Gå til indhold

Cand.techn. i Maritim og Offshore Teknologi

Den maritime branche peger på, at der i fremtiden er skærpede krav til operation og sammentænkning af forskellige systemer og delkomponenter i enheder som f.eks. skibe og offshoreenheder.

Indsendt af

Danmarks Rederiforening

Resumé

Den maritime branche peger på, at der i fremtiden er skærpede krav til operation og sammentænkning af forskellige systemer og delkomponenter i enheder som f.eks. skibe og offshoreenheder. Enhederne skal vurderes gennem hele deres livscyklus, herunder design, bygning, operation og skrotning under hensyntagen til såvel miljømæssige, lovgivningsmæssige som økonomiske aspekter. Desuden skal operationer, arbejdsprocesser og teknisk udstyr kunne risikovurderes.

Der søges gennem dette projekt at løse en uddannelsesopgave, så fremtidens maritime erhverv bliver sikret dygtige tværfaglige tekniske kandidater, der besidder god teoretisk og praktisk indsigt i mange af de nye maritime systemer.

Udfordring og muligheder

Det maritime erhverv påvirkes kontinuerligt af nye tekniske udfordringer, og det er derfor en stor opgave at sikre, at der er tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer til rådighed.

Uddannelsen vil blive en direkte videreuddannelsesmulighed for professions-bachelorer – primært maskinmestre, og vil derfor i sin natur blive meget praksis¬rettet. Der vil være en tæt sammenhæng mellem uddannelsens kompetence¬profil og uddannelsens erhvervssigte. Kombinationen af en praktisk og operationelt orienteret uddannelse sammen med en teoretisk overbygning kan danne basis for varetagelse af en lang række jobs, hvor der er behov for en innovativ tilgang til problemløsning i forbindelse med den daglige overordnede drift samt ved langsigtede projekter.

Målsætning

Forslaget skal sikre, at erhvervet får kandidater, der vil have en bred viden indenfor en række fagområder, der tilsammen giver et tværdisciplinært overblik indenfor fagområdet maritim og offshore teknologi.

Den teoretiske uddannelse, der vil blive overbygning på en professions-bachelor¬uddannelse, vil bidrage til at løfte den maritime forskning og uddannelses¬udbuddet i Danmark.

Med sit solide fundament indenfor maritim og offshore teknologi samt kombinationen af en praktisk baggrund og teoretisk overbygning, vil kandidaten kunne bestride en bred vifte af jobs særligt inden for det maritime erhverv, f.eks. ved rederier, klassifikationsselskaber, offshorevirksomheder samt udstyrsfabrikanter.

Innovationsbehov

Kandidaten skal med sin viden indenfor maritim og offshore teknologi kunne vurdere maritime konstruktioners teknologiske opbygning, drift og operation under hensyntagen til tekniske, økonomiske, samfundsrelaterede og miljømæssige overvejelser.

For at opnå dette skal der udvikles en ny uddannelse, hvor den kommende kandidat kan:

  • mestre videnskabelige metoder og redskaber såsom systemanalyse, cost-benefit analyser, optimering og risikovurdering, der knytter sig til beskæftigelse inden for det maritime område
  • vurdere bæredygtigheden af teknologisk udvikling, samt analysere og skabe miljøvenlige og ressourceeffektive løsninger for tekniske systemer, produkter og processer
    Uddannelsen skal rumme aspekter omkring regulering, herunder politik, transportpolitik, internationale organisationer, lovgivning samt rammebetingelser.

Da mange af de færdiguddannede kandidater forventes at skulle arbejde i et internationalt miljø, vil der også være fokus på formidling og kulturforståelse.

Gennem hele studiet vil der være stor fokus på præsentationsteknik og projektledelse. Målet er, at de studerende senere kan formidle viden og er i stand til at kommunikere på tværs af en organisation.

Forudsætninger

Syddansk Universitet har generelt en praktisk tilgang til uddannelser og fungerer i udpræget grad tværfakultært. Dette er en styrke ift. dette fagfelt, da der i høj grad er behov for at kunne se tværdisciplinært på opgave- og problemstillinger inden for det maritime erhverv.

Universitetet vil gerne bidrage til at løfte den maritime forskning og uddannelsesudbuddet i Danmark, og ser denne kandidatoverbygning som en oplagt mulighed.

Effekter og potentialer

Dette forslag vil kunne bidrage til, at fremtidens maritime erhverv bliver sikret nogle dygtige tværfaglige tekniske kandidater, hvorved Danmark kan bibeholde sin stærke position indenfor det maritime område.