Gå til indhold

Danmark på grøn energi - 300 mio. kr. til forskning i energi, miljøteknologi og klima 2011

Det Strategiske Forskningsråd har i år støttet med 300 mio. kr. til 15 projekter inden for energi, miljøteknologi og klima. Projekterne har internationalt udsyn og dansk erhvervsliv som aktive medspillere sammen med slutbrugere af forskningen.

De 15 projekter er valgt blandt 76 ansøgere, som havde ansøgt om 1,4 mia. kr. i tilskud.
De 300 mio. kr. i tilskud fra Det Strategisk Forskningsråd bidrager i de kommende 4-5 år med strategisk forskning for 445 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig medfinansiering på 36 %.

Et strategisk forskningscenter om fremtidens fjernvarmesystemer

Årets projekter omhandler ud over et center til 37 mio. kr. til fjernvarmeforskning fem projekter inden for bioenergi bl.a. anvendelse af alger til produktion af energi og fiskefoder, fire inden for energisystemer, et inden for energieffektiv cementproduktion og et om superbatterier til transportsektoren, to om ny miljøteknologi på affalds- og grundvandsområdet samt et klimatilpasningsprojekt om forbedrede værktøjer til prognoser for kraftige regnskyl og oversvømmelser.
”Bioenergi er sammen med vindkraft nogle af de meget vigtige områder i fremtidens vedvarende energisystem. Forbedret fjernvarmeteknologi er helt centralt for at kunne udnytte de vedvarende energiteknologier, så det nye fjernvarmecenter (4DH) passer godt ind sammen med de øvrige 12 forskningscentre, som programkomiteen har bevilget i de senere år,” siger Poul Erik Morthorst.
Alle danske universiteter og GTS-institutterne DHI og Teknologisk Institut deltager som partnere. De fleste hovedbevillingshavere kommer i år fra Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Dansk erhvervsliv er aktive medspillere i den strategiske energiforskning

26 store og små virksomheder deltager som partnere i årets 15 projekter, og de bidrager med halvdelen af medfinansieringen. ”Det viser, at dansk erhvervsliv er med til at sætte fokus og retning på dansk energiforskning, så den kan skabe grundlag for anvendelse i praksis. Et tæt samarbejde med dansk erhvervsliv er en vigtig forudsætning for, at viden fra universiteter og andre videninstitutioner kan bruges til at nå den ambitiøse målsætning om et Danmark i 2050 uden fossile brændsler,” siger Poul Erik Morthorst.  En række forsyningsvirksomheder på energi-, affalds- og miljø- området indgår sammen med andre brugere af forskningsresultaterne som partnere i projekterne. ”Udover industrien er det også vigtigt, at kommende aftagere af forskningen inddrages i arbejdet på bl.a. universiteter, ” tilføjer Poul Erik Morthorst.

Dansk energiforskning har internationalt udsyn

Alle 15 bevillinger har internationale partnere. Der indgår forskere fra universiteter i 13 lande: Schweiz, Norge, USA (bl.a. Illinois, Stanford), Holland, Finland, Østrig, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Kroatien, Korea og Kina. Dertil kommer udenlandske afdelinger af danske virksomheder og nogle få udenlandske virksomheder. Programkomiteen har også bevilget tre projekter i det særlige dansk-kinesiske program.

Poul Erik Morthorst mener, at det er et tegn på, ” at dansk energiforskning har et godt omdømme i udlandet baseret på kvalitet og anerkendelse af, at vi er ambitiøse og er godt med i den grønne omstilling. Danmark har dermed gode forudsætninger for at fastholde det flotte hjemtag fra bl.a. EU´s programmer, som i de kommende år har stort fokus på energi.”
Forskeruddannelse skal fastholde danske styrkepositioner
De 15 projekter bidrager med uddannelse af 82 ph. d.’ er og 42 post.docs. ”Forskeruddannelse er et vigtigt vurderingskriterium i strategisk forskning. Uddannelse af nye forskere inden for energi- og miljøområdet skal bidrage til at styrke den danske konkurrenceevne på området. De danske kompetencer er hele tiden under pres”, slutter Poul Erik Morthorst. 


LowE-CEM - Low-Energy CEMents for sustainable concrete 11-116724
Dansk titel: LowE-CEM - Lavenergi-cementproduktion til bæredygtig beton
Bevillingsmodtager: Associate Professor, PhD Jørgen Bengaard Skibsted, iNANO and Department of Chemistry, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 12,2 mio. kr.
Samlet budget: 22,6 mio. kr.
Periode: 2012-2017


BIORESOURCE - Increasing the biomass resource, its quality and sustainability 11-116725
Dansk titel: BIORESOURCE - Forøgelse af biomasseresourcen, dens kvalitet og bæredygtighed
Bevillingsmodtager: Professor Jørgen Eivind Olesen, Department of Agroecology, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 17,5 mio. kr.
Samlet budget: 23,5 mio. kr.
Periode: 2012-2015


HyGEM - Integrating geophysics, geology, and hydrology for improved groundwater and environmental management 11-116763
Dansk titel: HyGEM - Integration af geofysik, geology og hydrologi for forbedret forvaltning af grundvand og miljø
Bevillingsmodtager: PhD, Esben Auken, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 15,4 mio. kr.
Samlet budget: 28 mio. kr.
Periode: 2012-2015


RESAB - Rational engeneering of cellulases for improved saccharification of biomass 11-116772
Dansk titel: RESAB - Rationelt design af cellulaser til forbedredt saccharificering af biomasse
Bevillingsmodtager: Professor, PhD, Peter Westh-Andersen, NSM, Research Unit for Functional Biomaterials, Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 11,7 mio. kr.
Samlet budget: 25,2 mio. kr.
Periode: 2012-2016


IRMAR - Integrated Resource Management & Recovery 11-116775
Dansk titel: IRMAR - Integreret ressourcehåndtering og genanvendelse
Bevillingsmodtager: Professor, PhD, Dr. Agro, Thomas Højlund Christensen, Department of Environmental Engineering, DTU
Bevilget beløb: 18,4 mio. kr.
Samlet budget: 35,6 mio. kr.
Periode: 2012-2016


INCAP - Inducing consumer adoption of automated reaction technology for dynamic power pricing tariffs 11-116786
Dansk titel: INCAP - Fremme af forbrugernes villighed til at anvende automatisk forbrugsstyring efter dynamiske strømpriser
Bevillingsmodtager: cand. oecon., Lic. oecon., Peder Andersen, Institute of Food and Resource Economics, Københavns Universitet
Bevilget beløb: 17,9 mio. kr.
Samlet budget: 22,7 mio. kr.
Periode: 2012-2015


EDGE - Efficient Distribution of Green Energy 11-116843
Dansk titel: EDGE - Effektiv distribution af vedvarende energi
Bevillingsmodtager: Professor MSO Rafael Wisniewski, PhD Electrical Engineering, PhD Math, Department of Electronic Systems / Automation & Control, Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 17 mio. kr.
Samlet budget: 22,2 mio. kr.
Periode: 2012-2016


The MacroAlgaeBiorefinery – sustainable production of 3G bioenergy carriers and high value aquatic fish feed from macroalgae 11-116872
Dansk titel: The MacroAlgaeBiorefinery - Bæredygtig produktion af 3. generations biobrændstof og fiskefodder med høj næringsværdi fra makroalger
Bevillingsmodtager: Akademiingeniør, ph.d., Anne-Belinda Bjerre, Teknologisk Institut
Bevilget beløb: 20,4 mio. kr.
Samlet budget: 24,2 mio. kr.
Periode: 2012-2015


ReLiable - Reversible Lithium-Air Batteries 11-116792
Dansk titel: ReLiable - Genopladelige lithium-luft batterier
Bevillingsmodtager: PhD (Physics) og M.Sc. (Applied Physics), Tejs Vegge, Risø DTU - Afdelingen for Materialeforskning
Bevilget beløb: 18,8 mio. kr.
Samlet budget: 26,6 mio. kr.
Periode: 2012-2015


SOSPO - Secure Operation of Sustainable Power Systems 11-116794
Dansk titel: SOSPO - Sikker drift af el-systemer med vedvarende energi
Bevillingsmodtager: Professor Jacob Østergaard, Centre for Electric Technology (CET), Department of Electrical Engineering, DTU
Bevilget beløb: 20,2 mio. kr.
Samlet budget: 32,2 mio. kr.
Periode: 2012-2015


HydroCast - Hydrological forecasting and data assimilation 11-116880
Dansk titel: HydroCast - Hydrologiske prognoser
Bevillingsmodtager: Civilingeniør, PhD, Henrik Madsen, DHI
Bevilget beløb: 14,8 mio. kr.
Samlet budget: 24,4 mio. kr.
Periode: 2012-2015


SET4Future - Sustainable Enzyme Technologies for Future Bioenergy 11-116795
Dansk titel: SET4Future - Bæredygtige enzymteknologier til fremtidens bioenergi
Bevillingsmodtager: Professor, Civilingeniør, PhD, Robert Madsen, Department of Chemistry, DTU
Bevilget beløb: 17,9 mio. kr.
Samlet budget: 28,6 mio. kr.
Periode: 2012-2016


4DH - Strategic Research Centre for 4th Generation District Heating Technologies and Systems 11-116797
Dansk titel: 4DH - Strategisk forskningscenter for 4. generations fjernvarmeteknologi og -systemer
Bevillingsmodtager: Professor, M.Sc.Eng., Ph.D., Dr.Techn., Henrik Lund, Department of Development and Planning, Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 37 mio. kr.
Samlet budget: 60,4 mio. kr.
Periode: 2012-2017


HyFill-Fast - Fast, efficient and high capacity hydrogen refuelling and onboard storage 11-116802
Dansk titel: HyFill-Fast - Hurtig, effektiv brint-takning og lagring ombord med høj kapacitet
Bevillingsmodtager: PhD Torben Rene Jensen, iNANO, Department of Chemistry, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 21,9 mio. kr.
Samlet budget: 39,3 mio. kr.
Periode: 2012-2016


MycoFuelChem - MYCO-fuels and MYCO-chemicals: Consolidated bioprocessing of biomasses into advanced fuels and high value compounds in fungal cell factories 11-116803
Dansk titel: MycoFuelChem - MYCO-brændsel and MYCO-kemikalier, Konsolideret behandling af biomasse til avancerede brændsler og værdifulde bestanddele i svampecelle-fabrikker
Bevillingsmodtager: Professor, PhD, Birgitte Kiær Ahring, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 19,8 mio. kr.
Samlet budget: 29,5 mio. kr.
Periode: 2012-2015

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. juli 2013