Gå til indhold

Nemmere og mere kvalificeret elevudveksling

Europas tekniske skoler har fået lettere ved at udveksle elever takket være et danskledet projekt, der gør det nemt at overføre merit efter principperne i det europæiske meritoverførelsessystem ECVET.

På mekanikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole er det helt normalt at have besøg af elever fra tekniske skoler i udlandet. På samme måde er der hvert år elever fra skolens egen mekanikeruddannelse, der er i en måneds praktik og deltager i undervisningen på tekniske skoler i andre europæiske lande. 

Udvekslingerne har været praktiseret i en årrække og er meget populære blandt skolens elever og lærere, men især ét aspekt ved udvekslingerne har hidtil givet en del panderynker: hvordan vurderer faglærerne de færdigheder, eleverne får med hjem fra skolen i udlandet? 

De enkelte uddannelser og uddannelsesmoduler på Europas tekniske skoler er nemlig opbygget vidt forskelligt, og det faglige udbytte kan derfor være svært at sammenligne og måle. Det besluttede Syddansk Erhvervsskole for et par år siden at finde en løsning på, og det lykkedes. I et samarbejde med seks europæiske partnere har Syddansk Erhvervsskole udviklet en model for mekanikeruddannelsen, der giver tekniske skoler på tværs af landegrænser let adgang til at vurdere det faglige udbytte ved elevudvekslinger. 

”Systemet kan frit anvendes af alle tekniske skoler og kan også tilrettes, da det kan bruges på andre uddannelsesretninger”, forklarer Lone Olsen, studievejleder på Syddansk Erhvervsskole og leder af projektet, der har titlen Automobility Modules for Educational Training in Europe (AutoMovet): 

”Udbyttet ved elevudvekslinger er enormt, men det er en virkelig svær øvelse at give merit for dét eleven lærer på en skole i udlandet, fordi der kan være forskel på uddannelsesindholdet i de europæiske lande. I projektet har vi gjort elevudvekslinger mere kvalificerede og enklere”. 

Billede til Automovet artikel

Et fælles sprog

Det konkrete resultat af projektet er et system til meritoverførsel mellem personvognsmekanikeruddannelser i forskellige europæiske lande. Det er frit tilgængeligt på nettet og indeholder en overskuelig guide til, hvordan skoler, der indgår partnerskaber om elevudveksling, i praksis kan skabe en fælles forståelse af, hvad eleverne lærer på de enkelte uddannelsesmoduler. Guiden fortæller også, hvordan skoler kommer i gang med at opbygge pålidelige og langtidsholdbare netværk med partnerskoler. 

”Vi har med AutoMovet udviklet et fælles sprog for, hvad elever lærer på en uddannelse på teknisk skole. Fordi vi og vores partnerskoler i udlandet i dag bruger det fælles sprog, har lærere og elever en præcis forståelse af, hvilke færdigheder det giver at deltage i et undervisningsmodul på en anden skole og at give eleven merit for det bagefter”, fortæller Lone Olsen. 

Syddansk Erhvervsskoles mekanikeruddannelse har lige nu besøg af fire elever: to fra Litauen og to fra Baskerlandet i Spanien. Samtidig er tre af skolens egne mekanikerelever i Spanien og England, hvor de i en måned bor og deltager i undervisningen på to af de i alt syv tekniske skoler rundt om i Europa, som Syddansk Erhvervsskole udveksler elever med. 

Samarbejdet, der har eksisteret i en årrække, er døbt AutoMobility og omfatter aktuelt tekniske skoler i Letland, Litauen, Finland, Holland, England og Spanien foruden Syddansk Erhvervsskole, der hvert år sender mellem fem og ti elever afsted og modtager cirka lige så mange. Elevens ophold er typisk af en måneds varighed og den modtagende skole finder en bolig, men eleven betaler selv for kost, logi og transport med støtte fra Erasmus+ programmet. 

Fokus på læringsudbytte

Før udviklingen af det nye fælles meritvurderingssystem AutoMovet var Syddansk Erhvervsskole ikke så skarpe på at formulere konkrete faglige mål for opholdet: 

”Vi skrev til skolen i udlandet, at vi gerne ville have, at eleven lærte det og det. Derefter kunne vi så bare håbe, at det også ville ske. Med AutoMovet er processen vendt om, så skolen i udlandet beskriver hver af deres moduler ligesom i et kursuskatalog og vores elever deltager i et reelt og præcist beskrevet skoleforløb, som faktisk kører for elever på den pågældende skole. Vi har derfor tillid til, at vores udsendte elever lærer det, de skal, selvom undervisningen foregår på en anden måde end hos os”, siger Lone Olsen. 

Hvis eksempelvis skolen i udlandet har et undervisningsmodul om motoradskillelse, ligger der på AutoMobilitys hjemmeside en præcis modulbeskrivelse med emne, indhold, niveau, undervisningsmetode og evaluering. 

”Dermed kan vores elever deltage i autentiske undervisningsforløb på en skole i udlandet med den undervisning og evaluering, som den pågældende skole bruger. Det er en kæmpe fordel”, understreger Lone Olsen. 

Systemet bygger på elevens læringsudbytte frem for at fokusere på, hvordan eleven har opnået kompetencen. At udbyttet er det centrale er også kongstanken i det europæiske meritoverførelsessystem for erhvervsrettede uddannelser, ECVET, som AutoMovet bygger på. 

Kan bruges på andre uddannelser

Udviklingen af AutoMovet bygger på et omfattende analysearbejde. De medvirkende skoler brugte et halvt år på at skemalægge, hvordan kompetencemål og undervisningsområder beskrives, niveau fastsættes og præstationsstandarder defineres i partnerlandenes uddannelsesbekendtgørelser. En komparativ analyse af materialet blev samlet i en matrix – en fælles oversigt. Det afslørede et klart mønster, fortæller Lone Olsen: 

”Vi opdagede, at trods de store forskelle mellem skolerne, har vi et fælles fokus på at give eleverne kompetencer inden for fire felter: service, fejlfinding, diagnose/reparation og eftermontering. På det fælles fundament har vi udarbejdet kompetenceoversigter og meget præcise beskrivelser af undervisningen på hvert modul”. 

Selvom AutoMovet er udviklet til elever på mekanikeruddannelser, kan metoden nemt rettes til, så den også kan bruges til at udveksle elever på alle andre typer uddannelser på de tekniske skoler, understreger Lone Olsen. Og hun håber meget på, at andre uddannelser vil bruge systemet: 

”Vi har lavet hjemmesiden således, at vores templates til modulbeskrivelser umiddelbart kan hentes og bruges af andre tekniske skoler og på andre uddannelser. Vi har også lavet en guide til skolers arbejde med mobilitet og en håndbog til lærere. Vi håber meget, at rigtig mange skoler vil bruge materialet, for det er rigtigt smart og overskueligt for alle”. 

AutoMovet-projektet sluttede i 2015, og lige nu tager Syddansk Erhvervsskole og Lone Olsen et kort pusterum, for det er tidskrævende at lede et europæisk samarbejdsprojekt, fastslår hun. Men hun har stor lyst til at indgå i nye samarbejder, når den rigtige projektidé dukker op: 

”Det er absolut umagen værd. Vi har fået endnu mere ud af at deltage i projektet end det konkrete produkt. Vi er også i processen blevet meget skarpere på vores egen undervisning, stolte af vores skole, og vores netværk af samarbejdspartnere er blevet både større og dybere”. 

Sproget er en af de store barrierer for tekniske skoler i forhold til europæisk samarbejde og elevudvekslinger, vurderer Lone Olsen. Med udenlandske elever i klassen skal læreren undervise på engelsk, og det er langt fra alle lærere komfortable ved. Men de fleste lærere opdager, at de får en masse ud af det: 

”At gøre lærerne trygge er vigtigt at have fokus på. Lærerne er nemlig de vigtigste ambassadører i forhold til at give elever mod til at være en måned på en skole i udlandet”, understreger Lone Olsen:

”Eleverne tør, hvis læreren siger, at ”jeg tror, et udlandsophold ville være noget for dig”. Og eleverne vokser virkelig ved at komme afsted. Jeg kan ligefrem se på dem, når de kommer tilbage, at de er modnet. Og deres øjne stråler”. 


 Se projektets hjemmeside på www.automovet.eu/index.php

 

Om ECVET

ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training" og er et europæisk meritoverførelsessystem inden for de erhvervsrettede uddannelser. 

Formålet med ECVET er at fremme livslang læring og at øge mobiliteten mellem medlemslandene i EU ved at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog for anerkendelse og overføring af læring og kvalifikationer i Europa. 

ECVET har fokus på læringsudbyttet, learning outcome – hvad den studerende kan og ved, frem for hvordan den studerende har opnået sin kunnen eller viden. 

Værktøjet kan bruges både til nationale og tværnationale aktiviteter. I Danmark bruges ECVET til at sende elever ud og at modtage udenlandske elever inden for de erhvervsrettede uddannelser.

 

Senest opdateret 09. november 2021