Gå til indhold

Hospitalsbyggerier - nye muligheder for effektiv logistik og for grøn tilgang til ressourcer

Udover at forbedre sundhedssystemet, vil indsatsen understøtte strategiske vækstteknologier og åbne mulighed for eksport af helhedsorienterede løsninger, hvor både virksomheder og vidensinstitutioner kan få del i et hastigt voksende marked for hospitaler og sundhedsfaciliteter.

Indsendt af

Danske Regioner

Resumé

Brugen af hospitaler som et offentligt drevet eksperimentarium for  udvikling af nye løsninger. Udover at forbedre sundhedssystemet, vil indsatsen understøtte strategiske vækstteknologier og åbne mulighed for eksport af helhedsorienterede løsninger, hvor både virksomheder og vidensinstitutioner kan få del i et hastigt voksende marked for hospitaler og sundhedsfaciliteter.

Hospitaler har en lang tradition for meget velfungerende innovation på det medicinske og kliniske område. Disse erfaringer fra læge-/plejeområdet overføres i dag til den tekniske og driftsorienterede del af hospitalsdriften. Der åbner sig store, nye muligheder indenfor bl.a.:

  • Udvikling af værktøjer, metoder og teknologier til øget ressource-effektivitet og større bæredygtighed, herunder minimering af affald og øget genanvendelse, reduktion af affald til specialbehandling og deponi, udfasning af farlige kemikalier, produkter og materialer, systemer til lokal spildevandsrensning og genbrug af sekundavand.
  • Helt nye logistisksystemer med mere effektivt, sikkert og sammenhængende flow af både materialer, medicin og patienter på tværs af hospitaler og afdelinger.

Udfordring og muligheder

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger vurderer, at der er gode muligheder for at arbejde målrettet på, at efterspørgslen i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier bidrager til at drive udviklingen af nye innovative produkter og ydelser, samtidig med at det offentlige får optimalt udbytte af investeringerne. Det kræver bl.a., at det er klart for virksomhederne, hvornår og hvordan de kan indgå i samarbejdet med regionerne. Samt at virksomhedernes incitament til at investere ressourcer i at udvikle nye løsninger i høj grad er betinget af, at der er mulighed for at skalere og kopiere løsninger til flere hospitaler.

Byggerierne af de nye hospitaler har øget fokus på udfordringen ved at bygge hospitaler, som kan fungere effektivt i et fremtidigt scenarie, hvor en række sundhedsvidenskabelige og teknologiske udviklinger kræver nye rammer og giver nye muligheder.

Grøn tilgang til ressourceforbrug.

Hospitalerne anvender mange ressourcer og producerer meget affald.
Derfor har udvikling af værktøjer, metoder og teknologier til øget ressource-effektivitet og større bæredygtighed store perspektiver. Det gælder eksempelvis om at reducere materiale, ressource- og energiforbrug, øge genanvendelsen og reducere behovet for omkostningsfuld specialbehandling af farligt affald.

I FORSK2020 konstateres det, at det globale marked for miljøtekno-logiske løsninger ventes at vokse markant i de kommende årtier. Det skaber enestående eksportmuligheder for de dele af dansk erhvervsliv, hvor miljø- og ressourceeffektive teknologier og løsninger er væsentlige konkurrenceparametre. Samt at virksomhedernes konkurrencekraft skal styrkes gennem produktion, der fokuserer på miljø- og ressourceeffektive teknologier samt ved at tilføje deres produkter merværdi i form af sikkerhed, sundhed og tryghed.

Effektiv logistik.

Med centralisering af indkøb i sundhedsvæsenet, etablering af større enheder og afdelinger på hospitaler opstår både muligheder og behov for løsninger, som kan understøtte et mere effektivt, sikkert og sammenhængende flow af både materialer, medicin og patienter på tværs af hospitaler og afdelinger.

Der er en række initiativer i gang på området, herunder projektet Health Asset Tracking  (HAT), som er iværksat i hhv. Region Hovedstaden og Region Nordjylland, samt et projekt omfattende trådløs sporbarhed af vitaltegn på patientarmbånd forankret på Hvidovre Hospital. Dertil kommer projekter om logistikløsninger til sterilcentraler,  automatisering af lager og transport, intelligent tracking, og flow- og ressourcestyring på enkeltmatrikler og mellem matrikler.

De potentielle effektiviseringsgevinster ved bedre logistik er store. Studier viser, at hospitaler bruger op i mod 46 pct. af sine ressourcer på logistik. Udgifterne til de danske hospitaler er på 78 mia. kr. om året. Erfaringer fra andre brancher med indførsel af intelligent sporing af varer er, at der opnås besparelser på ca. 1 pct. af omsætningen (A.T. Kearney: www.atkearney.com/ ).

Målsætning

At etablere en platform for hospitalsinnovation, som både kan understøtte den fortsatte udvikling af sundhedssektoren og fremme erhvervsudvikling indenfor en række nøgleteknologier, som f.eks. IKT, automation, logistik, sporbarhed, materialeteknologi, medico-udstyr og grønne, ressourceeffektive løsninger.

Der kan opsættes konkrete delmål om reduktion i energi-, vand- og kemikalieforbrug.

En strategisk satsning inden for logistik i sundhedssektoren vil - ud over effektivisering (mål på fx 1 pct. af omsætningen), værdiskabelse og bedre patientforløb på hospitalerne - kunne bidrage til at udvikle en særlig dansk kompetence på logistik i sundhedssektoren, som vil kunne gøre sig gældende på internationalt plan.

Innovationsbehov

Der er behov for at udvikle systemer og instrumenter til at understøtte hospitalernes funktion som eksperimentarier, hvor fokus på patienter og behandling kan kombineres med rum for innovation.

Der er behov for at tænke i helt nye baner for at øge ressourceeffekti-viteten og i højere grad skabe lukkede materialekredsløb for at reducere sygehusenes klima-belastning.

Ud fra kortlægninger af de mest energi- og ressourceforbrugende løsninger, herunder  miljø- og sundhedsskadelige kemikalier og produkter på hospitalerne, kan der etableres nye løsninger.

Sporing af varer og medicinske effekter har været et indsatsområde for både danske og udenlandske hospitaler i en årrække. Samtidig er der, set i lyset af de mange Kvalitetsfondsbyggerier, behov for nu at teste løsninger, som direkte kan anvendes, når der skal bygges og indrettes nyt. Aktørgruppen omfatter dels hospitaler, erhvervsliv og forskningsinstitutioner. Derudover bør andre sektorer, hvor intelligente logistikløsninger anvendes (serviceerhverv, lufthavne, detailhandel, hoteldrift), inddrages ift tilpasning af eksisterende teknologier og koncepter.

Danmark kan fremvise en eller flere ”showcases” på et grønt og ressourceeffektivt hospitalsvæsen med optimerede, logistiske løsninger, og leverandørerne kan vise deres udvikling af nye produkter og materialer.

De danske forudsætninger

Styrkepositioner indenfor sundhedsteknologi, arkitektur og design, IKT m.m. kombineret med anerkendte kompetencer indenfor nye innovationsformer understøtter potentialet for indsatsen.

Det store behov på hospitaler for logistikløsninger bla. ifm. Kvalitetsfondsbyggerierne er en stor og unik driver for innovation inden for dette felt. Dette kombineret med en række SMV’ere og store virksomheder, der allerede arbejder med bla. tagging, RFID og supply chain giver en stærk platform/forudsætning for en høj innovationshastighed inden for logistik. Hertil kommer muligheden for et tæt samarbejde med relevante forskere/forskningsinstitutioner med kompetencer indenfor feltet.

Regionerne har etableret et videndelingsprojekt vedrørende hospitalsbyggeriet og indgår i et partnerskab med Fornyelsesfonden vedrørende udvikling af nye løsninger inden for sundheds- og hospitalsinnovation.

Danmark er stærk forskningsmæssigt og virksomhedsmæssigt inden for eksempelvis vandteknologi, miljøstyring og livscyklusvurdering.

Effekter og potentialer

Danmark kan fremstå som et foregangsland indenfor sundhed og ressourceeffektive hospitalsløsninger og dermed åbne døre til de store markeder, som f.eks. Kina og Indien som begge står foran massive investeringer i hospitaler.

Effekten vil være en mindre miljøbelastning, både hvad angår emissioner og ressourcetræk. Desuden vil indsatsen på sigt forventes at medføre besparelser, når mere ressourceeffektive løsninger er implementeret.