Gå til indhold

Certificering af moduler i den offentlige lederuddannelse (DOL)

Private og offentlige udbydere af kurser i offentlig ledelse kan ansøge om certificering af udbud af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau med henblik på at disse kan give merit ind i diplomuddannelsen i ledelse (DIL).

Certificerede uddannelsesmoduler i DOL giver ret til merit til et tilsvarende modul i Diplomuddannelsen i Ledelse. Der kan opnås merit op til seks år efter, at DOL-modulet er bestået. Det fremgår af certificeringsbekendtgørelsens §9, hvilket DIL-modul hver enkelt DOL-modul giver merit til.

Hvis man har gennemført DOL-moduler, der svarer til en hel diplomuddannelse i ledelse, kan DOL-beviserne ’byttes’ til et samlet eksamensbevis for diplomuddannelsen i ledelse. Dette sker i praksis ved, at man henvender sig til en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution, der udbyder DIL.

Certificeringen af modulerne foretages af certificeringsrådet.

En oversigt over godkendte udbydere og moduler ses nedenfor:

Certificeringsbekendtgørelsen

Certificeringsprocessen samt kriterierne for certificering er reguleret i bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen).

Ansøgning om certificering

I §6 i certificeringsbekendtgørelsen er angivet, at ansøgninger som minimum kan indgives halvårligt. Ansøgningsfristerne vil fremgå på denne side minimum to måneder inden fristens udløb.

Næste ordinære ansøgningsfrist om certificering af moduler er torsdag d. 15. september 2023 kl. 12.00.

Til brug for ansøgning om certificering af nyt udbud skal det reviderede ansøgningsskema til certificering anvendes. Det er ikke muligt at benytte tidligere ansøgningsskemaer.

Til brug for ansøgning om gencertificering af allerede certificeret udbud skal ansøgningsskema til gencertificering anvendes.

Ansøgninger om certificering eller gencertificering af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau skal sendes til .

For at ansøgningen kan udfyldes, skal du have læst den tilhørende vejledning:

Gebyr

Ansøger skal betale et gebyr på 17.000 kr. for behandling af én ansøgning. Der skal indbetales ét gebyr for hver ansøgning der ønskes behandlet. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for indbetaling af gebyr. Ved manglende betaling bliver ansøgningen ikke behandlet.  

Skoleledelse

I foråret 2018 godkendte regeringen en ny model for skoleledelse i lederuddannelsen på diplomniveau. På baggrund af modellen er der nu blevet udviklet tre skolespecifikke moduler, som erstatter de tidligere skolerettede valgmoduler på uddannelsesretningen ”skoleledelse”.
Der er tale om følgende tre moduler:
- Pædagogisk, didaktiske og datainformeret ledelse
- Skoleledelse
- Specialemodul (skoleledelse)

Ansøgning til certificering af specialemoduler

Læringsmålene for det skolespecifikke specialemodul er næsten identiske med læringsmålene for det almindelige specialemodul. Dette skyldes, at det særlige for det skolespecifikke specialemodul ligger i tilrettelæggelsen af modulet, herunder for eksempel at de studerende skal have fulgt de to andre skoleledermoduler, samt at de studerende skal være skoleledere eller på anden vis ansat som leder på en skole.

  

Indberetning

Udbydere indberetter aktiviteten på certificerede moduler en gang årligt til certificeringsrådet, jf. certificeringsbekendtgørelsens § 20. Indberetningen foretages senest primo juli ved at udfylde et skema, som sekretariatet for certificeringsrådet udsender til de godkendte udbydere. 

Ofte stillede spørgsmål

På baggrund af de henvendelser, der er kommet til sekretariatet, er der udformet en række spørgsmål og svar på ofte stillede spørgsmål efter læsning af vejledningen og ansøgningsskemaet.

 

Kontakt

Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk
Olivia Mathilda Bodo Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 67
Email: ombh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. juni 2023