Gå til indhold

Job-/praktikophold i efteråret 2020 (ESC21)

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af et job-/praktikophold i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt forløb ("blended ophold"), hvis det ikke er muligt at gennemføre opholdet som planlagt grundet COVID-19.

Hvad er "blended ophold"

"Blended ophold" er et job-/praktikophold, som består af både et virtuelt forløb og et fysisk ophold. Et eksempel herpå er, at den første del af et job-/praktikophold foregår som et onlineforløb efterfulgt af fysisk ophold i værtslandet.

Hvis situationen i relation til COVID-19 betyder, at den fysiske del af job-/praktikopholdet ikke kan gennemføres, kan det virtuelle forløb forlænges (force majeure).

Formelle krav til varigheden af job-/praktikopholdet

Et job-/praktikophold skal planlægges, så længden af det fysiske ophold lever op til minimumsvarigheden som anført i 2020 European Solidarity Corps Guide (side 46-47).

Tilskud

Hvis job-/praktikopholdet gennemføres med både en fysisk og en virtuel del, vil tilskudsmodtager modtage tilskud til rejse og fuldt beløb til 'organisational support – activity cots' for de dage, hvor opholdet varer (både fysisk og virtuel del) samt eventuel 'inclusion support'. Deltageren er berettiget til modtage 'relocation allowance' i den periode, hvor det fysiske ophold foregår.

Det virtuelle og fysiske forløb af et job-/praktikophold behøver ikke at ske i en sammenhængende periode, men opholdet skal finde sted inden for den godkendte projektperiode, som er angivet i jeres kontrakt (artikel I.3).

Hvis det ikke er muligt at gennemføre den fysiske del af job-/praktikopholdet grundet COVID-19, bortfalder tilskud til rejse og tilskud til 'relocation allowance'.

Hvis job-/praktikopholdet ikke kan gennemføres som planlagt eller må aflyses grundet COVID-19, vil regler om force majeure kunne anvendes, hvis der er afholdt udgifter til fx rejse. Tilskudsmodtager skal i så fald dokumentere, at udgifter ikke kan refunderes i henhold til regelsæt om force majeure.

På vores side om "Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps" kan du finde flere oplysninger om force majeure i relation til Covid-19."

Dokumentation og anerkendelse

Dokumentation for afholdelse af virtuelle aktiviteter skal bekræftes af modtagerorganisationen (værtsorganisationen) i form af et underskrevet deltagerbevis, der angiver deltagerens navn, formål med aktiviteten samt start- og slutdato for den virtuelle aktivitet.

Anerkendelse af læringsudbyttet skal foregå som vanligt, og uanset om opholdet foregår virtuelt eller fysisk, dvs. Youthpass kan anvendes.

Forberedende besøg (Advanced Planning Visit)

Der gives ikke tilskud til afholdelse af forberedende besøg, hvis disse foregår online. Hvis der er givet tilskud til forberedende besøg, kan disse beløb overflyttes til andre budgetposter.

Ekstraordinære udgifter til fx licenser til virtuelle mødeplatforme

Det er muligt at få dækket op til 75% af tilskudsberettigede udgifter til fx køb eller leje af udstyr, som er nødvendige for at gennemføre virtuelle eller "blended" job-/praktikophold. Eksempel herpå er køb af licenser til virtuelle mødeplatforme. Tilskudsmodtager skal begrunde og redegøre for nødvendigheden af køb eller leje af udstyr, og de ekstraordinære udgifter skal dokumenteres med kopi af fakturaer/kvitteringer.

Special Needs Support

Der kan på vanlig vis ansøges om tilskud til, at deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan deltage i virtuelle aktiviteter.

Tillægskontrakt 

Tilskudsmodtagere med igangværende projekter vil blive tilbudt at indgå en tillægskontrakt med Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) i august 2020 og får automatisk tilsendt en mail med tillægskontrakt.

Indgåelse af tillægskontrakten er en forudsætning for, at mobilitetsophold kan gennemføres som "blended job/praktikophold".

Registrering i Mobility Tool+

Mobility Tool+ vil blive tilpasset, så de nye mobilitetsformer kan blive registreret korrekt.

I september opdateres Mobility Tool+, og fra det tidspunkt vil det være muligt at markere, om et ophold er fysisk, 'blended' eller virtuelt, ligesom 'budget management' vil blive opdateret.

I oktober opdateres 'beneficiary report', således at det vil være muligt at besvare spørgsmål vedr. 'blended' og 'virtuel' mobilitet. 

Yderligere detaljer og vejledning herom følger.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til gennemførelsen af jeres projekt, så kontakt os på   (husk at angive dit sagsreferencenummer).

Har du spørgsmål til slutrapport eller registrering i Mobility Tool+, så kontakt os på

Kontakt

Taia Nysted Schjøtt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: tans@ufm.dk
Cecilie Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 59
Email: cpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. juli 2020

Afsendere

Det Europæiske Solidaritetskorps