Gå til indhold

Bære- og levedygtig grøn transport

Der er behov for en mere holistisk tilgang til energi i transportsektoren, hvor der fokuseres på hele værdikæden ift. fremstilling, brug og bortskaffelse af innovative brændsler, disses distribution og køretøjer.

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet

Resumé

Der er behov for en mere holistisk tilgang til energi i transportsektoren, hvor der fokuseres på hele værdikæden ift. fremstilling, brug og bortskaffelse af innovative brændsler, disses distribution og køretøjer.

Der er en række innovative muligheder for at inddrage gas, el, syntetiske-  og biobrændsler i transportsektoren, samtidig med at finde nye bæredygtige løsninger i forbindelse med forsyningssikkerhed som kræves pga. indførelse af øget andel fluktuerende energiproduktion. Derfor kan med fordel iværksættes en innovationsplatform, der går på tværs af energisektorer og undersøger, hvordan forskellige teknologier og infrastrukturer kan skabe morgendagens grønne transportsystem.

Indsatsen kan bidrage til at skabe nye arbejdspladser gennem øget eksport af nye teknologier samt styrke konkurrenceevnen og fastholdelse af virksomheder grundet en styrket logistik og distribution.

Udfordring og muligheder

Europas afhængighed af fossile brændstoffer er i dag 80-90% af det samlede energiforbrug indenfor transportområdet. Målsætningen er: At Europa skal være selvforsynende af energi inden 2050.

Derfor er der et øget fokus på et stort antal vedvarende energiløsninger herunder bl.a. brug af vind og vandkraft samt biogas.  Dog er der ikke overblik over teknologier og muligheder. Det vil være oplagt, at skabe en platform, der kobler viden fra forskningen til øvrige vidensinstitutioner og virksomheder for at udvikle Danmarks grønne transportsystem. Følgende udfordringer kan belyses: Er det grønt at lave millioner af batterier og bruge dem i 3-7 år for at undgå CO2 og partikel udledning? Hvilken miljømæssig effekt har det, at man skal afskaffe alle disse batterier igen eller kan råstofferne genvindes til gavn for dansk industri? Er det bedre at bruge biobrændsel som drivmiddel til køretøjerne, og kan det overhovedet lade sig gøre at lave biobrændsel nok til at supportere vognparken i DK og Europa. Hvad er potentialet i forsyningen af brint eller syntetiske brændsler, som kan produceres fra affald, alger, solenergi, elektrolyse i forbindelse med vindenergi o.a..? På el-området er udbygningen af infrastruktur i fuld gang og naturgas-nettet eksisterer allerede i stort omfang i Danmark. Hvordan får vi dette yderligere integreret?

Fremtidens løsning indenfor transport skal være en kombination af flere typer af vedvarende energikilder. Derfor skal der udvikles teknologier, der kan skabe de bedste vilkår samt skabt et system, der kan danne sammenhæng mellem de forskellige indsatser.

Forslagene til hvilke teknologier der skal anvendes til at løse fremtidens mobilitetsbehov er dog mange og komplekse, og der er brug for at undersøge hele værdikæden for at identificere, hvordan vores transportsystem bedst sammensættes. Samtidig er der behov for en øget fokus på hvordan trængslen i Danmark kan mindskes og hvilke effekter vedvarende energidrivmidler vil have på CO2 og partikeludledningen, samt hvordan vi kan nedbringe disse mulige effekter.

Målsætning

Målet er at skabe en platform, der kan integrere teknologiudviklingen indenfor vedvarende energi og inddrage både offentlige aktører, virksomheder og vidensinstitutioner.
Samspillet mellem det fremtidige energibehov i transportsektoren og anvendelsen af vedvarende energi og fossile brændstoffer skal udvikles.
Endvidere skal der sættes fokus på hvordan trængslen i fremtiden kan reduceres eks. ved brug af intelligente transport systemer. Kun ved at iværksætte en større samlet innovationsindsats er det muligt, at få løst de eksisterende problemer og skabe en bære- og levedygtig grøn transport.

Innovationsbehov

Realiseringen af målsætningerne er forbundet med en række behov for forandring og innovation indenfor bl.a.: Batterier og genanvendelse af disse, biogasanlæg, brint, naturgas, katalyse, vedvarende energi ”høstning”, energikonvertering, energilagring, fuel cells, køretøjsteknologier og infrastruktur.

Endvidere er der behov for at vurdere om rammebetingelserne, med særlig fokus på uddannelse, forskning og teknologioverførsel, i tilstrækkelig grad fremmer udviklingen og implementeringen af de ønskede transport og energiløsninger.

De danske forudsætninger

Danmark er et knudepunkt i forhold til transport af gods til hele Skandinavien og den nye Femern bælt forbindelse vil højst sandsynligt øge presset på den danske infrastruktur. Der vil således opstå et behov for, at transportører, der anvender den danske infrastruktur, ikke er låst til kun at køre på fossile brændstoffer, som det er tilfældet i dag. Samtidig er Danmark begunstiget af at store transportvirk-somheder så som DSV, Danske Fragtmænd, Mærsk m.fl.

Danmark har en unik mulighed for at udnytte den eksisterende infrastruktur på naturgasnettet til at substituere den nuværende brug af fossile brændstoffer til biogas og samtidig anvende det kommende overskud af vindenergi til at opgradere biogas til brug i naturgasnettet.

Den Nationale trafikmodel er ligeledes et godt udgangspunkt for at analysere befolkningens rejsebehov og rejsemønstre, der er nødvendige for at identificere fremtidige udfordringer.

Danmark er førende inden for bæredygtig energi og denne viden kan forankres og udvikles i forhold til vores transport og mobilitetsbehov.

Effekter og potentialer

Et mere sammenhængende bære- og levedygtigt grønt transport system, vil have afgørende betydning for vores miljø.
At samle virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører vil udvikle sektoren og skabe nye arbejdspladser gennem øget eksport af nye teknologier.
Initiativerne må forventes at styrke konkurrenceevnen og fastholdelse af virksomheder grundet en styrket logistik og distribution.