Gå til indhold

Databeskyttelse

Oplysning om behandling af personoplysning i forbindelse med Eurostudent. Her kan du læse mere om, hvordan Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttebehandler, opbevarer og videregiver dine svar.

I forbindelse med spørgeskemaindsamlingen af Eurostudent behandles personoplysninger hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og de videregående uddannelsesinstitutioner. Behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Nedenfor kan du læse nærmere om behandling i forbindelse med: 

  1. Den indledende kontakt til dig med henblik på deltagelse i undersøgelsen
  2. Indsamling og bearbejdning af svar i spørgeskemaundersøgelsen.

Databeskyttelsesforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Databeskyttelsesloven

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

 

1. Indsamling af person og kontaktoplysninger

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har indhentet en række oplysninger om dig fra din uddannelsesinstitution, bl.a. navn, adresse, e-post-adresse, CPR-nummer og information om, hvilken uddannelse, du er indskrevet på (uddannelseskode) med henblik på at kunne kontakte dig om deltagelse i undersøgelsen.

Personoplysningerne indhentes med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling er lovlig hvis:

”Artikel 6 […]

e) behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

Det følger af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 3, litra b, at grundlaget for behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e skal fremgå af:

”Artikel 6 […]

b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt”.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har fået pålagt myndighedsopgaven med at udarbejde statistik, dokumentation og analyse vedrørende forskning og uddannelse jf. finanslovens § 19.11.03.

Der er således hjemmel til indhentelse af de efterspurgte oplysninger jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e, jf. FL § 19.11.03.

Hvis du vælger at deltage i undersøgelsen, behandles dine oplysninger som beskrevet nedenfor.

 

2. Dataansvarlig

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som styrelsen har modtaget om dig. Kontaktoplysningerne er:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
CVR-nr.: 19918440
Telefon: 3544 6200
Mail: sfu@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Børsgade 4
1215 København K
CVR-nr.: 16805408
Telefon: 3392 9700
Mail: ufm@ufm.dk

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
1260 København K
CVR-nr.: 34042012
Telefon: 7231 7800
Mail: siu@ufm.dk

Hvis oplysninger videregives til din uddannelsesinstitution, jf.  punkt om videregivelse af oplysninger, er institutionen dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som foretages på institutionen.

 

3. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets og styrelsens databeskyttelsesrådgiver:

På e-mail: dpo@ufm.dk
På telefon: 7231 8909 
Ved brev: Brev til styrelsen ”att. databeskyttelsesrådgiver”.

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren på din institution kan du få ved at kontakte institutionen herom.

 

4. Formål og retsgrundlag

Undersøgelsens overordnet formål er at indsamle viden om studerendes socioøkonomiske vilkår, levevilkår og mobilitet. Eurostudent VIII er et fælleseuropæisk projekt med det hovedformål at skabe grundlag for at sammenligne de studerendes vilkår på tværs af landene i Europa.

Dine oplysninger behandles hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i pseudonymiseret form. Det betyder, at medarbejdere, der arbejder med undersøgelsen, ikke har mulighed for at henføre dine svar til din person og at det under analysearbejdet ikke fremgår for de medarbejdere, der foretager analysen, hvem de enkelte svar og oplysninger vedrører.

Svarene kan derudover behandles hos din uddannelsesinstitution. Oplysningerne behandles i ligeledes ”pseudonymiseret” form.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i statistiske undersøgelser er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. I visse tilfælde vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a om samtykke.

 

5. Kategorier af personoplysninger

Ministeriet/Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Kontakt- og identifikationsoplysninger såsom CPR-nummer, navn, adresse, postnummer, telefonnummer, mailadresse, uddannelse, institution, hovedområde (almindelige personoplysninger).
  • Svaroplysninger om studieforhold, studiebaggrund (fx tidligere uddannelse, studiestart), studie-vilkår (fx studietid, undervisning, undervisere), levevilkår (fx indtægter, boligforhold, arbejde), international mobilitet (fx studier/praktik i udlandet, barrierer ift. at læse i udlandet), personlig og familiemæssig baggrund
  • Svaroplysninger om helbred, herunder funktionsnedsættelse og sygdomsoplysninger (følsomme personoplysninger).
  • Baggrundsoplysninger om f.eks. køn, alder, årgang, forældres uddannelsesniveau (almindelige personoplysninger).

 

6. Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysningerne kommer fra:

  • Kontakt- og identifikationsoplysninger er indhentet fra din uddannelsesinstitution.
  • Oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen stammer fra dig.
  • Baggrundsoplysninger som anvendes i ministeriet/styrelsens behandling stammer fra registre hos Danmarks Statistik.
  • Baggrundsoplysninger, som anvendes af institutionen, stammer fra institutionen.

 

7. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine oplysninger og svar fra spørgeskemaundersøgelsen videregives til din uddannelsesinstitution, hvis institutionen ønsker det, da det kan bidrage til at udvikle institutionens uddannelser.

 

8. Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande.

 

9. Opbevaring af personoplysninger

For at kunne følge udviklingen i Danmark og på din uddannelsesinstitution over tid, vil dine svar blive opbevaret så længe, det er relevant at følge udviklingen i de forhold, som indgår i spørgeskemaet, og foretage relevante analyser heraf.

Dine kontaktoplysninger til brug for at kunne kontakte dig om deltagelse i undersøgelsen slettes tre måneder efter indsamlingen er afsluttet.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage ved at kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller din uddannelsesinstitution herom. Du finder kontaktoplysninger ministeriet/styrelsen ovenfor under pkt. 1 om den dataansvarlige.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

11. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til ministeriets/styrelsens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte ministeriet/styrelsen, som også kan give dig nærmere informationer om rettighederne.

Se mere om dine rettigheder her:

A. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om myndigheden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald at se oplysningerne.

B. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

C. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning.

D. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få

begrænset behandlingen, må dine oplysninger fremover kun behandles – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

E. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

F. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her: www.datatilsynet.dk

 

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, ministeriet/styrelsen behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk

Kontakt

Amanda Weber
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 02
Email: amwe@ufm.dk
Stine Albeck Seitzberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 97
Email: sas@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024