Gå til indhold

DFiRbriefs

DFiRbrief er en kortere skriftlig formidlingsform, som skal supplere de mere omfangsrige og dybdegående udgivelser som for eksempel årsrapporter fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd .
Viser 1-24 af 24 resultater
DFiRbrief 36: Hvordan vil krudt og kugler ændre dansk forskning og innovation?
Publiceringsdato 01. marts 2023 Nye geopolitiske balancer vil medføre nye muligheder for forskning og innovation inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi. Men en forventet opprioritering af området vil også foranledige en række principielle og nødvendige drøftelser, som DFiR tager hul på i dette brief og en ny debatrække.
DFiR brief 35: Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 06. januar 2023 I anledning af tiåret i 2023 for, at danske professionshøjskoler og erhvervsakademier fik forskningsret og -pligt, tager Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) temperaturen på rammebetingelserne.
DFiR brief 34: Er universitetsloven fremtidssikret?
Publiceringsdato 17. november 2022 DFiR's årskonference 2022 satte fokus på universitetsloven. Særligt var ledelse, finansiering og universiteternes samfundsrolle på dagsordenen. Deltagerne på årskonferencen betragtede fraværet af en langsigtet og stabil politisk ramme som den væsentligste udfordring for universiteterne.
DFiRbrief 33: DFiR's årskonference 2022 om Universiteter for fremtiden
Publiceringsdato 13. oktober 2022 I anledning af tyveåret for universitetsloven sætter DFiR med projektet Universiteter for fremtiden fokus på universiteternes fremtidige samfundsrolle og fremtidssikringen af sektoren. DFiR inviterer derfor til debat om, hvordan vi sikrer universiteter og forskere gode rammevilkår - for fremtiden.
DFiRbrief 32: Anbefalinger til Danmarks fortsatte grønne forsknings- og innovationsindsats
Publiceringsdato 30. august 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afsluttet projektet Klimamål og midler og præsenterer her tre udvalgte anbefalinger. De missionsorienterede politiske instrumenter skal tilpasses missionernes natur, den strategiske forskning skal opprioriteres og governance skal styrkes.
DFiRbrief 30: Når tværfaglighed lykkes, er det virkelig godt
Publiceringsdato 29. april 2022 Når mennesker med forskellige baggrunde får et samarbejde til at fungere, giver det en ekstra kvalitet. DFiR har i projektet God tværfaglighed i forskning og innovation arbejdet med, hvordan man kan være bevidst om særlige rammer for tværfaglighed og øge sandsynligheden for at det lykkes.
DFiR brief 29: Klimamål og midler
Publiceringsdato 23. februar 2022 Sektorsamarbejde, faciliteter og opskalering af kendte teknologier. De tre udfordringer blev særligt fremhævet på Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds konference om, hvordan forskning og innovation bedst bidrager til, at Danmark når i klimamål.
DFiR brief 28: Grøn forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 02. november 2021 Der mangler forskningsinfrastruktur og øvrige faciliteter til at udvikle, teste og implementere grøn viden og teknologi, hvis dansk forskning og innovation skal levere på klimamålene. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd ser på udfordringer og mulige løsninger.
DFiR brief 27: Kan klimaloven styres i mål af et "grønt NASA"?
Publiceringsdato 30. august 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har gennem samtaler med aktørerne i den grønne omstilling stillet skarpt på, hvordan forsknings- og innovationspolitikken kan få os i mål med klimaloven. DFiRbrief 27 sammenfatter udfordringer og muligheder ved grønne forskningsmissioner.
DFiRbrief 26: Virker tværvidenskabelige og tværfaglige initiativer efter hensigten?
Publiceringsdato 25. maj 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) offentliggør en undersøgelse af virkemidler, der har til formål at fremme tværvidenskab og tværfaglighed i forskning og innovation. Men hvad hvad var egentlig hensigten med initiativerne? DFiRbrief 26 sammenfatter undersøgelsens resultater.
DFiRbrief 25: Post 2020: Forsknings- og innovationspolitiske læringer
Publiceringsdato 24. april 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd DFiR gør i dette brief status for området og fremhæver nyttige læringer og fremadrettede sigtelinjer. Begge dele i lys af coronaåret og her sammenfattet i kort form. Emnerne er uddybet i rådets årsrapport 2020.
DFiRbrief 24: Vi skal understøtte samarbejde på tværs af sektorer og fagområder bedre
Publiceringsdato 22. februar 2021 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har igangsat to nye projekter, der med hver sin tilgang undersøger, hvordan dansk forskning og innovation endnu bedre kan understøtte samarbejde på tværs af forskelle bl.a. mellem fagområder og sektorer.
DFiRbrief 23: Politiske beslutninger skal i højere grad kunne understøttes videnskabeligt
Publiceringsdato 14. december 2020 Coronatiden har været et ”wake-up call” for Danmark om, hvor vigtigt det er, at vores beslutningstagere understøttes af en velfungerende struktur, der på tværs af fag, institutioner og sektorer kan levere videnskabelig rådgivning til de politiske beslutninger. DFiR ser mulighed for forbedring.
DFiRbrief 22: Lad os lære af coronaen
Publiceringsdato 12. november 2020 DFiR deler i dette brief erfaringer fra corona-håndteringen i Danmark, de nordiske lande og Europa. DFiR peger også på udfordringer med forskningsbaseret rådgivning og kommunikation i samfundskriser - og briefet introducerer DFiR's konference den 24. november kl. 13-16 2020 om netop det emne
DFiRbrief18 Forskningsfrihed: Nødvendighed og forpligtelse
Publiceringsdato 22. januar 2020 Forskningsfrihed er en afgørende vigtig forudsætning for kvalitet og integritet i dansk forskning. Forskningsfrihed er ikke frihed fra ansvar. Og rammer for forskning er ikke en begrænsning af forskningsfriheden.
DFiRbrief 17: Forskningsfinansiering i Danmark - hvad er der i vente?
Publiceringsdato 17. januar 2020 Dansk forskning nyder i disse godt af rigtig mange eksterne forskningsmidler. En unikt gunstig situation, hvis forskningens aktører forstår at udnytte mulighederne. Det handler dette brief om.
DFiRbrief 8: Økonomisk ubalance truer dansk forskning
Publiceringsdato 13. december 2016 DFiR’s rapport Viden i verdensklasse viser, at dansk forskning ligger i den absolutte top målt på gennemslagskraft - altså antal publikationer i førende tidsskrifter og deres citationer.
DFiRbrief 7: Mister vi næste generation af excellente forskere?
Publiceringsdato 02. december 2016 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sætter i dette DFiRbrief fokus på, om dansk forskning er ved at miste næste generation af excellente forskere som følge af en såkaldt timeglaseffekt.
DFiRbrief 6: Bevæger danske forskere sig mellem sektorer?
Publiceringsdato 25. maj 2016 Udveksling af viden, kompetencer og netværk er centrale elementer, når forskning omsættes til værdi. Når mennesker bevæger sig mellem sektorer, medbringer de viden, der skaber værdi - men gør danske forskere overhovedet dette? DFiR ser nærmere på området.
DFiRbrief 5: Vi kan anvende udenlandske erfaringer, hvis vi vil øge ligestillingen i forskning
Publiceringsdato 08. oktober 2015 DFiR har på opdrag af den tidligere uddannelses- og forskningsminister fået udarbejdet en international analyse af, hvordan man arbejder med ligestilling i forskning i en nogle udvalgte lande.
DFiRbrief 4: Embedsmænd skaber den største efterspørgsel efter viden og forskning
Publiceringsdato 25. august 2015 DFiR har igangsat et projekt om indhentning og brug af forskningsbaseret viden i politikudvikling i ministerier. Dette brief redegør for resultaterne fra en interviewundersøgelse med embedsmænd i ministerier i udvalgte lande, som konsulentfirmaet Technopolis har gennemført for rådet.
DFiRbrief 3: Skal EU have et forskningsrådgivende ekspertpanel på top-niveau?
Publiceringsdato 29. maj 2015 DFiR har igangsat et projekt om brugen af forskningsbaseret viden i politikudvikling. Derfor ser DFiR med interesse på, hvordan organiseringen af den forskningsfaglige rådgivning i EU netop er foreslået ændret.
DFiRbrief 2: Er internationalisering en af forklaringerne på dansk forsknings succes? (del 2)
Publiceringsdato 20. marts 2015 Dansk forskning klarer sig rigtig godt, når vi sammenligner med andre lande. Men hvorfor egentlig? Danmarks forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) stiller skarpt på internationalisering som en af flere mulige forklaringer. Del 2 handler om international forskermobilitet.
DFiRbrief 1: Er internationalisering en af forklaringerne på dansk forsknings succes? (del 1)
Publiceringsdato 04. marts 2015 Dansk forskning klarer sig rigtig godt, når vi sammenligner med andre lande. Men hvorfor egentlig? Danmarks forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sætter skarpt på internationalisering som en af flere mulige forklaringer. Del 1 handler om international sampublicering.