Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Administrer dit tilskud Dokumenter og filer til coronavirus (COVID-19) Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

Grundet coronavirus (COVID-19) blev adskillige aktiviteter i projekter med tilskud fra Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps aflyst eller udsat. Du finder her oplysninger om kompensationsmuligheder og kontraktforlængelser for forårets aktiviteter.

Er du studerende, elev eller ung, som har fået et stipendium/tilskud fra Erasmus+ til dit udenlandsophold, skal du kontakte det internationale kontor på din uddannelsesinstitution eller din organisation. Her vil du kunne få hjælp og rådgivning om muligheden for at få kompensation for dine afholdte udgifter, som du ikke kan få refunderet.

Du kan også læse mere på Europa-Kommissionens hjemmeside (FAQ).

Hvilke muligheder var der for økonomisk kompensation?

Hvis et ophold eller en aktivitet blev aflyst, afbrudt eller udsat, kunne afholdte udgifter blive kompenseret i henhold til regelsæt om force majeure. I visse situationer var det muligt at beholde sit tilskud/stipendium, selvom opholdet blev afbrudt, og det var muligt at kompensere udgifter, der ikke kunne refunderes ved aflyste ophold.

Europa-Kommissionen publicerede en FAQ (svar på stillede spørgsmål af både deltagere og institutioner/organisationer) på sin hjemmeside.

Erasmus+: Key Action 1 – Mobilitetsophold

Som det fremgår af Europa-Kommissionens FAQ, blev processen for sager vedrørende force majeure forenklet. Derfor skulle tilskudsmodtagere med mobilitetsprojekter inden for de videregående uddannelser (KA103 og KA107), erhvervsrettet grund- og efteruddannelse (KA102 og KA116), dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse (KA101), almen voksenuddannelse og folkeoplysning (KA104) samt ungdomsområdet (kun frivilligprojekter inden for KA125 og KA135) ikke indsende ansøgninger om at få kompenseret afholdte udgifter, men skal først afgive oplysninger herom i forbindelse med indsendelse af slutrapport for de enkelte projekter.

Bemærk: Tilskudsmodtagere med ungdomsprojekter (KA105) skulle fortsat indsende ansøgninger om at få kompenseret udgifter i forbindelse med force majeure, da der er tale om partnerskabsprojekter (multi-beneficiary-kontrakter). Vejledning som beskrevet under Key Action 2 herunder blev fulgt.

Erasmus+: Key Action 2 og Key Action 3 

Key Action 2 omfatter strategiske partnerskaber, skoleudvekslingspartnerskaber og transnationale ungdomsinitiativer. Key Action 3 omfatter ungdomsdialogprojekter.

Ansøgninger om at få kompenseret afholdte udgifter i henhold til force majeure skulle indsendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse pr. email. Sammen med ansøgningen skulle indsendes en af institutionen eller organisationen underskrevet erklæring (tro- og loveerklæring), hvori det blev bekræftet, at de afholdte udgifter ikke kunne refunderes.  Dokumentation for afholdte udgifter skulle ikke indsendes sammen med ansøgningen, men tilskudsmodtager skal selv opbevare dokumentation for alle afholdte udgifter, og at disse ikke kunne refunderes. Dokumentationen skal kunne fremvises i forbindelse med fx kontrolbesøg eller bilagskontrol foretaget af styrelsen.

Muligheden for eventuel kompensation af afholdte udgifter i henhold til regelsæt om force majeure blev vurderet på baggrund af den konkrete ansøgning, og der blev således taget individuelt stilling til, om der kunne kompenseres for afholdte udgifter. En kompensation for afholdte udgifter kunne ikke overstige det bevilgede tilskud i jeres projekt.

Det Europæiske Solidaritetskorps

Der skulle ikke indsendes ansøgning om kompensation af udgifter for frivilligprojekter (ESC11 og ESC13) samt for job- og praktikophold (ESC21). Proceduren som beskrevet ovenfor under Erasmus+: Key Action 1 blev fulgt.

For solidaritetsprojekter (ESC31) skulle ansøgning om eventuel kompensation af afholdte udgifter indsendes (proceduren som beskrevet ovenfor under Erasmus+: Key Action 2 blev fulgt).

Muligheder for digitale møder og online aktiviteter

Europa-Kommissionen opfordrede til, at fysiske aktiviteter blev afløst af online-aktiviteter. For Key Action 1 var det fx muligt, at den studerende beholdt sit stipendium, hvis den studerende fulgte undervisningen online. For Key Action 2 var det således muligt at afholde transnationale projektmøder og multiplier events online og ligeledes at få tilskud hertil. Tilskudsmodtagere blev opfordret til at kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse for mere information om online aktiviteter.

Udsættelse af en aktivitet  og forlængelse af projektperioden

Vi opfordrede jer også til, at I sammen med jeres samarbejdspartnere overvejede muligheden for at udsætte den planlagte aktivitet eller ophold. For projekter med en normal varighed på op til 12 eller 24 måneder var det muligt at ansøge om at få jeres projekt forlænget ud over den maksimale varighed.

For projekter (KA2) med en maksimal varighed på 36 måneder, der fik tilskud i 2017, og som skulle afsluttes den 31. august 2020, var det i ekstraordinære tilfælde muligt at søge om en forlængelse på op til 4 måneder. Dette krævede, at der sammen med ansøgningen blev fremsendt ny aktivitetsplan, som viste, hvordan aktiviteterne i projektet ville blive gennemført med en forlængelse.

Ansøgninger om forlængelse af projektperioden skulle ligeledes indsendes pr. mail til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvem skulle ansøgningerne sendes til?

Ansøgninger skulle sendes til den sektor, som jeres projekt vedrørte, så ansøgninger vedrørende:

Selvom I havde flere projekter, skulle der indsendes én ansøgning pr. projekt, hvor jeres projekts sagsreference skulle oplyses, når I indsendte en ansøgning.

Vejledning for registrering i Mobility Tool+

Europa-Kommissionen opdaterede Mobility Tool+ (IT-system til administration af dit tilskud) i foråret 2020, så det blev muligt at registrere mobiliteter og aktiviteter, som var blevet påvirket, og hvor der var søgt om økonomisk kompensation grundet coronavirus (COVID-19) og i henhold til regelsæt om force majeure.

I ovenstående afsnit finder du oplysninger om processen for at få økonomisk kompensation inden for de enkelte aktioner i Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps.

Nedenstående vejledning tager udgangspunkt i Erasmus+. Det forventes, at Kommissionen udsender vejledning for Det Europæiske Solidaritetskorps, og denne vil senere blive publiceret.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til registreringer, er du velkommen til at kontakte os på siu-tilskud@ufm.dk

Senest opdateret 08. december 2021