Gå til indhold

Industriel imaging

Imaging-udstyr producerer billeder af hvordan det indre af komponenter og materialer ser ud – i tre dimensioner og ofte i realtid. Takket være nye teknologiske landvindinger oplever området en stærk vækst i disse år.

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet

Resumé

Imaging udstyr producerer billeder af hvordan det indre af komponenter og materialer ser ud – i tre dimensioner og ofte i realtid. Takket være nye teknologiske landvindinger inden for sensor-teknologi og billedbehandling er flere af teknikkerne for nyligt blevet tilstrækkeligt hurtige og robuste til at kunne bruges til storskala formål i relation til automatisering, kvalitetssikring og materialeudvikling i industrien. Området oplever derfor en stærk vækst i disse år.

Anvendelsesområdet er bredt, og omfatter en række sektorer af primær dansk interesse, såsom bæredygtig energi, fødevare sikkerhed, produktionsteknologi, mediko og miljø. Videre er de danske forskningsmiljøer internationalt førende indenfor imaging og har en stærk tradition for udvikling og anvendelse af teknikkerne. En fokuseret dansk satsning indenfor området vil derfor være rettidig og vil kunne tilføre dansk industri en unik konkurrencefordel.

Udfordring og muligheder

Det er et velkendt faktum at Danmark ikke kan konkurrere på billig arbejdskraft, og derfor er nødsaget til at satse på andre parametre såsom effektiviseringer, nytænkning og kvalitet for at opretholde den globale konkurrenceevne. En sådan satsning må nødvendigvis indeholde et bredt spektrum af indsatsområder og tage udgangspunkt i kompetenceområder hvor Danmark ligger i front. Industriel imaging har forudsætningerne for, indenfor en forholdsvis kort årrække, at bidrage positivt til den globale konkurrenceevne.

Som eksempler på potentialet af en INNO+ aktivitet indenfor industriel imaging kan nævnes at der allerede arbejdes på:

 • Inspektion af vindmølle-vinger og –gearkasser i marken.
 • Kvalitetssikring af fødevarer, f.eks. skanning af kød og vakuumpakninger
 • Forståelse af elektrolytiske processer i brændselsceller og batterier – kritisk for designet af den næste generation af devices.
 • Optimering af NOx-reduktion i udstødningsgasser.
 • Forbedrede modeller af flow af olie eller vand i undergrunden
 • Hurtigere og nemmere check-in af bagage i lufthavne
 • Inspektionsteknologi til affaldssortering i genbrugsstationer
 • Biokompatibilitet af implantater f.eks. ved kunstig hofte

Langsigtet bemærkes det at to internationalt ledende storskala anlæg til imaging -  ESS og MAX-IV - er under opbygning i Lund. Det danske medværtskab betyder at vi er ideelt placeret mht mulighederne for kommercialisering. Videre giver de to anlæg unikke muligheder for dansk industri for høj kvalitets imaging til F&U og inspektion af udvalgte produkter. Dette kræver dog at industriens forudsætninger forbedres, hvilket forudses at ske via etablering af industri portaler. Der er en stor synergi mellem disse planer og et fokuseret program på industriel imaging.

Der foreslås derfor en målrettet indsats med henblik på at udvikle og opbygge bæredygtige strukturer og faciliteter, der bidrager til at omsætte viden og forskningsresultater til nye produkter og vækst-skabende produktionsprocesser indenfor industriel imaging. Målet er en innovationsindsats som styrker offentlig-privat samarbejde om udvikling og udnyttelse af nye teknologier, herunder en etablering af kompetencecentre, der styrker innovationsprocessen.

Målsætning

Målet med innovationsindsats er at den indenfor en 5-årige tidshorisont fører til:

 • Øget teknologioverførsel fra f.eks. storskalafaciliteter til industrien
 • Nye virksomheder som specialiserer sig i målrettede løsninger indenfor industriel imaging
 • Målbare effektiviserings- og kvalitetssikringsprocesser som følge af implementering af industriel imaging i produktionslinjer.
 • Nedbrydning af eksisterende barrierer for brug af state-of-the-art imaging teknikker (herunder brug af storskalafaciliteter) i forbindelse med f.eks. produktudvikling og produktoptimering i danske virksomheder.

Innovationsbehov

Følgende aktiviteter er eksempler på indsatser som tænkes iværksat som led i en innovationsproces med fokus på industriel imaging:

 • Industriportaler/kompetence-centre (herunder efteruddannelse)
 • Øremærkede innovationspuljer (ala PoC, GAP etc) rettet mod universiteter og start-ups med henblik på udvikling af nye imaging-løsninger til industrien.
 • Introduktions-puljer (ala videnskuponer, science-link etc.) rettet mod industrien, og specielt SMV’er, med henblik på at overvinde barrierer i forbindelse med første anvendelse af imagingfaciliteter.
 • Demonstrationsprojekter (ala EUDP)

De danske forudsætninger

De danske universitetsmiljøer har en stærk tradition indenfor udvikling og anvendelse af imaging teknikker som f.eks. Røntgen- og neutrontomografi, elektronmikroskopi, ultralyd etc. og danske forskere har stærke bånd til imaging-miljøerne ved storskalafaciliteterne. Den danske forskningsindsats har bl.a. ført til grundforskningscentre, strategisk forskningsråds projekter, to ERC bevillinger samt flere spin-outs indenfor industriel imaging.

Effekter og potentialer

En styrket innovationsindsats indenfor industriel imaging vil have indflydelse på et bredt udsnit af den danske produktionssektor, f.eks. indenfor medico, energi-teknologi og fødevarer. Ved en målrettet indsats baseret på vidensdeling og innovation kan industriel imaging allerede indenfor få år medvirke til øget konkurrence evne, og nye danske arbejdspladser.