f.eks. kan søges på institutionsnummeret. Herefter afmærkes de eksterne parter, der skal have tilladelse til at benytte web-services mod institutionens SIS-database.

Omkring de forskellige web-services er der yderligere opbygget en række sikkerheds foranstaltninger.

Der kan opstå situationer, bl.a. i netværket, således at der kan gå meget lang tid, inden SIS-W modtager et svar. Det kan derfor anbefales, at internet applikationen definerer, hvor lang tid den vil vente på svar.

W001 Skema for studerende

Web-servicen tillader eksterne parter at tilgå en SIS institution, hvorfra der udtrækkes en studerendes skema. Det returnerede svar leveres som et XML-dokument, som indeholder en studerendes skemabegivenheder og tilhørende oplysninger, der er tilstrækkelige for, at en ekstern-part selv kan opbygge en præsentation af en studerendes skema.

W002 Skema for medarbejder

Web-servicen tillader eksterne-parter at tilgå en SIS institution, hvorfra der udtrækkes en medarbejders skema. Det returnerede svar leveres som et XML-dokument, som indeholder en medarbejders skemabegivenheder og tilhørende oplysninger, der er tilstrækkelige for, at en ekstern part selv kan opbygge en præsentation af en medarbejders skema.

W003 Karakteroplysninger

Web-servicen tillader applikation(er) godkendt af institutionen at tilgå institutionens SIS base, hvorfra der udtrækkes karakteroplysninger (fx til institutionens intranet). Det returnerede svar leveres som et XML-dokument, som indeholder karakteroplysninger for en eller flere studerende.

W004 Kursusudbud

Web-servicen tillader applikation(er) godkendt af institutionen at tilgå institutionens SIS base, hvorfra der udtrækkes kurser der udbydes til tilmelding via web. Det returnerede svar leveres som et XML-dokument, som indeholder informationer om et eller flere kurser.

W005 Kursustilmelding

Med W004 kan man hente information og beskrivelser af udbudte kurser direkte fra SIS, og med W005 kan studerende/kursister tilmelde sig disse kurser i SIS. Tilmeldingerne fra W005 bliver lagt ind på S313 med status W, hvorefter en medarbejder skal godkende/overføre disse til almindelig status Tilmeldt.

W005 Kursustilmelding version 2

Med W004 kan man hente information og beskrivelser af udbudte kurser direkte fra SIS, og med W005 kan studerende/kursister tilmelde sig disse kurser i SIS. Tilmeldingerne fra W005 bliver lagt ind på S313 med status W, hvorefter en medarbejder skal godkende/overføre disse til almindelig status Tilmeldt.

W006 Lokaleskema

Webservicen tillader applikation(er) godkendt af institutionen at tilgå institutionens SIS base, hvorfra der kan udtrækkes skemaer baseret på, hvilke lokaler der er afgrænset til i Webservicen. Det returnerede svar leveres som et XML-dokument, som indeholder lokalets skemabegivenheder og tilhørende oplysninger, der er tilstrækkelige for, at en ekstern-part selv kan opbygge en præsentation af skemaet. Der kan udtrækkes skema for en given tidsperiode eller for en bestemt uge. Denne webservice er tilgængelig fra SIS V07.1.2.

W007 Hent institutioner

Formålet med webservicen er at hente oplysninger om institutioner inklusiv praktikinstitutioner ud af SIS, det vil sige alle de data, der ses i vinduet S077. Dette kan være til eksterne praktiksystemer eller til brug for W005-2 (2. udgave).

W008 Kontakter

Formålet med webservicen W008 Kontakter er at give eksterne parter mulighed for at udtrække og opdatere kontaktoplysninger for en studerende eller medarbejder.

W009 Bekræft studieplads

Webservicen er relevant for institutioner og uddannelser der benytter elektronisk indsamling af ansøgertilbagemeldinger på tilbud om optagelse på et KOT uddannelse. Webservicen understøtter automatisk opdatering af statusfeltet i vinduerne "S236 Optagelse af KOT-ansøgere" og "S009 KOT Ansøgning" med hhv. "B" (Bekræftet) eller "N" (Nej tak). Derudover kan ansøgernes eventuelle ønsker om deltagelse i en bestemt aktivitet, samt et fritekstfelt også opdateres med webservicen.

W010 Import af skemabrikker

Webservicen, W010 Import af skemabrikker, skal give et eksternt skemaplanlægningssystem mulighed for at slette, opdatere og oprette skemabrikker. Derudover skal webservicen kunne oprette skolefag på hold, hvis de ikke allerede eksisterer i SIS.

W011 Hent og upload billeder

Formålet med webservicen W011 Hent/upload billeder er at give eksterne parter mulighed, for at udtrække og opdatere billeder for en studerende eller medarbejder.

Denne webservice kan bl.a. benyttes sammen med w008 Kontakter.

W012 Webservice til Praktikforløb

Webservicen udtrækker alle data vedr. praktikforløb, samt generelle oplysninger vedr. studerende og praktikinstitutioner. Udtrækket kan ses som en blanding af flettefilerne S034 Praktikforløb og ”S259 Samtlige praktikforløb” samt udskriften ”S465 Praktik forløb for en praktikinstitution”. (Udtrækket indeholder samtlige praktikforløb som S259, men med et praktikforløb pr. række som S034 og kan også vise praktikforløb for en specifik praktikinstitution lige som S465).

Sammen med W003 kan W0012 give et fuldt udtræk af beståede fag og praktiker. Til brug overfor de studerende.

Webservice W013 Hent administrations- og praktikperioder

Formålet med webservicen W013 er at hente administrationsperioder, med tilhørende praktikperioder incl. start- og slutdatoer.

Hent SIS kode bro

Formålet med webservicen W014 er at hente en oversigt over alle SIS uddannelser og de data der ligger bag. Denne WS kan efterfølgende bruges som første step i andre webservices der tit skal bruge uddannelser som afgrænsning.

Der medtages også antal studerende pr. institutionsaktivitet/uddannelsesordning, og antal studerende pr. institutionsaktivitet/uddannelsesordning uden afgangsårsag.

Webservice W015 Hent Eksamener

Formålet med webservicen W015 er at den kan returnere alle eksamenenstilmeldinger. Webservicen kan hente de studerende, der er tilmeldt eksamen i S427 ud fra gruppe, fagindhold, niveau og termin samt andre afgrænsninger.
Hvis det findes, medtages karakterlistenummer.

Webservice W016 Studerendes informationer

Formålet med webservicen W016 er at hente data knyttet til en studerende samt studerendes gruppeplaceringer

 Det er muligt at hente mange informationer på en studerende fra vinduet Studerende (S294) incl. faneblade, Kontakt for person (A586), Noter for studerende (A588) og andre direkte oplysninger fra hhv. vinduet Studerende med gruppeplaceringer (A705) og Orlov og studieinaktive perioder for studerende (S001).

Webservice W017 Registrer karakter

At registrere og opdatere en karakter i SIS, dvs. svarende til vinduet Registrering af karakter/merit pr. studerende (A471), dog kun for karakterdelen af dette vindue.

Webservicen kan oprette eller ændre oplysninger vedrørende en karakter for en studerende (fx fra eksternt karaktersystem, eks. Uniwise). Data som overføres, sendes som et XML-dokument, med oplysninger om karakter på studerende der har fået en bedømmelse.

Webservice 018 Opret institution

Formålet med denne webservice er, at oprette en lokal institution og evt. gøre den til en praktikinstitution (se kontekst). Brugeren skal kunne angive forskellige værdier, som danner basis for oprettelse af institutionen. Efter oprettelsen af en institution skal webservicen returnere institutions ID.

Formålet med denne webservice er, at opdatere en institution. Brugeren kan angive forskellige værdier, som danner basis for opdatering af institutionen.

Formålet med denne webservice er, at oprette et praktikforløb. Brugeren kan angive forskellige værdier, som danner basis for oprettelse af et praktikforløb.

Formålet med denne webservice er, at tilføje journal-linjer til et praktiforløb

Webservice W022  Øvrige ansøgninger

Formålet med denne webservice er, at man fra eksterne systemer og websider, kan oprette ansøgninger i vinduet S009 (KOT Ansøgning). Dette for at understøtte automatisk oprettelse af ansøgninger i SIS, der ikke indgår i pladstildelingen hos den koordinerede
tilmelding (KOT).

Webservice W023 Upload filer

Formålet med denne webservice er at filer kan overføres fra et eksternt system til SIS vinduet S105 Filarkiv/tabellen PERSON_FILER. Desuden giver webservicen mulighed for at hente en fil, slette en fil samt liste filer for en given person.

Webservice W024 Overskrive KvalifikationsKorrektion

Webservicen kan indskrive/overskrive KvalifikationsKorrektion på ansøgere Dette sker via 3.parts systemer. I forbindelse med afgivelse af en score der skal tages med i betragtning ved KOT/ikke ansøgere.

Senest opdateret 21. juli 2020