Gå til indhold

Bæredygtige vækstpotentialer i mobilitet

Fremtidens vækst er afhængig af et velfungerende mobilitetssystem. Men mobilitetssystemet skal udvikles indenfor begrænsede finansielle ressourcer og indenfor rammerne af tilladelige drivhusgasemissioner.

Indsendt af

IDA

Resumé

Fremtidens vækst er afhængig af et velfungerende mobilitetssystem. Men mobilitetssystemet skal udvikles indenfor begrænsede finansielle ressourcer og indenfor rammerne af tilladelige drivhusgasemissioner. Samtidig er begrænsninger af mobiliteten noget, der berører individer og familier meget mere direkte end andre ændringer i energisystemet.

Der bør derfor udvikles en model over, hvilke virkemidler, der er mest afgørende for at bæredygtighed og mobilitet kan virke sammen og hvilke investeringer i transportanlæg, informationssystemer og transportmidler, der bedst bevirker dette. Samtidig skal modellen vise, hvilke investeringer, der vil modvirke hinanden på sammenhæng mellem mobilitet og bæredygtighed. Modellen skal tage højde for målsætninger for CO2-udslip, vækstfordele for erhvervslivet, innovations- og eksportfordele, vækstfordele for samfundet som helhed og omkostningsfaktorer i forhold til forurening, levevilkår, velfærd og sygdom (partikler, støjgener etc.).

Modellen kan blive en grundmodel for udvikling af bæredygtige løsninger til eksport.

Udfordring og muligheder

”OECD landenes langsigtede velfærd afhænger i vid udstrækning af tilstedeværelsen af en passende infrastruktur, der kan understøtte vækst og social udvikling.” Sådan skriver OECD i rapporten ”Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030”. Samtidig har Danmark forpligtiget sig til at reducere CO2 udslippet fra transporten med 20% i 2020, ligesom benzin og diesel skal udfases på mindre end 40 år.

Hvis disse to ender skal mødes, kræver det, at vi bliver fuldt ud bevidste om, hvilke investeringer i fremtidens infrastruktur, der faktisk vil medvirke til vækst også set i relation til de samfundsmæssige omkostninger investeringen i øvrigt vil medvirke til, herunder krav til bæredygtighed.

Allerede nu sælges danske løsninger om bedre miljø og livability til udlandet. New York som cykelby er et eksempel. Modellen vil kunne være med til at styrke den viden, der ligger bag grønne tiltag i danske byer, men også være med til at styrke den danske position på dette område internationalt, evt. sammen med pakker af virkemidler, teknologi og kultur.

I forhold til visionerne i INNO+ vil modellen være en positiv faktor især i forhold til ”Et samfund med grøn økonomi”, ”Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet” og ”Et effektivt og konkurrencedygtigt samfund”.

Målsætning

Der bør derfor udvikles en model over, hvilke virkemidler, der er mest afgørende for at bæredygtighed og mobilitet kan virke sammen og hvilke investeringer i transportanlæg, informationssystemer og transportmidler, der bedst bevirker dette og hvilke, der vil modvirke hinanden. Modellen skal tage højde for målsætninger for:

  • CO2-udslip,
  • vækstfordele for erhvervslivet,
  • eksportfordele,
  • vækstfordele for samfundet som helhed, herunder velfærd og
  • omkostningsfaktorer i forhold til forurening, levevilkår og sygdom (partikler, støjgener etc.).

Innovationsbehov

Modellen vil være en vigtig faktor i forhold til at medvirke til at modernisere mobilitetssystemet – køretøjerne, den kollektive trafik, organiseringen - så vi kan udvikle mobiliteten og gøre det på en moderne måde, så vi sikrer vækst, men uden af sætte miljø- og klimamålsætninger over styr.

Samtidig skal vi sørge for at udviklingen og restriktionerne ikke bliver opfattet som afsavn, men som en spændende nyudvikling. Udvikling i køretøjer, som for eksempel mere automatiserede og autonome køretøjer, skal kombineres med ITS udvikling (intelligente transportsystemer), systemer til individuel beslutningsstøtte i det kollektive transportsystem og andre teknologier, hvor danske virksomheder kan spille en væsentlig rolle.

Der er brug for scenarier og roadmaps, der i sig selv peger på en optimistisk mobilitetsfremtid og som peger på, hvor der er særlige udviklingsmuligheder for dansk innovation. En model til at vurdere og belyse bæredygtige vækstpotentialer kunne hjælpe til at pege på de rigtige midler.

De danske forudsætninger

Forudsætningen for at en sådan model skal kunne bruges efter hensigten er, at den har en helhedsvurdering af mobilitetsinvesteringerne. Altså ikke bare en vurdering af, hvilken betydning det kan have for det lokale erhvervsliv, men et billede af de samlede samfundsomkostninger også på landsdækkende niveau.

Effekter og potentialer

Modellens forventede effekt:

  • Et redskab til at kvalificere den transportpolitiske debat i og med at alle fordele og ulemper belyses
  • Et redskab til at guide danske virksomheder til løsningsmuligheder med en reel samfundsmæssig værdi, som derfor har en større chance for at blive implementeret og eksporteret.
  • Et redskab til at styrke Danmarks position som førende på området for bæredygtig mobilitet i byer.