Gå til indhold

Et effektivt og konkurrencedygtigt samfund

Vision om et effektivt og konkurrencedygtigt samfund, hvor en intelligent samfundsindretning forebygger sygdom og sociale problemer, styrker arbejdsmarkedstilknytning, produktivitetsudvikling og konkurrencekraft, og hvor gode fysiske rammer og transportsystemer reducerer forurening og trængsel.
Viser 1-30 af 64 resultater
Arbejdspladsbaseret social innovation

Interessen for social innovation, hvor der lægges vægt på de samfundsmæssige behov bag innovationen, skaber nye muligheder for den arbejdspladsbaserede innovation, idet innovationens sociale aspekter kan bidrage til at skabe mening og engagement i innovationsprocessen.

Bedre muligheder for syndikeringslån

Syndikeringslån skal både forbedre adgangen til kapital for små innovative virksomheder i de tidlige stadier - og samtidig gøre det mere attraktivt for investorerne at investere i meget tidlig virksomhedsudvikling.

Bevar Innovationsmiljøerne i Danmark

De danske innovationsmiljøer medvirker årligt til skabelsen af 60-70 nye virksomheder med vækstpotentiale. Det sker i kraft af den risikovillige kapital, som miljøerne kan investere i den helt tidlige fase i udviklingen af nye forretningsideer.

Bevar Innovationsmiljøerne i Danmark

De danske innovationsmiljøer medvirker årligt til skabelsen af 60-70 nye virksomheder med vækstpotentiale. Det sker i kraft af den risikovillige kapital, som miljøerne kan investere i den helt tidlige fase i udviklingen af nye forretningsideer.

Bære- og levedygtig grøn transport

Der er behov for en mere holistisk tilgang til energi i transportsektoren, hvor der fokuseres på hele værdikæden ift. fremstilling, brug og bortskaffelse af innovative brændsler, disses distribution og køretøjer.

Bæredygtig skibstransport: Design og operation

Forslaget omfatter innovation inden for design, nybygning, retrofitting og operation af skibe med henblik på at være på forkant med imødekommelse af nye og fremtidige krav til reduktion af miljø- og klimapåvirkning fra skibstransport.

Bæredygtige løsninger i metropoler

KEA indgår i projekter, der involverer lokalbefolkning, Københavns Kommune, private virksomheder, internationale og nationale anerkendte forskere for at udvikle bæredygtige løsninger til byudviklingens udfordringer.

Bæredygtige vækstpotentialer i mobilitet

Fremtidens vækst er afhængig af et velfungerende mobilitetssystem. Men mobilitetssystemet skal udvikles indenfor begrænsede finansielle ressourcer og indenfor rammerne af tilladelige drivhusgasemissioner.

Cand.techn. i Maritim og Offshore Teknologi

Den maritime branche peger på, at der i fremtiden er skærpede krav til operation og sammentænkning af forskellige systemer og delkomponenter i enheder som f.eks. skibe og offshoreenheder.

Deltagelse og civilsamfund

Nye socialøkonomiske organisationsformer og parametre for inklusion og øget deltagelse i civilsamfundet for borgere med handicap. Tiltag, der fremme deltagelse begge veje, borgere med handicap og civilsamfund.

Det innovative godstransportsystem

Nøglen til et fremtidigt succesfuldt intermodalt transportsystem for gods ligger i lang højere grad indenfor organisering og optimering af de processer, der styrer godsstrømmene. Dette kræver en helt ny tilgang til organisering af transport.

Det innovative ressourceforløb

Hvordan designer man det mest effektive ressourceforløb med henblik på at sikre flest mulig en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet?

Det strømlinede borgerforløb

I socialt arbejde, især på handicapområdet, udgør sektorielle og organisatoriske opdelinger af borgerens samlede forløb stadig store udfordringer.

Evidensbaserede modeller for privat-offentligt samarbejde

Tankerne bag samspil mellem en innovativ og smidig privat sektor på den ene side og en velfungerende og udviklingsorienteret offentlig sektor på den anden side er veludviklede. Men der er behov for at få udløst potentialerne.

Fælles dansk maritim udviklingsplatform

Det foreslås, at der etableres en fælles dansk maritim udviklingsplatform, der Integrerer samarbejdet mellem de danske maritime virksomheder og leverandører inden for udvikling af forretningsmodeller, teknologier, services og servicesystemer (servicecertifikater).

Grøn omstilling af transportsektoren

Udfordringerne forbundet med brugen af fossile brændstoffer er velkendte, og vejen til et fossilfrit samfund går over udvikling af mere energieffektive og -besparende teknologier, vedvarende energikilder, mere optimale energisystemer og mere viden om forbrugeradfærd.

Hørediagnose, høreskader og forebyggelse heraf

Høreskader er blandt de hyppigst anerkendte arbejdsskader. Dertil kommer et ukendt antal høreskader som følge af overdreven brug af musikafspillere, koncerter eller andre fritidsaktiviteter. EU har vurderet, at en ud af seks har et høreproblem.

Innovation gennem bedre skattekreditter

I slutningen af 2011 blev loven om skattekreditter gennemført i Danmark. Bedre og mere ambitiøse skattekreditter vil gavne innovationen i dansk erhvervsliv.

Innovation i finansiering af iværksætteri

Iværksætteri er det bedste svar på spørgsmålet om, hvordan man både kan skabe arbejdspladser og samtidig udvikle vores innovationskraft. I det danske entrepreneurial økosystem, er adgangen til finansiering - den mest vitale ingrediens - et stort hul.

Handlinger tilknyttet webside