Gå til indhold

Forebyggelse, Innovation og Velfærd via Ergonomi (FIVE)

Livsstilssygdomme og et aldrende Danmark udfordrer det danske velfærdssamfund. Formålet med indsatsen er at muliggøre udvikling af nye innovative produkter som er sundhedsfremmende.

Indsendt af

Aalborg Universitet

Resumé

Livsstilssygdomme og et aldrende Danmark udfordrer det danske velfærdssamfund. Formålet med indsatsen er at muliggøre udvikling af nye innovative produkter som er sundhedsfremmende.

Den forventede effekt vil blive dokumenteret ved objektive målinger. Dette vil resultere i at den enkelte borge kan opretholde eller øge sine funktionsevner på arbejde og i hjemmet.

Udfordring og muligheder

Livsstilssygdomme er en voksende udfordring ikke alene i Danmark men i mange lande i verden. Dette er problematisk både ud fra et menneskeligt synspunkt og også fra et samfundsøkonomisk perspektiv.

Det er veldokumenteret at disse sygdomme fører til reduceret arbejdsevne, muskelskeletbesvær, hjertekarsygdomme, dødelighed, langtidssygefravær og førtidig afgang fra arbejdsmarkedet.

Omkostningerne, som er forbundet med disse sygdomme, f. eks. arbejdsrelaterede muskuloskeletale lidelser, udgør ca. 0.5-2 % af BNP i EU landene. Sat i perspektiv af et aldrende samfund (Det Aldrende Samfund 2030) er disse tal mere end alarmerende.

Med baggrund i nuværende forskningsmæssig viden samt erfaring med eksisterende produkter kan der foretages nyudviklinger af ergonomisk korrekte redskaber som vil kunne virke forebyggende for livsstilssygdomme.

Udvikling af nye intelligente redskaber vil fremme fysisk aktivitet og sundhed. Dette vil sandsynliggøre at den enkelte borger kan opretholde og forbedre sine funktionsevner optimalt i aldringsprocessen.

Desuden vil man kunne drage fordel af Danmarks register-system til objektiv dokumenation af indsatsen. Endelig forventes disse tiltag at have stor effekt for både individer, arbejdsmarked og samfund. Øget livskvalitet vil være en følge for en stor gruppe borgere.

Målsætning

  • Udvikling af nye intelligente redskaber med indlejrede monitorerende enhed af aktitivitetsniveau og programmer til forebyggelse af livsstilssygdomme.
  • Udvikling af nyt intelligent tøj, værktøj og redskaber med integrerede kommunikationskanaler mht. præstationsevner og sikkerhed.

Disse nye produkter vil tilvejebringe evidens for deres effektivitet baseret på objektive målinger på individ-niveau og generelt i relation til livstilsygdomme.

Innovationsbehov

Der er behov for nyudvikling af produkter som vil muliggøre forebyggelse af livsstilssygdomme. Disse produkter skal virke sundhedsfremmende og sikre opretholdelsen af funktionsevner i hjemmet og på arbejde for den enkelte borger.

Desuden er der behov for at etablere et tæt samarbejde mellem forskningsmiljøer og SMVer. SMVer skal støttes via en offentligt initieret indsats.

De danske forudsætninger

Udvikling af nye produkter kræver etablering af et tæt samarbejde mellem en række interessenter. Dette kan være en udfordring idet at disse produkter skal udvikles i tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner og SMVer som f.eks. Active Sportswear, Vela, Novalis, Viking Life-Saving Equipment.

Der vil kunne foretages en dokumentation af produktets effekt  ift. livsstilsygdomme forebyggelse ved at anvende det danske register-system.

Effekter og potentialer

Effekten af disse ergonomisk korrekte produkter vil føre til at den enkelte borger kan opretholde eller øge sine funktionsevner på arbejde og i hjemmet.

Dette vil have en stor betydning for både den enkelte og samfundet generelt i form af forbedret arbejdsevne, færre tilfælde af muskelskeletbesvær og hjertekarsygdom samt mindre dødelighed og langtidssygefravær.

Der er rige muligheder for at skabe vækst og øget beskæftigelse i Danmark via de følgende vækstkilder (menneskelige ressourcer, iværksætteri, innovation og adgang til ny teknologi).