Gå til indhold

VIA satser på stærke ambassadører for udlandsophold

VIA University College sender hvert år mellem 80-100 undervisere og ansatte på mobilitetsophold med Erasmus+.

Læs med når VIAs prorektor Peter Friese giver sine bud på en række spørgsmål om udlandsophold.

Hvorfor er det vigtigt, at undervisere og ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner tager på udlandsophold? 

Danske studerende uddannes til en global verden. Hvis ikke undervisere og ansatte på videregående uddannelser har internationale kompetencer - både i forhold til sprog, kultur og faglige strømninger - kan vi som uddannelsesinstitution ikke løfte vores vidensansvar. Vi ser det derfor som en naturlig og vigtig del af den kompetenceudvikling, vi tilbyder vores medarbejdere, og som er nødvendig for at videreudvikle Danmarks position som en attraktiv global samarbejdspartner.

Internationale kompetencer er vigtige for VIA i forhold til at indgå og fastholde partnerskaber med uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden. Det skyldes dels, at viden om de internationale uddannelses-, studie- og praktikophold, vi tilbyder vores studerende, er afgørende for det faglige og personlige udbytte, som de studerende får af deres ophold. Ligeledes er det afgørende for, at vores partnere oplever os som en troværdig og værdifuld partner. De personlige og faglige netværk, som vores undervisere får, når de rejser ud, er vigtige i forhold til VIAs deltagelse i internationale forsknings- og udviklingsprojekter. Disse udgør en stigende andel af VIAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter og er ofte drevet af personlige relationer. Sådanne relationer styrker evnen til at samarbejde på tværs af landegrænser. Deltagelse i internationale netværk er en stærk faglig motivation for mange af VIAs medarbejdere og kan i sig selv anspore til deltagelse i forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter.

Undervisning på videregående uddannelsesinstitution

Hvad får institutionerne ud af at sende deres undervisere og ansatte til udlandet?

Udlandsophold giver medarbejdere viden, der kan bruges i den daglige undervisning og som dermed bidrager til internationale lærings- og studiemiljøer på danske uddannelsesinstitutioner. Samtidig er undervisere med international erfaring de stærkeste ambassadører for øget studentermobilitet blandt danske studerende. Begge dele er en målsætning i regeringens internationaliseringshandleplan.

Hvilken betydning har et undervisnings- eller efteruddannelsesophold  i karrieremæssig sammenhæng?

VIA anerkender undervisnings-, efter- og videreuddannelsesophold som en vigtig kompetenceudvikling af medarbejdere. Det er langt fra alle undervisere, der har interesse i udlandsophold. Men på flere af VIAs hovedområder har man oprettet ”task forces” med undervisere, der har stor interesse i at rejse ud. Dette gælder både i forhold til udveksling, men også i forhold til VIAs eksportaktiviteter, eksempelvis i Kina og Rumænien, hvor der typisk er brug for undervisere i kortere perioder. De internationalt interesserede medarbejdere fungerer som ambassadører for værdien af udlandsophold i forhold til kolleger.

Hvilken rolle spiller mobiliteten af undervisere og ansatte i forhold til internationaliseringen af de videregående uddannelsesinstitutioner?

Mobilitet er afgørende, hvis man skal have succes med internationalisering på danske uddannelser og studiemiljøer. Uanset den teknologiske udvikling og muligheden for fjern-samarbejde, kan man ikke forstå, formidle og agere internationalt, hvis ikke man har arbejdet med sin faglighed i udlandet. Dette gælder både undervisere, forskere og administrative medarbejdere. De partnerrelationer, man opbygger ved ophold i udlandet, styrker mulighederne for at tiltrække dygtige (gæste)undervisere og studerende til danske uddannelsesinstitutioner.

Hvordan kommer flere undervisere og ansatte fra videregående uddannelsesinstitutioner afsted?

Det er i høj grad institutionernes ansvar at inspirere flere undervisere og ansatte til at komme afsted. En mulighed er at gøre udlandsophold obligatorisk. En anden mulighed er - som vi forsøger i VIA  - at danne grupper af internationalt entusiastiske medarbejdere, der kan gå forrest. Samt at styrke synligheden af den faglige og personlige værdi, det giver at rejse ud. Blandt andet igennem internationale netværk på tværs af uddannelser og sektorer.

Man kunne også forestille sig, at udlandsophold kunne knyttes mere formelt til kompetenceudvikling. Og sidst, men ikke mindst, kunne man forankre ansvaret for pleje af internationale partnere på ledelsesniveau i de faglige miljøer - frem for centralt og decentralt i internationale afdelinger.

 

Mod nye læringshoristoner - inspiration og information om Erasmus+ Staff Mobility

Læs mere om udlandsophold for undervisere og ansatte i publikationen 'Mod nye læringshorisonter - Inspiration og information om Erasmus+: Staff Mobility'

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2024