Gå til indhold

Fuldskala produktionsløsninger

Den internationale konkurrence kræver et forbedret og omkostningseffektivt produktions – og procesapparat. Ny viden og nye teknologier er forudsætninger for at løse de udfordringer, der knytter sig til fuldskala produktion.

Indsendt af

FOIN

Resumé

Den internationale konkurrence kræver et forbedret og omkostningseffektivt produktions – og procesapparat. Ny viden og nye teknologier er forudsætninger for at løse de udfordringer, der knytter sig til fuldskala produktion. Uden en betydelig indsats vil det ikke i tilstrækkelig grad være muligt for dansk produktion at følge med det globale marked.

Gennem et samarbejde mellem førende universiteter og virksomheder forankret i et eller flere innovationscentre vil det være muligt at skabe innovation målrettet fuldskala produktion. Visionen er, at indsatsen kan minimere energiforbruget og skabe væsentlige forbedringer af råvare/materiale udnyttelsen i produktionen gennem innovative løsninger udført på fuldskala produktionsanlæg. Særligt dansk bioteknologisk produktion er unik og vil være et godt sted at bygge en indsats op omkring.

Udfordring og muligheder

Udfordringen er at skabe og fastholde arbejdspladser i den danske produktion inden for brancher, hvor Danmark allerede har en styrkeposition fx den bio-teknologiske produktion og fødevaresektoren. Og dermed gøre virksomhederne endnu mere konkurrencedygtige og samtidig gøre Danmark til et attraktivt land for virksomheder, iværksættere, investorer og forskere.

Den internationale konkurrence kræver et forbedret og omkostningseffektivt produktions – og procesapparat. Ny viden og nye teknologier er vigtige forudsætninger for at løse de udfordringer, der knytter sig til fuldskala produktion og udvikling af en grøn økonomi.

Indsatsens vision er at skabe et koncept for samarbejde i verdensklasse mellem førende universiteter og virksomheder inden for produktion og herigennem skabe et internationalt fyrtårn, der skaber og bibeholder vækst i området. Med en helt ny tilgang til samarbejdet mellem universiteter og virksomheder om forskning og innovation vil indsatsen stærkt drevet af både universiteternes forskningsbehov og virksomhedernes udfordringer, gennemføre aktiviteterne direkte på de industrielle partneres fuldskalaanlæg.

Indsatsen er nyskabende derved, at det muliggør forskning og innovation på fuldskala produktionsanlæg hos flere virksomheder. Det forventes at bidrage til mere præcist at beskrive behov for nyt produktionsudstyr, måleteknikker, styresystemer og nye serviceaktiviteter, som bidrager til en forbedret produktion, og som samtidig betyder nye forretningsmuligheder for leverandører af udstyr og service til produktionsanlæg.

Indsatsen vil kombinere førende industrielle parters viden om fx bioteknologisk produktion med viden fra et stærkt forsknings -og innovationsteam, for at nå målet. Indsatsen har som mål, at forskningen omsættes til innovation direkte i virksomhederne.

Derudover skal indsatsen skabe et innovativt og entreprenant miljø, som skal sikre en kontinuerlig pipeline af innovationsprojekter mellem virksomhederne, formidle nye muligheder på tværs af brancher samt inddrage SMV underleverandører til at udvikle løsninger i fælleskab.

Indsatsens overordnede mål er at sikre en markant reduktion af energi, samt råvare- og materialeforbrug som udover at øge konkurrenceevnen og skabe en mere bæredygtig produktion, også vil bidrage til både at bevare og skabe arbejdspladser i Danmark på trods af et højt omkostningsniveau.

Ved at have fokus på fuldskala produktionsløsninger inden for flere brancher vil Danmark være med i front når nye segmenter, forretningsområder og markeder skal indtages.

Målsætning

Det skal være  hurtigt og effektivt at omsætte viden til innovation og vækst.

Derudover forventes det, at det inden for en veldefineret periode vil være muligt at demonstrere en markant energieffektivitet og en radikal minimering af råvare- og materialeforbruget. Ligesom det er målet, at Danmark er stærkt profileret, som førende inden for innovative løsninger til fuldskala produktionsudfordringer uafhængigt af sektor. Og at der på sigt kan skabes internationalt anerkendte centre for forskning og innovation i fuldskala produktion, hvor resultaterne hurtigt udnyttes gennem det stærke samarbejde mellem universiteter og industri.

Derudover forventes indsatsen af resultere i:

 • En stærk pipeline af innovationsprojekter mellem partnerne
 • Etablering af nye virksomheder i Danmark samt tiltrækning af udenlandske
 • Nye udformninger af udstyr og produkter
 • Nye metoder til overførsel af procesviden fra laboratorium og pilotanlæg til fuldskala
 • Styrket videnopbygning og videnoverførsel

Innovationsbehov

Der er behov for en fælles indsats blandt fuldskala produktionsaktører på tværs af det private og det offentlige. En forudsætning for innovation på området er, at de danske udfordringer testes på et hjemmemarked, der kan agere platform for systemeksport, og at innovative løsninger opnås i et samarbejde mellem virksomheder og universiteter. Der er brug for viden om, hvordan alle leddene i værdikæden kan bidrage til en udvikling, der fremmer innovation og udmøntning af denne.

Hvis der hurtigt skal udvikles nye metoder til fuldskala produktion, er det vigtigt,at forskere får mulighed for hurtigt at teste og afprøve deres ideer i virksomhederne på fulskalaanlæg, som tilbyder vilkår, der er  meget forskellige fra både laboratorier og pilotanlæg.

Skabelsen af en indsats, der fokuserer på fuldskalaproduktionsløsninger, handler om et stort forskningsbehov og om innovativt samspil mellem produktionsvirksomheder og forskning med henblik på større energibesparelser, effektiv produktion og innovative løsninger. Forskningsinstitutionerne efterspørger og får med en sådan indsats en unik mulighed for forskning i fuldskala produktionsprocesser, og virksomhederne opnår adgang til et nyt forskningstungt videngrundlag og får en hurtigere videnopbygning.

Forskning og innovation på produktionsprocesserne giver gode muligheder for etablering af konsortier bestående af flere virksomheder og forskningsinstitutioner. og der skabes øget synergi ved at arbejde sammen i stedet for hver for sig. At virksomheder på tværs af brancher og universiteter samarbejder omkring de samme processer vil skabe fundament for spring mod radikale landvindinger og fremtidige konkurrencefordele for de involverede virksomheder, innovations-partnere og forskere. Samtidig vil alle tilegne sig nye kompetencer.

Indsatsen foreslås  organiseret som et dynamisk partnerskab med en stærk forpligtigelse i forhold til visionen. Partnerskabet skal have en relativ kort tidshorisont cirka 2-3 år, med mulighed for forlængelse og en varig forankring, da der både skal fokuseres på kortsigtede og langsigtede resultater. Partnerskabet skal have sin tilknytning til et fysisk innovationscenter for fuldskalproduktion og have en uddannelsesforpligtigelse. Et set up og en indsats som foreslået er en mangelvare både nationalt  og internationalt.

Indsatsen kan blive til et eksperimentarium for implementering af nye teknologier og nye innovationsformer.

De danske forudsætninger

Kravene til fremtidens produktion er høj, og indholdet af viden og innovation i produkterne er tilsvarende høje, og den udfordring har Danmark alle forudsætninger for at håndtere med denne indsats. Danmark har stærke forskningsmiljøer og forskningscentre, en national, regional og lokal opbakning til at fastholde produktion i Danmark samt store globale virksomheder med produktion i Danmark. Samtidig har Danmark fokus på ressourceknapheden og sikring af en bæredygtig produktion.

Effekter og potentialer

Uden en betydelig forsknings- og innovationsindsats vil det ikke i tilstrækkelig grad være muligt for dansk produktion stadig at bibeholde de opnåede styrkepositioner. Ved en styrket innovationsindsats har Danmark en mulighed for at være på forkant og udnytte mulighederne i fremtidens globale marked for en ressourceeffektiv fuldskala produktion. Og her vil et stærk partnerskab forankret i et innovationscenter for fuldskalaproduktion være medvirkende til at skabe de eftertragtede globale løsninger, der samtidig kan fastholde styrkepositionerne og arbejdspladserne i Danmark.

Samspillet mellem de private virksomheder er meget vigtigt for denne type indsats både fordi de innovative løsninger på udfordringer skal udvikles direkte i virksomhedernes produktionsanlæg og fordi underleverandørsegmentet skal bidrage til konkrete teknologiløsninger, der kan implementeres direkte i anlæggene. Da flere af de store danske produktionsvirksomheder har anlæg uden for Danmarks grænser, er der med denne indsats grobund for at underleverandørerne kan blive strategiske udviklere for virksomhederne og dermed skabe vækst på baggrund af innovative løsninger udviklet nationalt.

Indsatsen er ikke branchespecifik, men det anbefales at indsatsen tager udgangspunk i to danske produktionsstyrkeområder, hvor også Danmark er førende på forskningsområdet: Bioteknologisk produktion og fødevareproduktion.

Begge er danske styrkepositioner med en meget stærk forankring i det omkring-liggende samfund, og produktionen har mange enhedsprocesser og produktionsfaciliteter der er sammenlignelige. Derfor vil indsatsen have meget gode forudsætninger for at indfri visionen på disse områder og dermed skabe grobund for flere partnerskaber forankret enten i et fælles innovationscenter for at skabe synergi og sikre den optimale videndeling eller i  selvstændig centre for at cementere at de danske styrkepositioner inden for bioteknologisk produktion og fødevareproduktion er unikke.

Det unikke i konceptet er at skabe verdensklasse viden og innovation, der udmøntes til konkrete løsninger og dermed cementerer den danske styrkeposition på området. Kombinationen af de industrielle parters førende viden og forskernes adgang til fuldskalaanlæg og datamateriale giver et unikt grundlag for at udvikle fremtidens produktion med udgangspunkt i danske innovative løsninger.

Et eksempel på en satsning som foreslået er samarbejdsprojektet BIOPRO i Kalundborg, igangsat med finansiering fra EU og Region Sjælland + partnerne biopro.nu

Partnerkredsen udgøres af:

 • Novo Nordisk
 • Novozymes
 • DONG
 • CP Kelco
 • Københavns Universitet
 • DTU
 • CAT (projektleder)

Der er brug for en styrkelse af BIOPRO, og der er brug for tilsvarende satsning på fødevareområdet.