Certificering af moduler i den offentlige lederuddannelse (DOL)

Private og offentlige udbydere af kurser i offentlig ledelse kan ansøge om certificering af udbud af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau
Kontakt
Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen
Orlov
Tlf.: +45 72 31 86 18
Email: scp@ufm.dk
Julie Nolsøe Helles
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 79
Email: jnh@ufm.dk

Regeringen, KL og Danske Regioner tilkendegav i trepartsaftalen fra 2007, at der – ud over de eksisterende diplomuddannelser i ledelse (DIL) – skulle etableres et nyt højt kvalificeret udbud af lederuddannelser på diplomniveau, som giver den enkelte offentlige leder en fleksibel, generel ledelsesfaglig og praksisnær lederuddannelse (DOL).

Fra sommeren 2009 har både offentlige og private udbydere derfor kunnet ansøge om certificering af udbud af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau. 

Certificeringen af modulerne foretages af Certificeringsrådet.

En oversigt over godkendte udbydere og moduler ses nedenfor:

Merit fra DOL til DIL

Certificerede uddannelsesmoduler i offentlig ledelse på diplomniveau (DOL) giver ret til merit til et tilsvarende modul i diplomuddannelse i ledelse (DIL). Der kan opnås merit op til 6 år efter, at DOL-modulet er bestået. Det fremgår af certificeringsbekendtgørelsens §9, hvilket DIL-modul hver enkelt DOL-modul giver merit til.

Hvis man har gennemført DOL-moduler, der svarer til en hel diplomuddannelse i ledelse, kan DOL-beviserne ’byttes’ til et samlet eksamensbevis for diplomuddannelsen i ledelse. Dette sker i praksis ved, at man henvender sig til en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution, der udbyder diplomuddannelsen i ledelse (DIL), for at få sine DOL-moduler meritoverført og få udstedt et eksamensbevis på baggrund heraf.

Ændringer og overgangsordning for DOL-moduler ifm. revision af certificeringsbekendtgørelsen
I forbindelse med revidering af certificeringsbekendtgørelsen BEK nr. 877 af 27/06/2017 ændres standardmodulerne i offentlig ledelse på diplomniveau. De tidligere 6 standardmoduler á 5 ECTS erstattes af 3 nye standard-moduler á 10 ECTS. Der vil fremadrettet være fuld overensstemmelse mellem standardmodulerne på DOL og de obligatoriske moduler på Diplom i Ledelse (herefter: DIL), hvilket ikke har været tilfældet før, hvor to standardmoduler har givet merit til valgfag på DIL.

Notat med yderligere information om overgangsordninger

Hidtil har det været således, at man som deltager i DOL skulle gennemføre de DOL-moduler, der svarer til de obligatoriske moduler i DIL.

Hvis man både ønsker at gennemføre de 6 moduler, der er betegnet som standardmoduler i DOL, og sigter mod et samlet eksamensbevis i diplomuddannelsen i ledelse, skal man gennemføre DOL-modulerne nr. 1-8 og specialemodulet suppleret med 1 modul efter eget valg.

Ansøgning om certificering

Til brug for ansøgning om certificering af nyt udbud skal det reviderede ansøgningsskema til certificering anvendes. Det er ikke muligt at benytte tidligere ansøgningsskemaer.

Til brug for ansøgning om gencertificering af allerede certificeret udbud skal ansøgningsskema til gencertificering anvendes.

Ansøgninger om certificering eller gencertificering af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau skal sendes til .

For at ansøgningen kan udfyldes, skal du have læst den tilhørende vejledning:

Næste ordinære ansøgningsfrist om certificering af moduler er fastsat til mandag d. 16. september 2019 kl. 12.00.

  

Indberetning

Udbydere indberetter aktiviteten på certificerede moduler en gang årligt til Certificeringsrådet, jf. Certificeringsbekendtgørelsens § 20. Indberetningen foretages senest primo juli ved at udfylde et skema, som sekretariatet for Certificeringsrådet udsender til de godkendte udbydere.

  
Certificeringsbekendtgørelsen

Certificeringsprocessen samt kriterierne for certificering er reguleret i bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen).

Ofte stillede spørgsmål

På baggrund af de henvendelser, der er kommet til sekretariatet, er der udformet en række spørgsmål og svar på ofte stillede spørgsmål efter læsning af vejledningen og ansøgningsskemaet.

 

Senest opdateret 22. maj 2019