Gå til indhold

HUMVÆKSTE (HUManistiske VÆKstmodeller for SMV og Teknologibaseret Eksport)

Danmark har en lang tradition for SMV (små og mellemstore virksomheder), og det er hos SMV, der skabes flest arbejdspladser. Ansættelse af humanister fører til større vækst i private virksomheder end ansættelse af andre uddannelseskategorier gør.

Indsendt af

Københavns Universitet

Resumé

Danmark har en lang tradition for SMV (små og mellemstore virksomheder), og det er hos SMV, der skabes flest arbejdspladser. Ansættelse af humanister fører til større vækst i private virksomheder end ansættelse af andre uddannelseskategorier gør. De danske humanistiske fakulteter er rangeret blandt de allerbedste i verden. Der er derfor stort innovations- og vækstpotentiale i at kombinere den eksisterende danske erhvervsstruktur med humanistisk viden.

Udfordring og muligheder

SMV’erne danner det vigtigste danske vækstgrundlag. Samtidig er det SMV’erne, der har færrest akademikere ansat, især ikke humanister, og dét selv om undersøgelser viser, at ansættelse af humanister skaber en vækst, der fører til ansættelse af andre medarbejderkategorier også.

Der er måske en kulturel barriere mellem humanister og SMV-stiftere og deres ansatte, som forårsager det lave antal HUM-ansættelser i SMV, hvorfor vi bør:

 • undersøge de potentielle kulturelle barrierer mellem HUM og SMV ved at involvere SMV-stiftere og -ansatte i en inkluderende og brugerdreven tilgang, samt
 • lære af succeserne i SMV’er i de kreative erhverv og større it-virksomheder, hvor man allerede har mange HUM-ansættelser, med henblik på at
 • synliggøre de positive væksteffekter, som HUMansættelser medfører for SMV, samt
 • synliggøre den værdiskabelse, HUManister tilfører eksportvirksomheder og internationalt arbejdende virksomheder

Målsætning

 • At skabe vækst i SMVer ved ansættelse af humanister
 • At nedbryde kulturelle barrierer for SMV på nye eksportmarkeder
 • At skabe flere eksportvirksomheder blandt SMV
 • At skabe flere arbejdspladser indenfor mange jobkategorier

Innovationsbehov

Der er et stort HUM-potentiale i danske SMV, men vi ved ikke så meget om, hvorfor og hvordan humanister skaber denne værdi, hvorfor vi bør:

 • undersøge hvad humanisterne laver i SMV, hvilke kompetencer de bringer i spil, hvad de udvikler og foreslår af ideer, og hvordan de interagerer med deres kolleger - med henblik på at
 • uddanne flere kandidater med viden om og kompetencer til at kortlægge sådanne processer og potentialerne for succesfuld innovation,
 • samle brancheorganisationer, erhvervsorganisationer, fagforeninger, iværksættere, HUm-kandidater og forskningsintensive institutioner om at udvikle enkle HUM-baserede vækstmodeller for SMV,
 • identificere de nødvendige politiske tiltag for at skabe de bedste rammebetingelser for HUM-baseret SMV-vækst,
 • involvere HUM-undervisere og HUM-ansatte i vækstvirksomheder i at udvikle de humanistiske uddannelser yderligere til at fremme de særlige vækstskabende kompetencer,
 • udvikle humanistiske elementer i TEK/NAT-uddannelser på alle niveauer fra ungdomsuddannelser til ph.d., så HUManiora bidrager til at gøre disse mere vækstskabende, samt
 • udvikle modeller og rammebetingelser med henblik på at skabe systemeksport af HUM-baserede SMV-vækstmodeller til resten af EU, så HUM bidrager til at øge EU’s styrkeposition i resten af verden.

De danske forudsætninger

I Danmark består en meget stor andel af erhvervslivet (>90 %) af små og mellemstore virksomheder.

Det er hos SMV, der skabes flest arbejdspladser.

 • Små og mellemstore virksomheder (SMV) kan trods krisetider bryste sig af stå for 85 pct. af jobskabelsen i EU i perioden 2002-2010 (undersøgelse fra Europa Komissionen, Iværksætteren januar 2012).
I perioden blev årligt skabt 1,1 mio. nye jobs. Her har SMV’er altså en stor del af æren, eftersom SMV’er ‘kun’ udgjorde 67 pct. af den samlede beskæftigelse.
 • Mindre og mellemstore virksomheder (MMV) skaber fire gang så mange jobs som store virksomheder. I perioden 2002-2008 skabte MMV’er 78.500 jobs (analyse fra DI af tallene for jobskabelse).

De danske humanistiske fakultetet er rangeret blandt de allerbedste i verden. Et stærkt humaniora er en unik dansk force. De danske miljøer har derfor en international konkurrencefordel, som kan give det danske erhvervsliv afgørende competitive advantage (cf. Porter).

SMVs evne til at trænge ind på fremmede markeder kræver strategisk udvikling og udnyttelse af sprogkompetencer:

 • Bevidst anvendelse af fremmedsprogskompetencer fører til stigninger på mellem 10 og 25 % i omsætningspotentialet på fremmede markeder (PIMLICO-projektet (Promoting, Implementing, Mapping Language and Intercultural Communication Strategies), en undersøgelse af 40 europæiske SMV)
 • Ansatte med kompetencer inden for sprog og kommunikation eller samfundsvidenskab bliver mere værdifulde for virksomheden, når outsourcingen stiger, da outsourcing øger interaktionerne mellem ansatte i Danmark og udlændinge fra forskellige kulturelle baggrunde og ansatte med evner indenfor sprog, kommunikation og viden om andre kulturer og samfund er derfor være særlig nyttige for virksomheden (Hummels, Jørgensen, Munch, Xian 2012).

Effekter og potentialer

Flere arbejdspladser inden for alle jobkategorier.
Flere kontrakter og øget salg.