Gå til indhold

Evidensbaserede modeller for privat-offentligt samarbejde

Tankerne bag samspil mellem en innovativ og smidig privat sektor på den ene side og en velfungerende og udviklingsorienteret offentlig sektor på den anden side er veludviklede. Men der er behov for at få udløst potentialerne.

Indsendt af

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Resumé

Tankerne bag samspil mellem en innovativ og smidig privat sektor på den ene side og en velfungerende og udviklingsorienteret offentlig sektor på den anden side er veludviklede. Det gælder i form af udviklingsdrivende, intelligent offentlig efterspørgsel, i form af optimering af sammenhæng mellem byggeri og drift samt i form af effektiv kapitalfremskaffelse. Men der er behov for at få udløst potentialerne gennem effektive og brugbare koncepter, der netop udnytter de gensidigt stærke kompetencer i sektorerne.

Indsatsområdet knytter an til FORSK2020-visionen om et effektivt og konkurrencedygtigt samfund.

Udfordring og muligheder

I lande som Danmark med store offentlige institutioner og mange kollektivt funderede infrastruktur- og velfærdsløsninger, er der en meget stor mulighed for at medvirke til en optimering af den private sektors udviklingsforhold gennem tilrettelæggelsen af offentlige investeringer.

Tilsvarende er der for den private sektor store muligheder for at medvirke til at optimere den offentlige sektors ressourceforbrug til såvel investeringer som drift af infrastruktur- og velfærdsløsninger.

De sædvanlige udbyder- og udførerroller rummer ikke den logiske symbiose af muligheder for de to sektorer, fordi den sædvanlige rollefordeling skaber suboptimering. Muligheden er at udvikle investerings- og driftsformer, der skaber en samlet projektoptimering, der giver hver sektor deres fordele.

Mulighederne for offentlige-private partnerskaber er afprøvet gennem de sidste tiår i en række typisk nordeuropæiske lande med Storbritannien som initierende land. I Danmark har arbejdet hvilet på de samme tankegange og modeller for samarbejdet, som har været afprøvet i udlandet. Svagheden ved modellerne er, at de hver gang har været tæt på unikke i deres form, og de har derfor – også af den grund – været vanskelige at uddrage en mere systematisk lære af.

Der er behov for intensive studier og modeludvikling for at skabe de modeller, der overbevisende kan realisere de logiske muligheder på samlet optimering, som alle iværksatte modeller har bygget på.

Senest har en række danske pensionskasser meldt sig som interesserede og særdeles kapitalstærke partnere i udformningen og afprøvningen af langsigtede investerings- og driftsopgaver. Muligheden for at indhente stabile erfaringer i stor skala og udvikling af troværdige modeller må ikke forskertses.

Målsætning

Der skabes klar dokumentation til understøttelse eller afkræftelse af de teoretisk baserede modeller, der i aktuelt danner grundlaget for større offentligt-private partnerskaber, således at der kan arbejdes videre med samarbejder på et fælles og evidensbaseret grundlag, der har tilsvarende prognostisk (u)sikkerhed, som konkurrerende modeller for offentlige investeringer og drift.

Innovationsbehov

Området er præget af en række logisk baserede forventninger og teorier, men den funktion, der skal gøre det muligt at sikre en tilfredsstillende forudsigelig-hed i samarbejdsprojekternes økonomi over et langt tidsforløb, er ikke afdækket.

Der er et stærkt behov for at afdække en sådan funktion baseret på gennemførte projekter og analyser af disses enkeltelementer, således at der kan opbygges modeller med større og mindre forudsigelighedsfaktorer og tilsvarende muligheder for afdækning af risici.

De danske forudsætninger

Vi har i Danmark nogle særlige forudsætninger for et omfattende og udbytterigt privat-offentligt samarbejde, fordi vi har en meget smidig og kreativ privat sektor, som kan samarbejde med en kompetent og effektiv offentlig sektor. Samtidigt er det danske samfund præget af en meget høj grad af tillid og åbenhed, hvilket resulterer i transparens og et lavt niveau for korruption. Dette styrker mulighederne for at få et samfunds- og erhvervsmæssigt udbytte af samarbejder mellem de to sektorer.

Effekter og potentialer

Komplicerede infrastruktur- og velfærdsløsninger binder meget store økonomiske ressourcer, ligesom deres etablering og drift lægger beslag på store andele af det løbende forbrug. Det gælder ikke alene i Danmark – det gælder i stadig større dele af verden, hvorfor der vil være en stor efterspørgsel på evnen til at drive samarbejder på grundlag af stabile modeller.

En vellykket innovation på området vil kunne bidrage til betydelige besparelser på de enkelte projekter – og dermed frigøre ressourcer til løsning af andre højt prioriterede samfundsopgaver.