Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Råd, fonde og udvalg Revision af rådsstrukturen Åbent opslag efter bestyrelsesmedlemmer til Danmark Innovationsfond

Åbent opslag efter bestyrelsesmedlemmer til Danmark Innovationsfond

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser indkalder nu forslag til medlemmer af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Indkaldelsen foretages med forbehold for Folketingets vedtagelse af forslag til lov om Danmarks Innovationsfond.

Som en del af den politiske aftale af 3. oktober 2013 om Danmarks Innovationsfond skal der oprettes én ny samlet fond, Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation, der samler de konkurrenceudsatte midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation inden for Uddannelsesministeriets område. Det forventes, at fonden i 2014 vil uddele cirka 1,6 milliarder kroner.

I forlængelse af den politiske aftale har uddannelsesministeren fremsat et lovforslag om Danmarks Innovationsfond, der fastsætter fondens mandat. I lovforslaget lægges der op til følgende:

Formål

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelsesministeren i deres personlige egenskab. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, skal have erfaringer fra det private erhvervsliv. Samtidig skal et flertal af medlemmerne være enten anerkendte forskere eller forskningskyndige, som udøver forskningsaktivitet, jf. definitionerne i § 2 i lov om forskningsrådgivning m.v.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på indtil tre år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlet repræsenterer erfaring med:

  1. teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder,
  2. strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder offentligt-privat forsknings- og innovationssamarbejde,
  3. anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater,
  4. innovations- og forskningsfinansiering, herunder tilførsel af kapital til virksomhedsudvikling og
  5. internationale aktiviteter om forskning, teknologiudvikling og innovation.

Medlemmer af organer omfattet af den reviderede lov om forskningsrådgivning m.v., som forventes at træde i kraft samtidig med lov om Danmarks Innovationsfond, kan ikke sidde i bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond.

Efter lovforslaget udpeger uddannelsesministeren med virkning fra lovens foreslåede ikrafttrædelse 1. april 2014 en overgangsbestyrelse frem til 1. januar 2015. Formændene for de nuværende organer, dvs. Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation forventes udpegede som medlemmer frem til 1. januar 2015 med formanden for Højteknologifonden som formand for bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond.

Med baggrund i dette opslag udpeger uddannelsesministeren samtidig med virkning fra 1. april 2014 seks andre (nye) medlemmer af bestyrelsen for innovationsfonden, herunder bestyrelsens første næstformand. Disse seks medlemmer forventes at fortsætte som medlemmer efter 1. januar 2015 med næstformanden som ny formand. Pr. 1. januar 2015 forventes uddannelsesministeren at udpege tre nye medlemmer til erstatning for de tidligere formænd.

Med forbehold for Folketingets vedtagelse af lovforslaget indkalder Uddannelsesministeriet hermed forslag til seks medlemmer af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, herunder næstformand.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal indeholde:

  • en begrundelse for, hvorfor indstiller finder den foreslåede kandidat velegnet til at uddele midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologudvikling og/eller innovation,
  • et kort CV (max to sider),
  • kontaktinformation på den pågældende kandidat,
  • redegørelse (og hvis muligt dokumentation) for, at den pågældende lever op til en eller flere af de i loven fastsatte kompetencer.

Uddannelsesministeriet forventer, at kandidater er adspurgte inden forslag indsendes.

Forslag sendes til medlemsforslag_Danmarksinnovationsfond@fi.dk senest mandag den 17. februar 2014.

Videre proces

De indkomne forslag vil blive forelagt uddannelsesministeren som led i udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne. Det forventes, at de nye bestyrelsesmedlemmer kan gives besked om deres forventede udpegning ultimo marts 2014 med henblik på indtrædelse i bestyrelsen pr. 1. april 2014. Det første bestyrelsesmøde forventes at blive afholdt primo april 2014.

Samtidig med indkaldelsen af forslag til medlemmer af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond indkalder Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse også forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Yderligere oplysninger

Sekretariatschef Line Gulløv Lundh, telefon 72318206, e-mail lgl@fi.dk

Senest opdateret 17. januar 2014