Gå til indhold

Avanceret Produktion

Forslaget omfatter udviklings- og innovationsaktiviteter inden for Avanceret Produktion. Aktiviteten adresserer den udfordring, der eksisterer i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne samt fastholde og styrke beskæftigelsen i fremstillingsindustrien

Indsendt af

Teknologisk Institut

Resumé

Forslaget omfatter udviklings- og innovationsaktiviteter inden for Avanceret Produktion. Aktiviteten adresserer den udfordring, der eksisterer i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne samt fastholde og styrke beskæftigelsen i fremstillingsindustrien. Aktiviteterne omfatter hele værdikæden fra det produktionsstrategiske grundlag, fremstillingsprocessen (automatisering og robotteknologi samt nye mikro- og nanoproduktionsteknologier) over til dokumentation af kvaliteten i hele værdikæden. Gennem integration af dokumentation og kvalitetssikring i produktionsprocessen på et så tidligt stadie som muligt opnås en konkurrencemæssig fordel, samtidig med at man introducerer en viden i produktet, som er vanskelig at kopiere for konkurrenter.

Udfordring og muligheder

Der er en udbredt bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelsen i Danmark. Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Danmark er reduceret med 66.000 personer til ca. 340.000 beskæftigede fra 2008 til 2011. Ydermere har industrien gennem sin efterspørgsel efter blandt andet serviceydelser, transport, logistik mv. en stor betydning for udviklingen i en lang række relaterede sektorer.

Udviklingen er ikke let at vende, men Danmark kan fx opnå en milliardgevinst på automatisering af produktionen i industrien, hvis hver sektor i industrien i Danmark er lige så god til at udnytte robotteknologi som de lande, der bedst udnytter robotteknologien i samme sektor.

Ydermere vil nye avancerede mikro- og nanoproduktionsteknologier have en stor indflydelse på en række af de nuværende og kommende vækstindustrier. Danske virksomheder har gode forudsætninger for at kunne indgå i de tilhørende ’Nano-enabled værdikæder’, der omfatter flere led som råmaterialer, intermediates, komponenter (strukturerede materialer og nano- og mikrostrukturerede overflader) samt produkter. Og for hvert step i værdikæden vil der være gode muligheder for, at danske industrivirksomheder kan etablere en nicheproduktion med en væsentlig eksportandel. Mikro- og nanoproduktionsteknologier vil muliggøre udviklingen af makroprodukter og systemer inden for en stor vifte af applikationer, hvor miniaturisering, reduceret energiforbrug, nye materialer og overfladestrukturer resulterer i en helt ny generation af produkter med nye funktionaliteter.

Målsætning

Målsætningen er, at den forbedrede innovations- og konkurrenceevne i fremstillings- og produktionsindustrien, som gennemførelsen af innovationsindsatsen vil medføre, samtidig vil resultere i, at arbejdspladser kan fastholdes i Danmark, og optimalt erstattes af endnu flere nye arbejdspladser i nye virksomheder.

Innovationsbehov

Innovationsbehovet omfatter en bred vifte af aktiviteter, herunder kan bl.a. nævnes:

  • Forskning og udvikling inden for agile og fleksible produktionsenheder.
  • Udvikling af produktionsenheder, der kan re-konfigureres, er adaptive og som kan producere små seriestørrelser med stor varians (low volume/high mix) på en økonomisk levedygtig måde.
  • Udvikling af produkter med større videnindhold og øget kompleksitet, herunder integration af nye produktionsteknologier og systemer i form af integrerede funktioner, modularisering og customization.
  • Forskning og udvikling inden for avancerede mikro- og nanoproduktionsteknologier.
  • Udvikling af makroprodukter med indbyggede nanofunktionaliteter.
  • Udvikling og demonstration af nye avancerede karakteriseringsteknikker.

Der foreslås en sideløbende indsats i forhold til erhvervsskolerne og arbejdsmarkedsuddannelserne for derigennem at sikre de organisatoriske forudsætninger for en optimal udnyttelse af innovationsindsatsen i virksomhederne på kort og mellemlang sigt.

Indsatsen bør gennemføres i et koordineret samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS-institutter.

De danske forudsætninger

De danske kompetencer inden for produktionsforskning er forholdsvis stærke, og der er et godt samarbejde mellem universiteterne, GTS-institutterne og virksomhederne. Der er ydermere taget en række initiativer for yderligere at styrke og koordinere den danske indsats.

Samarbejde med førende europæiske universiteter og RTO´er vurderes dog stadig yderst relevant.

Effekter og potentialer

Forventede effekter omfatter produktivitetsforbedringer på 15% for de deltagende industrier og virksomheder, styrket konkurrenceevne i form af indbygning af teknologibarrierer og en mindsket påvirkning fra den dårlige lønkonkurrenceevne samt øget fastholdelse af industriarbejdspladser og øget beskæftigelse i virksomheder, der adresserer high-end nichemarkeder.