Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Klagevejledning

Klagevejledning

Klagevejledning for studerende ved uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Denne klagevejledning er relevant for studerende på og ansøgere til uddannelser på uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der ønsker at klage over en afgørelse truffet af uddannelsesinstitutionen vedrørende studerendes forhold.

Oversigt over institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Følg linket, hvis du ønsker vejledning om at klage over:

SU forhold:

Faglige vurderinger ved merit eller anerkendelse af realkompetencer:

 Spørgsmål/svar vedrørende klager

Hvem kan klage?

Du kan klage til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis du er studerende på en dansk uddannelsesinstitution eller ansøger til en uddannelse på en uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Din sag skal være færdigbehandlet på uddannelsesinstitutionen, og der skal være truffet en endelig afgørelse i sagen, før du kan klage til styrelsen.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage til styrelsen over retlige forhold ved en konkret afgørelse, som uddannelsesinstitutionen har truffet i din sag. Når vi foretager en retlig vurdering, undersøger vi, om uddannelsesinstitutionen har overholdt gældende ret i deres behandling af din sag. Herunder, om de har overholdt de uddannelsesregler, der gælder for din uddannelse, og om de har overholdt anden lovgivning (f.eks. forvaltningsloven og lov om ligestilling af kvinder og mænd) og de almindelige forvaltningsretlige principper.

Eksempler på afgørelser:

  • Afslag på ansøgning om dispensation til f.eks. ekstra prøveforsøg
  • Afslag på ansøgning om optagelse
  • Afgørelse om disciplinær straf som følge af f.eks. eksamenssnyd
  • Afslag på merit
  • Afvisning af klage

Styrelsen behandler ikke spørgsmål, der vedrører de beslutninger, som uddannelsesinstitutionerne træffer som led i den daglige, administrative drift. Det kan f.eks. være spørgsmål om udpegning af vejleder, beslutning om holdplacering, lokaler, eksamensdatoer og karaktergivning.

Uddannelsesinstitutionerne har fagligt selvstyre. Det betyder, at styrelsen ikke har mulighed for at tage stilling til de skøn, som institutionen udøver i medfør af uddannelsesreglerne. Styrelsen går kun ind i sådanne sager, såfremt vi vurderer, at der er behov for at undersøge, om der er foretaget et ulovligt skøn fra institutionens side.

Hvordan klager du? 

Ønsker du at klage over retlige spørgsmål ved uddannelsesinstitutionens endelige afgørelse, skal du følge den klagevejledning, som fremgår af afgørelsen. Det vil normalt betyde, at du skal indgive din klage til uddannelsesinstitutionen, der sørger for at sende klagen videre til styrelsen. Sammen med klagen sender institutionen sin udtalelse om sagen, som du forinden skal have lejlighed til at kommentere.

Uddannelsesinstitutionen sørger også for, at de relevante bilag i din sag bliver sendt til styrelsen sammen med din klage.

Det vil fremgå af klagevejledningen inden for hvilken frist, du har mulighed for at klage. Det er meget vigtigt, at du overholder klagefristen, da klagen ellers som altovervejende hovedregel vil blive afvist af styrelsen.

Hvad sker der efter, at din klage er sendt til styrelsen?

Når styrelsen modtager din klage over en afgørelse, undersøger vi først, om afgørelsen er endelig, og om du har overholdt klagefristen. Når dette er afklaret, sender vi et kvitteringsbrev til dig, hvori vi bl.a. vil oplyse dig om den forventede sagsbehandlingstid. 

Vi begynder at behandle sagen, når formalia er overholdt. I den forbindelse undersøger vi, om uddannelsesinstitutionen har overholdt gældende love og regler i din sag. Styrelsen foretager med andre ord en retlig prøvelse af uddannelsesinstitutionens afgørelse.

Når vi har behandlet din klagesag, kan styrelsen reagere på disse måder:

  • Afvisning af klagen: Hvis du f.eks. har overskredet klagefristen, vil styrelsen som altovervejende hovedregel afvise din klage.
  • Stadfæstelse: Styrelsen vil give institutionen ret i sin afgørelse, hvis der ikke er nogle mangler i forhold til gældende regler og love. Det samme gælder, hvis den retlig mangel er mindre alvorlig eller ikke har haft betydning for sagens afgørelse. Styrelsen vil dermed stadfæste afgørelsen eventuelt med en vedhæftet påtale af fejlen.
  • Hjemvisning: Hvis styrelsen finder retlige fejl ved uddannelsesinstitutionens afgørelse, kan styrelsen bede institutionen om at træffe en ny afgørelse i sagen og dermed hjemvise sagen til institutionen.
  • Ophævelse: Hvis den retlige mangel er alvorlig, kan styrelsen ophæve uddannelsesinstitutionens afgørelse. Dette kan f.eks. ske, hvis vi mener, at forudsætningerne for at tildele en disciplinær sanktion ikke er til stede.
  • Ændring: Styrelsen kan selv træffe en afgørelse, som erstatter uddannelsesinstitutionens afgørelse. Det gælder i de tilfælde, hvor uddannelsesinstitutionen har truffet en ulovlig afgørelse.

Styrelsens afgørelse af din sag kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.

Behandling af personoplysninger:

Styrelsen skal gøre dig opmærksom på, at hvis der indgår personoplysninger om andre personer i din klage, f.eks. navne, skal styrelsen som udgangspunkt orientere disse personer om, at de bliver nævnt i din klage.

Du kan læse mere information om dine rettigheder efter persondataloven her:

Har du spørgsmål til styrelsens behandling af klager?

Har du spørgsmål til styrelsens behandling af studerendes klagesager, herunder spørgsmål til din egen sag, er du velkommen til at kontakte os på

Du kan også rette telefonisk henvendelse til JURA alle hverdage indenfor vores telefontid fra kl. 9.30-11.30. på tlf.nr: 7231 8228.

 

Senest opdateret 15. september 2020