Gå til indhold

Et effektivt og konkurrencedygtigt samfund

Vision om et effektivt og konkurrencedygtigt samfund, hvor en intelligent samfundsindretning forebygger sygdom og sociale problemer, styrker arbejdsmarkedstilknytning, produktivitetsudvikling og konkurrencekraft, og hvor gode fysiske rammer og transportsystemer reducerer forurening og trængsel.
Viser 1-60 af 64 resultater
Arbejdspladsbaseret social innovation

Interessen for social innovation, hvor der lægges vægt på de samfundsmæssige behov bag innovationen, skaber nye muligheder for den arbejdspladsbaserede innovation, idet innovationens sociale aspekter kan bidrage til at skabe mening og engagement i innovationsprocessen.

Bedre muligheder for syndikeringslån

Syndikeringslån skal både forbedre adgangen til kapital for små innovative virksomheder i de tidlige stadier - og samtidig gøre det mere attraktivt for investorerne at investere i meget tidlig virksomhedsudvikling.

Bevar Innovationsmiljøerne i Danmark

De danske innovationsmiljøer medvirker årligt til skabelsen af 60-70 nye virksomheder med vækstpotentiale. Det sker i kraft af den risikovillige kapital, som miljøerne kan investere i den helt tidlige fase i udviklingen af nye forretningsideer.

Bevar Innovationsmiljøerne i Danmark

De danske innovationsmiljøer medvirker årligt til skabelsen af 60-70 nye virksomheder med vækstpotentiale. Det sker i kraft af den risikovillige kapital, som miljøerne kan investere i den helt tidlige fase i udviklingen af nye forretningsideer.

Bære- og levedygtig grøn transport

Der er behov for en mere holistisk tilgang til energi i transportsektoren, hvor der fokuseres på hele værdikæden ift. fremstilling, brug og bortskaffelse af innovative brændsler, disses distribution og køretøjer.

Bæredygtig skibstransport: Design og operation

Forslaget omfatter innovation inden for design, nybygning, retrofitting og operation af skibe med henblik på at være på forkant med imødekommelse af nye og fremtidige krav til reduktion af miljø- og klimapåvirkning fra skibstransport.

Bæredygtige løsninger i metropoler

KEA indgår i projekter, der involverer lokalbefolkning, Københavns Kommune, private virksomheder, internationale og nationale anerkendte forskere for at udvikle bæredygtige løsninger til byudviklingens udfordringer.

Bæredygtige vækstpotentialer i mobilitet

Fremtidens vækst er afhængig af et velfungerende mobilitetssystem. Men mobilitetssystemet skal udvikles indenfor begrænsede finansielle ressourcer og indenfor rammerne af tilladelige drivhusgasemissioner.

Cand.techn. i Maritim og Offshore Teknologi

Den maritime branche peger på, at der i fremtiden er skærpede krav til operation og sammentænkning af forskellige systemer og delkomponenter i enheder som f.eks. skibe og offshoreenheder.

Deltagelse og civilsamfund

Nye socialøkonomiske organisationsformer og parametre for inklusion og øget deltagelse i civilsamfundet for borgere med handicap. Tiltag, der fremme deltagelse begge veje, borgere med handicap og civilsamfund.

Det innovative godstransportsystem

Nøglen til et fremtidigt succesfuldt intermodalt transportsystem for gods ligger i lang højere grad indenfor organisering og optimering af de processer, der styrer godsstrømmene. Dette kræver en helt ny tilgang til organisering af transport.

Det innovative ressourceforløb

Hvordan designer man det mest effektive ressourceforløb med henblik på at sikre flest mulig en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet?

Det strømlinede borgerforløb

I socialt arbejde, især på handicapområdet, udgør sektorielle og organisatoriske opdelinger af borgerens samlede forløb stadig store udfordringer.

Evidensbaserede modeller for privat-offentligt samarbejde

Tankerne bag samspil mellem en innovativ og smidig privat sektor på den ene side og en velfungerende og udviklingsorienteret offentlig sektor på den anden side er veludviklede. Men der er behov for at få udløst potentialerne.

Fælles dansk maritim udviklingsplatform

Det foreslås, at der etableres en fælles dansk maritim udviklingsplatform, der Integrerer samarbejdet mellem de danske maritime virksomheder og leverandører inden for udvikling af forretningsmodeller, teknologier, services og servicesystemer (servicecertifikater).

Grøn omstilling af transportsektoren

Udfordringerne forbundet med brugen af fossile brændstoffer er velkendte, og vejen til et fossilfrit samfund går over udvikling af mere energieffektive og -besparende teknologier, vedvarende energikilder, mere optimale energisystemer og mere viden om forbrugeradfærd.

Hørediagnose, høreskader og forebyggelse heraf

Høreskader er blandt de hyppigst anerkendte arbejdsskader. Dertil kommer et ukendt antal høreskader som følge af overdreven brug af musikafspillere, koncerter eller andre fritidsaktiviteter. EU har vurderet, at en ud af seks har et høreproblem.

Innovation gennem bedre skattekreditter

I slutningen af 2011 blev loven om skattekreditter gennemført i Danmark. Bedre og mere ambitiøse skattekreditter vil gavne innovationen i dansk erhvervsliv.

Innovation i finansiering af iværksætteri

Iværksætteri er det bedste svar på spørgsmålet om, hvordan man både kan skabe arbejdspladser og samtidig udvikle vores innovationskraft. I det danske entrepreneurial økosystem, er adgangen til finansiering - den mest vitale ingrediens - et stort hul.

Innovation På Tværs (IPT)

Opbygning af tværgående forskningsbaserede rådgivnings-kompetencer til støtte for innovationsledelse og innovationspolitik i den private og i den offentlige sektor

Innovativ offentlig kommunikation

Innovativ offentlig kommunikation er afgørende for at udvikle den offentlige sektor, samspillet mellem offentligt og privat og samspillet mellem systemer og brugere. Det er en forudsætning for at skabe et effektivt, konkurrencedygtigt og kompetent samfund med sammenhængskraft.

Intelligente transportsystemer

Trængsel er en stor samfundsmæssig udfordring både i Danmark og i mange andre lande. IT-baserede løsninger i form af intelligente transportsystemer (ITS) kan på forskellig vis bidrage til at lette trafikafviklingen.

Landstrøm og ”power barge” til Krydstogtsskibe

Udvikling af løsning for etablering af landstrøm til krydstogtskibe for at sikrer en minimal CO2 og NOX udledning nær byområder. Dette vil resultere i renere luft og dermed mulighed for byudvikling når relevante havneområder.

Logistik og distribution

Den globale arbejdsdeling betyder bl.a., et styrket behovet for effektiv logistik og distribution af varer til markeder i hele verden.

Maritim motorteknologi

En indsats for maritim motorteknologi, der radikalt kan forandre systemer til fremdrift af oceangående skibe, for at nedsætte deres miljøbelastning og forbedre søtransportens økonomi.

Metoder til begrænsning af recidivet blandt kriminelle

Der bindes mange ressourcer i behandlingen af kriminelle, som går fra mere vækst- eller tryghedsskabende aktiviteter i samfundet. En begrænsning af recidivet vil betyde frigørelse af ressourcer i arbejdsstyrken, ligesom en indsats vil kunne resultere i styrkelse af det tillidsniveau i befolkningen.

Miljø og energieffektive maritime løsninger

En fokuseret innovationsindsats skal i et bredt samfundspartnerskab udvikle og implementere økonomisk og miljømæssigt effektive løsninger, som i de kommende år kan reducere dansk skibsfarts udledning af CO2 med 20 procent i 2020 og 30 procent i 2025.

Nationalt kraftcenter for offentlig innovation

Forslaget er at etablere et nationalt kraftcenter for fremme af innovation i den offentlige sektor. Det nationale kraftcenter skal opsamle og formidle erfaringer, producere ny viden og understøtte tværgående initiativer inden for offentlig innovation

Operation af skibe ved off-shore anlæg

Havvindmølleindustrien er en branche i stærk vækst både på europæisk og globalt plan. Op- og udbygning af vindmølleparker er i rivende udvikling, og danske rederier er store aktører i denne branche.

Partnerskab for maritim retrofitting

Miljø- og klimaforandringer har medført et øget fokus på miljørigtig adfærd og praksis i forbindelse med drift af skibe, og dette har skabt behov for nye løsninger for rederierne baseret på grønne værdier.

Proof of Concept-ordningen skal afklares

DVCA frygter derfor, at Proof of Concept-ordningen ender mellem to stole. Universiteterne vil ikke bruge midlerne på ordningen, og der er ingen finansiering på finansloven.

Påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe

For at kunne implementere ny grøn teknologi på det maritime marked er der behov for at teste og tilpasse en række maritime virksomheders produkter, løsninger og serviceydelser i de reelle driftssituationer.

Skibsbygning, aptering og maritimt udstyr i letvægtsmaterialer.

Der er betydelige driftsøkonomiske og miljømæssige fordele ved skibe bygget i letvægtsmaterialer som fx komposit. Brændstofforbruget og udledningen af drivhusgasser er væsentligt lavere ved konstruktioner med letvægtsmaterialer frem for med tungere materialer som aluminium og stål.

Smart Green Transportation

Omstilling til grøn transport repræsenterer en global samfundsudfordring med en unik kombination mellem eksisterende/potentielle danske erhvervsmæssige styrkepositioner og et stort internationalt vækstpotentiale med deraf følgende positive vækst og beskæftigelsespotentialer til følge.

SMV – en ny innovationskraft i Danmark, løsningernes land

De små og mellemstore virksomheder er bærende i den danske erhvervsstruktur, men har samtidig en række barrierer for at udnytte deres potentiale for innovation. Målsætningen er at skabe en struktureret og samlende tilgang til udnyttelse af innovationspotentialer i SMV

Social indsats for funktionsnedsatte

Funktionsnedsættelse er et voksende problem i Danmark. Både økonomisk og for de berørte borgere. Der er derfor behov for at skabe muligheder for at man gennem teknologi, ydelser og vilkår skabes bedre rammer for den enkelte funktionsnedsatte til at indgå i sociale kontekster.

Sundhed og livsstil

Det globale sygdomsbillede er under forandring. Antallet af kronisk syge, overvægtige og ældre stiger. Der er store udfordringer forbundet med at få skabt anbefalinger, der både er målrettet sundhed og livskvalitet og som er mulige at implementere i patienternes hverdag.

Supply chain and logistics optimization

Already today 30% of the cost of most products is due to transportation and delivery of goods to stores or end-users. The process is by far not optimized. There is a tremendous opportunity to consider new methods in optimization and algorithms.

Uddannelse og kreativitet

Feltet computerspil har generelt stort erhvervspotentiale. Der ligger et særligt dansk potentiale indenfor feltet computer-spil som lærings-spil.

Handlinger tilknyttet webside