Gå til indhold

Et program til bedre teknologiudnyttelse - Human Centered Automation & Manufacturing (HCAM)

Human Centered Automation & Manufacturing (HCAM) handler om at finde metoder til bedre at udnytte den automation, teknologi og organisering der allerede findes. Hypotesen er, at der findes et uudnyttet potentiale i at se på teknologi, ikke-teknologiske forhold og organisering som et samlet hele.

Indsendt af: Landbrug og Fødevarer

Udfordring og muligheder

Dansk slagteriindustri har formået at etablere Danmark som en af verdens største eksportører af svinekød, og det er faktisk en bedrift at man trods et udfordrende nationalt omkostnings¬niveau således har sikret branchens konkurrenceevne på det internationale marked. En væsentlig forklaring er selvfølgelig den sidste snes års intensive udvikling af automatiserede produktionsløsninger.

Automatisering stiller krav om ofte radikale ændringer af arbejdets organisering og rutiner og nye og meget anderledes krav til medarbejdernes kompe¬ten¬cer. Sam¬tidig stiger tempoet, og såvel udstyr som men¬nesker skal levere en stadig mere optimeret og ensartet ydelses for at sikre stabil drift. Disse evigt forandrede vilkår er en stor udfordring for virksomhederne, samtidig med at de hele tiden skal reducere omkost¬ningerne for at bevare konkurrenceevnen.

For at øge udbyttet af såvel nuværende som kommende investeringer skal der ses på både teknologiske og ikke-teknologiske forhold – ja, på hele det organisatorisk setup i produktionen. Hypotesen er, at der kan forløses et uudnyttet potentiale ved at se på teknologi, ikke-teknologiske forhold og organisering som et samlet hele med mulighed for at forbedre produktkvaliteten, effektiviteten, produktiviteten, arbejdsmiljøet og kompetenceniveauet.

Den danske slagteriindustris mulighed for fortsat succes og ekspansion er i værdikæden afhængig af tilførsel af råvarer fra en vital og konkurrencedygtig primærsektor. HCAM-initiativet skal derfor også ses i sammenhæng med det nyetablerede Månegris-initiativ om udvikling af ikke-miljøbelastende driftsformer. Men Månegris-initiativet kan ikke alene fokusere på udfordringerne i primærproduktionen. Der skal også være en konkurrencedygtig fremstillingsindustri til at forarbejde de grise landbruget avler.


Målsætning

Målet med HCAM er at identificere værditab og begrænsende faktorer i de eksisterende processer i fremstillingsindustrien – in casu slagteribranchen, men med potentiale for også anden fremstillingsvirksomhed. Gennem systematiske undersøgelser og eksperimenter skal der søges nye og mere profitable måder at organisere og drive en virksomhed på i forhold til det givne teknologiniveau. Den ny viden skal bruges i den videre teknologiudvikling og være med til at gøre slagteribranchen til et attraktivt erhverv som kan fastholde og tiltrække veluddannede og engagerede medarbejdere.

Ultimativt er målet at ændre slagteribranchens status fra at være markedsførende til at være markedsdominerende - både inden for bulk-vare og niche-produktion.

Innovationsbehov

HCAM-initiativets satsning på den koordinerede forsknings- og innovationsindsats ligger klart på linje med tankerne i FORSK 2020-temaet Fremtidens produktionssystemer og nye innovationsformer om behovet for udvikling af ”såvel teknologiske som ikke-teknologiske forhold der er umiddelbart forbundet med produktionen”.

Trods forskellige produktionsformer mødes de mere og mere automatiserede og teknologikomplekse fremstillingsindustrier af en stigende udfordring i form af et beskedent uddannelsesniveau hos medarbejderne, og her vil HCAM-programmet kunne bidrage til udvikling af uddannelses- og kompetenceniveauet.

I den sammenhæng vil der være behov for en tættere dialog med erhvervenes organisationer og fagbevægelsen for at sikre de strukturelle betingelser for at udvikle større initiativer i HCAM-programmet.

HCAM har en bred tilgang til en branche, og man vil derfor her se på hele værdikæden inden for kødforarbejdning. Det kan også være forskel på de problemer og behov små og store virksomheder har, og derfor behov for at kigge på grupperne hver for sig. HCAM er en mangestrenget indsats der kræver koordinering og samarbejde på tværs af fagligheder inden for teknologi, organisation, ledelse og andre humanistiske discipliner. HCAM-initiativet lægger op til et løbende samarbejde mellem universiteter, teknologiske serviceinstitutter (GTS), faglige organisationer og virksomheder.

De danske forudsætninger

De danske slagterier er en hjørnesten i dansk industri og eksport.  Slagteribranchen er karakteriseret ved en stærk konsolidering og betydelig internationalisering. Historisk har den været en af landets mest udviklede brancher hvad angår produktion, effektivitet og organisering, og sammen med den øvrige fødevareindustri og relaterede producenter af maskiner råder Danmark over en stærk industriel platform for yderligere udvikling på fødevareområdet.

Slagteribranchen har gode forudsætninger for at udbygge sin fremtrædende internationale position med afsæt i HCAM-initiativet og et udbygget net af videnleverandører fra universiteterne og GTS-nettet.

Effekter og potentialer

HCAM-programmet har potentialet til at bringe den danske slagteribranche og fødevarebranchen generelt videre ind i det 21. århundrede.

Forventningen er at HCAM-programmet via dyb og tværgående bearbejdning af de teknologiske og organisatoriske samspil vil være i stand til at udvikle slagteribranchen og øge indtjeningsmarginalen for branchen og de enkelte virksomheder. Hvis branchen når et automatiseringsniveau som i Finland kan produktiviteten forøges med yderligere 7 procent, men denne forøgelse skal ske intelligent og via en tilpasset industri. HCAM vil kunne understøtte denne proces. Og det samtidig med at de danske slagteriers arbejdspladser ikke bare bevares, men også udvikles til danske kvalitetsarbejdspladser. På lang sigt forventes det at give en forøgelse af beskæftigelsen på 2,5 - 3%.