Gå til indhold

Digital Humanities, kultur og læring – innovative samarbejder, løsninger og produkter

Mængden af data og relationer, der gøres tilgængelig er massivt stigende. Eksisterende og klassiske kultur- og medieprodukter digitaliseres, arkiveres og gøres frit tilgængelige i store arkiver. Hvorledes disse kan fostre innovative løsninger og produkter er i mindre grad udforsket.

Indsendt af

Aalborg Universitet

Resumé

Mængden af data og relationer, der bliver produceret og gjort tilgængelig er massivt stigende. Eksisterende og klassiske kultur- og medieprodukter digitaliseres, arkiveres og gøres frit tilgængelige i store arkiver.

Hvorledes disse kan fostre innovative løsninger og produkter i relation til kultur-, læring- og formidlingsformer er i mindre grad udforsket.

SMV’er inden for IT, mobil og web, samt inden for kultur, læring og formidling kan udnytte dette potentiale via strategiske samarbejder med (digital) humanistiske forskere.

Der er betydeligt innovationspotentiale i at forskningsindsigter/indsatser omsættes til brugbar viden og løsninger i samarbejde mellem disse aktører f.eks. gennem udvikling af innovative interaktive kultur-, læring- og formidlingsformer og øget samarbejde omkring brugerdrevet innovation, co-design og brugerinvolvering.

Udfordring og muligheder

Mængden af data-artefakter og relationer, der bliver produceret og gjort tilgængelig er massivt stigende.

Eksisterende og klassiske kultur- og medieprodukter digitaliseres, arkiveres og gøres frit tilgængelige i store arkiver og løsninger (europeana.eu), og ligeså med nye(re) kulturformer og produkter. Ligeledes giver en stigende mængde af (måske) tilgængelige data fra sociale medier adgang til brugergenererede og cirkulerede medier, samt potentielt avanceret indsigt i folks aktiviteter, medie-, sprog og kulturbrug.

Men hvordan disse kan medvirke til innovative løsninger og produkter i relation til kultur-, læring- og formidlingsformer er i mindre grad udforsket.

En særlig udfordring er et gab mellem de teknologiske muligheder, og så branchernes og institutionernes kendskab til hvorledes disse potentialer kan aktualiseres. SMV’er inden for IT, mobil og webløsninger har udviklings- og teknologiske kompetencer, men har til eksempel ikke dyb indsigt i, pædagogik, skole- og kulturpraksisser. Forskere og praktikere har indsigt i f.eks. kultur-, medieprodukter og læring, men mindre erfaring med udvikling og formidling af disse.

SMV’er inden for IT, mobil og webløsninger, samt inden for kultur, læring og formidling kan udnytte dette potentiale via strategiske samarbejder med humanistiske forskere inden for både det klassiske og det digital humanistiske felt. Herunder også humanistiske forskeres viden om understøttelse af brugerinddragelse og bruger-dreven innovation, som kan udnyttes til eksploration og sammenknytning af de teknologiske muligheder, og den særlige domæneviden som brancher og institutioner hver især har.

I regi af Aalborg Universitets Brainsbusiness eksisterer allerede stærke netværk, men fokuserede strategiske forsknings- og samarbejdsprocesser, der bringer flere af aktørgrupperne sammen med fokus på udvikling af konkrete løsninger og produkter kunne bidrage væsentligt til innovation inden for området og gavne alle aktørerne.

Målsætning

Målsætningen vil være at skabe fokuserede forsknings- og udviklingssamarbejder inden for (og på tværs af) domænerne kultur, læring og formidling, der inddrager både SMV’er, institutioner og digital humanistisk forskning inden for disse områder, samt SMV’er inden for IT, mobil og webløsninger.

Forsknings- og samarbejdsprojekterne skal udmønte sig i konkrete innovative løsninger og produkter, der styrker domænets praksis (læring, kultur, formidling), samt bidrager til forskningshøjde og teknologisk innovation.

Innovationsbehov

SMV’er, institutioner og forskning inden for kultur, læring og formidling og it, mobil og webløsninger udvikler kontinuerligt nye løsninger og praksisser. Men en stærkere indsats, der forener og forpligter aktørerne på samarbejde, som mere end gensidig inspiration i netværk kunne højne og styrke innovationskraften.

Et sådant forpligtende samarbejde mellem mange aktører er ikke realistisk uden finansiering. Ét eksempel kunne være at løfte bidrag til og brugen af europeana.eu arkivets materialer gennem målrettet udvikling af apps til brug i skoler og kulturinstitutioner.

Organisering kunne være at udbyde finansiering til puljer, hvor der kan ansøges om 2-3 årige tværgående forskning- og udviklingssamarbejder, som baserer sig på kollaboration, brugerdrevet innovation, brugerinvolvering og co-design. Samarbejderne skal tydeligt vise potentiale for at kunne udvikle innovative løsninger og produkter, der styrker domænets praksis (læring, kultur, formidling), samt bidrager til forskningshøjde og teknologisk innovation.

Således bør aktørgruppen bestå af SMV’er inden for it, mobil, webløsninger og kultur, formidling og læring, samt institutioner og forskere inden for det klassiske/digitale humaniora.

For at øge videnspredning og facilitere nye samarbejder, kunne der også være krav om bred national sammensætning i projekterne, samt om samarbejde mellem universiteter.

De danske forudsætninger

I den danske roadmap for forskningsinfrastruktur, blev DIGHUMLAB oprettet for at forny humanistisk forskning gennem adgang til digitale kilder og forskningsdata, udvikling af softwarestøttede analysemetoder, kollaborative arbejdsformer, samt nye forskningsbegreber.

Det digitale humaniora som bevægelse og koncept vidner om, at Danmark har et usædvanligt stærkt, udadvendt og engageret humanistisk forskningsmiljø (DIGHUMLAB er med deltagelse af AU, KU, SDU og AAU). Danmark har ligeledes meget stærke kultur, læring og formidlingsinstitutioner og virksomheder, samt teknologisk innovative SMV’er inden for både it, mobil og webløsninger.

Udfordringen er at bringe disse aktører tættere sammen i forpligtende samarbejder, der sigter mod at levere innovative løsninger og produkter. Sådanne aktører er f.eks repræsenteret i det Nordjyske Brainsbusiness netværk:

http://brainsbusiness.dk/dk/den_nordjyske_ikt-klynge/

http://brainsbusiness.dk/dk/ictnorcom/medlemmer/alfabetisk_liste.htm

Effekter og potentialer

På den korte bane ville den skitserede indsats kunne udløse konkrete innovative løsninger inden for de beskrevne domæner, bidrage til forskningshøjden, samt teknologisk innovation - og dermed skabe vækst, produktivitetsforbedringer, samt styrket konkurrenceevne.

På den længere bane vil stærkere samarbejde mellem de forskellige aktører styrke den danske innovationskapacitet inden for forskning, udvikling, teknologi, samt kulturbærende, dannende og uddannende domæner (kultur, læring og formidling). Således vil det kunne bidrage til både økonomisk, såvel som til kulturel/samfundsmæssig, vækst, velfærd og beskæftigelse.