Gå til indhold

Immigration skal ses som en ressource

Alt for få europæere har lyst til at blive iværksættere. Det problem kan det stigende antal immigranter og flygtninge i Europa være med til at afhjælpe.

Europa oplever en øget tilstrømning af flygtninge og immigranter i det hele taget. Det skønnes, at der i øjeblikket befinder sig op mod to millioner immigranter i de europæiske lande netop nu. Mange af disse er truet af marginalisering og risikerer at havne i fattigdom. Helt op mod 11 procent, skønner Europa-Kommissionen.

Immigranter anses som oftest som et problem og sjældnere som en ressource. Det vil organisationen Crossing Borders meget gerne gøre op med. De har derfor søgt og fået støtte til et projekt under Erasmus+-programmet, ’Vet (vocational education and training) opportunities for migrants and refugees’, der har til formål at skabe en bedre integration af immigranter i værtslandene ved at udvikle nye, kreative og langsigtede strategier, der hjælper dem til at komme i beskæftigelse og bidrage positivt til økonomien og samfundet.

Mangel på iværksættere

Crossing Borders er en NGO, der med rod i den danske højskolebevægelse arbejder for ligestilling, fredelig sameksistens og dialog på tværs af grænser og kulturer. Det sker blandt andet ved at organisere workshops og kortere og længere kurser for både lærere og elever på uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, ligesom Crossing Borders samarbejder med en lang række nonprofit-organisationer om projekter inden for bæredygtighed, demokrati, inklusion, globalisering mm. I det foreliggende projekt arbejder Crossing Borders sammen med i alt fem organisationer fra Italien, Bulgarien, Spanien og Grækenland ­– og herigennem lokale myndigheder, relevante institutioner og ngo'er – som dermed tilsammen rummer meget forskellige erfaringer og tilgange til immigrationsproblematikken.

I arbejdet med at udvikle strategier til at få immigranter integreret bedre i samfundet tager projektet blandt andet udgangspunkt i det faktum, at de europæiske lande over en bred kam mangler iværksættere; i undersøgelser angiver under halvdelen af borgerne i Europa, at de har lyst til at starte egen virksomhed.

”Derfor tror vi på, at vi kan integrere flygtninge og asylansøgere på arbejdsmarkedet og i Projektleder Leah Strausssamfundet ved at uddanne dem til at blive iværksættere og dermed bidrage til både vækst og beskæftigelse”, siger Leah Strauss, der er projektleder på Erasmus+-projektet.

Selvværd og tillid til samfundet

Projektet vil lette immigranters adgang til sprogundervisning i værtslandets sprog, rådgive om uddannelsesvalg, networking, jura mm. og generelt øge deres bevidsthed om iværksættermuligheder og tilgængelige støtteordninger i de enkelte værtslande.

”I en række fokusgruppeinterviews har vi spurgt immigranter og flygtninge samt dem, der arbejder professionelt med dem, om hvilke ordninger, der findes i de enkelte lande, og hvordan disse eventuelt kan forbedres. Den indsamlede viden bruger vi som udgangspunkt for at udvikle en række kreative og sociale online-kurser og undervisningsmaterialer med fokus på emner som informationsteknologi, innovation, sprog, markedsføring og ledelse. De vil blive delt på tværs af relevante netværk, og det er vores håb, at vores projekt dermed vil øge immigranternes adgang til gode uddannelsesmuligheder og forbedre deres beskæftigelse samtidig med, at det vil den fremme den gensidige læring og styrke netværk på nationalt og europæisk plan”, siger Leah Strauss.

”Som en sidegevinst ved projektet forventer vi, at aktiviteterne vil medvirke til at øge immigranternes selvværd og tillid til samfundet. De vil også få venner og danne nye netværk i forhold til både deres arbejde og sociale liv, hvilket vil medføre en større følelse af samhørighed og social integration. Og så regner vi naturligvis med, at den viden der ligger i vores kurser og øvrige materiale vil sprede sig til langt flere end dem, der har mulighed for at deltage i kurserne”, siger Leah Strauss om projektet, der blandt andet vil munde ud i en værktøjskasse og en guide for potentielle immigrant-iværksættere.

Politisk dimension

Forsknings- og analysedelen vil udgøre en væsentlig del af projektet, som vil formidle best practice på området ved flere konferencer i projektperioden og ved projektets udløb i en elektronisk publikation:

”Vi udfører dybtgående interviews med interessenter på området, hvor vi vil få stor viden om de udfordringer, som højtkvalificerede migranter står over for i forhold til uddannelse, beskæftigelse og iværksætteri i de enkelte lande. Ved at kortlægge feltet lærer de involverede interessenter hinanden bedre at kende og finde svar på de udfordringer og muligheder, der præger området”, siger Leah Strauss.

Det er naturligvis projektets formål, at det på både kortere og længere sigt vil komme immigranter og flygtninge til gode, men det er Leah Strauss’ håb, at det også vil have en bredere effekt og en politisk dimension:

”Europa 2020-strategien, EU's vækststrategi, skal skabe vækst i EU ved at gøre medlemslandene mere konkurrencedygtige blandt andet ved et højt produktivitets- og beskæftigelsesniveau, hvor så mange som muligt bidrager til processen. Samfundets sundhed og trivsel er afhængig af social samhørighed, og det er det vi forsøger at fremme, både i projektet og i Crossing Borders. Vi vil være med til at udvikle fælles rammer og værktøjer, øge den sociale mobilitet og fremme gensidig læring. Med projektet er vi ikke kun med til at skabe bedre økonomiske forhold for lokalsamfundene, men også større social integration og samhørighed. En god integration fremmer stabile, sikre og lige vilkår, der gør det muligt for alle mennesker, herunder dårligt stillede og sårbare grupper og personer at deltage i samfundet”, siger Leah Strauss.

’Vet opportunities for migrants and refugees’-projektet varer i alt 28 måneder og udløber med udgangen af 2019. Crossing Borders’ partnere i projektet er Youth Europe Service (Italien), Thessaly Universitet (Grækenland) Mine Vaganti NGO (Italien), AGIFODENT (Spanien) og Narodno chitalishte “Badeshte sega 2006” (Bulgarien)

Kontakt

Jannie Henneberg Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 57
Email: jhjo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. juli 2020

Afsendere