Gå til indhold

Udvidelse af deltagelse (Widening) og Det Europæiske Forskningsrum (ERA)

Formålet er todelt: At øge deltagelsen i Horizon Europe for de lande, der klarer sig relativt dårligt samt at styrke Det Europæiske Forskningsrum.

Selvom det går i den rigtige retning mod en bedre balance, er der stadig relativt stor forskel på forskellige EU-landegruppers deltagelse i Horizon Europe. Særligt den tidligere østblok – eller ”EU13”, har stadig store udfordringer sammenlignet med lande som Danmark. Denne del af Horizon Europe er derfor målrettet ”widening”-aktiviteter, der skal hjælpe med at øge EU13 deltagelse - via samarbejdsprojekter med resten af EU, inkl. danske partnere.

I samme arbejdsprogram er der opslag om finansiering af aktiviteter, der skal understøtte Det Europæiske Forskningsrum (ERA). ERA er en henvisning til det vigtige arbejde med at skabe et mere velfungerende indre marked i EU for viden og forskere.

Hvad kan du søge støtte til?

Programmets første del støtter aktiviteter, som har til hensigt at øge deltagelsen for de lande, der klarer sig relativt dårligt i Horizon Europe – inkl. samarbejdsprojekter mellem disse lande og lande som Danmark. Programmets anden del støtter aktiviteter, der bidrager til realiseringen af Det Europæiske Forskningsrum.

Der er både opslag om samarbejdsprojekter, fx mellem et EU13-land og et andet EU-land, og om støtte til nationale myndigheder i form af rådgivning mv. fra Kommissionen til reformer af de nationale forsknings- og innovationssystemer.

Programmet kan også søges af konsortier, der har fået godkendt en ansøgning til en anden del af Horizon Europe, der ønsker at inkludere (og få finansieret) en EU13-partner i sit projekt (”hop on”).

Programmets hovedområder

Programmet er inddelt i fire hovedområder med opslag, der beskriver de ting, der kan søges støtte til.:

  1. Forbedret adgang til excellence
  2. Tiltrækning og mobilisering af de bedste talenter
  3. Reform og forbedring af EU’s forsknings og innovationssyste
  4. Andre typer aktiviteter, bl.a. monitorering, platforme og udbud

Aktuelle muligheder og ansøgningsfrister

Opslag i ”widening” og Det Europæiske Forskningsrum offentliggøres på:

Projekttyper der ydes støtte til

  • Forsknings- og innovationsprojekter (research and innovation actions): Samarbejdsprojekter af varierende størrelse, som spænder fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter på fire til fem års varighed.
  • Innovationsprojekter (innovation actions): Samarbejdsprojekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter.
  • Koordinerings- og støtteaktioner (coordination and support actions): Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling.

Hvem kan søge?

Universiteter, andre forskningsinstitutioner som f.eks. GTS-institutter, små og mellestore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Krav til ansøgerne

Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere – og for visse opslag skal der være både deltagere fra EU13 og fra et andet deltagerland.

Læs mere

Kontakt

Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. april 2024