Gå til indhold

Innovation På Tværs (IPT)

Opbygning af tværgående forskningsbaserede rådgivnings-kompetencer til støtte for innovationsledelse og innovationspolitik i den private og i den offentlige sektor

Indsendt af

Aalborg Universitet

Resumé

Et udgangspunkt for IPT-projektet er den høje grad af fragmentering inden for forskning, rådgivning og offentlig politik. Initiativet sigter mod at styrke rådgivningskompetencen indenfor privat og offentlig sektor med fokus på innovationssystemet set som en helhed.

Derfor vil Aalborg Universitet i samarbejde med private rådgivningsvirksomheder, interesseorganisationer samt rådgivningsorganer indenfor offentlig sektor (herunder GTS-nettet) etablere et større tværfagligt og tværsektorielt projekt om det danske innovationssystem.

Projektet vil blive organiseret som en fortløbende interaktion mellem aktører som foretager analyseaktiviteter og aktører som er handlingsorienterede i forhold til projektets problemfelt.

Udfordring og muligheder

Omkring år 2000 var Danmark stadig placeret øverst i næsten alle internationale sammenligninger af indkomst per capita, konkurrenceevne og som attraktiv vært for investeringer. I flere af disse dimensioner, kan man registrere forringelser af den danske position.

Danmark havde den svageste produktivitetsvækst i Europa i perioden 1995-2008 (med undtagelse af Italien) og andelen af nye produkter i virksomhedernes omsætning har været beskeden.

Hidtidige analyser har kun kunne pege på et ’paradoks’ – den private sektors rammebetingelserne for innovation og vækst blev forbedret, men samtidig stagnerede innovation og produktivitet.

Udgangspunkt for dette forslag til indsats er, at denne konklusion ser bort fra fragmenteringen inden for forskning, rådgivning og offentlig politik.

Akademisk forskning og private rådgivningsfirmaer er specialiserede set i forhold til faglighed og sektorspecifikke problemstillinger. Indenfor det offentlige har rådgivningsorganer og ministerier snævert definerede ansvarsområder.

Årsagen til den svækkede innovationskraft skal findes i, hvordan innovationssystemets forskellige elementer spiller sammen snarere end i udviklingen i de enkelte elementer og sektorer.

Målsætning

Dette initiativ sigter til at styrke rådgivningskompetencen indenfor privat og offentlig sektor med fokus på innovationssystemet set som en helhed og især på de tværgående koblinger mellem erhvervsrådgivning, forskningssystem, uddannelsessystem, arbejdsmarked, virksomhedsledelse, finansielt system og iværksætteraktiviteter.

Innovationsbehov

Med dette som formål vil Aalborg Universitet i samarbejde med private rådgivningsvirksomheder, interesseorganisationer samt rådgivningsorganer indenfor den offentlige sektor (herunder GTS-nettet) etablere et større tværfagligt og tværsektorielt projekt om det danske innovationssystem.

De danske forudsætninger

AAUs Samfundsvidenskabelige Fakultet har tidligere været vært for et lignende initiativ. 1996-2000 gennemførte forskere fra flere samfundsvidenskabelige institutter ved AAU Disko-projektet som blev afsluttet med en større konference hvor samtlige relevante sektorråd bidrog til at oversætte projektets resultater til politisk handling.

Konklusionerne fra projektet og fra denne konference afspejledes i planen DK2000.

Effekter og potentialer

Dette initiativ sigter til at styrke rådgivningskompetencen indenfor den private og offentlige sektor med fokus på innovationssystemet set som en helhed og især på de tværgående koblinger mellem erhvervsrådgivning, forskningssystem, uddannelsessystem, arbejdsmarked, virksomhedsledelse, finansielt system og iværksætteraktiviteter.

Med dette som formål vil Aalborg Universitet i samarbejde med private rådgivningsvirksomheder, interesseorganisationer samt rådgivningsorganer indenfor offentlig sektor (herunder GTS-nettet) etablere et større tværfagligt og tværsektorielt projekt om det danske innovationssystem.

AAUs Samfundsvidenskabelige Fakultet har tidligere været vært for et lignende initiativ. 1996-2000 gennemførte forskere fra flere samfundsvidenskabelige institutter ved AAU Disko-projektet som blev afsluttet med en større konference hvor samtlige relevante sektorråd bidrog til at oversætte projektets resultater til politisk handling.

Konklusionerne fra projektet og fra denne konference afspejledes i planen Dk2000.

Fokus på mennesker og interaktion

Et udgangspunkt for IPT-projektet er, at det afgørende for produktivitetsvækst og innovation er menneskelige kompetencer, menneskelig initiativrigdom og samspillet mellem individer og organisationer. Det bør derfor være større fokus på den rolle som arbejdsliv og arbejdsorganisation spiller for innovation.

Et andet udgangspunkt er at den danske rådgivningsindsats må forholde sig til, at økonomien bliver stadig mere global. Vi vil derfor pege på tre områder hvor der især er brug for at tænke på tværs af discipliner, rådgivning og sektor politikker.

  1. Iværksætteri, kompetencer, finansiering og innovation
  2. Kompetencer, arbejdsliv, organisation og innovation
  3. Globalisering, offshoring og innovation

Projektet vil med udgangspunkt i en aktualiseret analyse af det danske nationale innovationssystem sigte til at der udvikles en rådgivningskapacitet som kan bidrage til mere effektive strategier både på virksomhedsniveau og på det samfundsøkonomiske niveau set i forhold til disse tre områder.

Projektet vil blive organiseret som en fortløbende interaktion mellem aktører som foretager analyseaktiviteter og aktører, som er handlingsorienterede set i forhold til de tre områder.