Gå til indhold

Åbent opslag efter medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse indkalder forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Indkaldelsen foretages med forbehold for Folketingets vedtagelse af forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v.

Som en del af den politiske aftale af 3. oktober 2013 om Danmarks Innovationsfond mellem alle Folketingets partier udvides mandatet for Danmarks Forskningspolitiske Råd til foruden forskning også at inkludere teknologiudvikling og innovation. Som konsekvens heraf omdøbes rådet til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Rådet får desuden i opdrag at udarbejde fremadrettede anbefalinger og analyser, der dokumenterer og evaluerer overordnede effekter af de samlede investeringer i forskning, teknologiudvikling og innovation.

I forlængelse af den politiske aftale har uddannelsesministeren fremsat et lovforslag, der fastsætter rådets nye mandat. I lovforslaget lægges der op til følgende:

Formål

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet ved at give uddannelsesministeren, Folketinget og øvrige ministre en uafhængig og sagkyndig rådgivning inden for forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau.

Medlemmer

Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelsesministeren i deres personlige egenskab. Udpegningen sker for tre år med mulighed for genudpegning i endnu én treårig periode.

Et flertal af rådets medlemmer, herunder formanden, skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige, jf. definitionerne i § 2 i lov om forskningsrådgivning m.v. Rådet skal sammensættes sådan, at det samlet repræsenterer erfaring med:

  1. forskning, teknologiudvikling og innovation i både offentligt og privat regi, herunder offentlig-privat forsknings- og innovationssamarbejde,
  2. anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater,
  3. teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder, og
  4. forskning, teknologiudvikling og innovation i internationalt regi.

Nuværende medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd indtræder som medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og fortsætter indtil udløbet af deres nuværende periode med mulighed for genudpegning, hvis genudpegning vil kunne ske efter de hidtidige regler.

Medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd, hvis første periode er udløbet ved lovens ikrafttrædelse, vil kunne udpeges som medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd for en periode på tre år uden mulighed for genudpegning. Medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd, hvis anden periode er udløbet ved lovens ikrafttrædelse, vil ikke kunne udpeges som medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Efter lovforslaget forventes loven at træde i kraft 1. april 2014. Med forbehold for lovforslagets vedtagelse af Folketinget indkalder Uddannelsesministeriet hermed forslag til otte medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, herunder formand, da ét af de nuværende medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd forventes at fortsætte i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Forslag til medlemmer

Forslag til medlemmer skal indeholde:

  • Begrundelse for, hvorfor indstiller finder den foreslåede kandidat velegnet til at yde rådgivning om forskning, teknologiudvikling og/eller innovation,
  • kort CV (max to sider),
  • kontaktinformation på den pågældende kandidat,
  • redegørelse (og hvis muligt dokumentation) for, at den pågældende lever op til en eller flere af de i loven fastsatte kompetencer.

Uddannelsesministeriet forventer, at kandidater er adspurgte inden forslag indsendes.

Forslag sendes til medlemsforslag_dfir@fi.dk senest mandag den 17. februar 2014.

Videre proces

De indkomne forslag vil blive forelagt uddannelsesministeren som led i udpegningen af de otte medlemmer, herunder formand. Det forventes, at de nye medlemmer kan gives besked om deres udpegning ultimo marts 2014 med henblik på indtrædelse i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd pr. 1. april 2014.

Samtidig med indkaldelsen af forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd indkalder Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse også forslag til medlemmer af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Yderligere oplysninger

Sekretariatschef Line Gulløv Lundh, telefon 72318206, e-mail lgl@fi.dk

Senest opdateret 09. maj 2023