Gå til indhold

Miljømæssig Bæredygtig Minedrift i Grønland

Minedrift i Grønland med henblik på udvinding af sjældne jordarter, mineraler og metaller har stort potentiale for at kunne bidrage markant til bæredygtig samfundsudvikling i Grønland og danne grundlaget for et nyt eksportmarked i regi af Rigsfællesskabet inden for Ren og Grøn Teknologi

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet

Resumé

Minedrift i Grønland med henblik på udvinding af sjældne jordarter, mineraler og metaller har stort potentiale for at kunne bidrage markant til bæredygtig samfundsudvikling i Grønland og danne grundlaget for et nyt eksportmarked i regi af Rigsfællesskabet inden for Ren og Grøn Teknologi.

Målet er at:

  • Revurdere og redesigne den eksisterende teknologi og bedste praksis inden for minedrift i en arktisk grønlandsk kontekst – Ren Teknologi.
  • Udvikle innovative Grøn Teknologi produkter baseret på de råstoffer, der kan indvindes i Grønland.
  • Designe koncepter, teknikker og processer til genindvinding og genanvendelse af kritiske og sjældne elementer fra affald og udtjente produkter.

Udfordring og muligheder

Minedrift i Grønland udgør et betydeligt potentiale for den grønlandske og danske industri og dermed for Rigsfællesskabet ikke blot med henblik på at kunne udvinde og sælge malm fra forskellige forekomster, men snarere med henblik på at udnytte de udvundne råstoffer til produktion og eksport af Grøn Teknologi produkter og højteknologiske materialer og udstyr. En sådan udvikling nødvendiggør:

  • Udvikling af processer og teknikker, der er tilpasset de specielle forhold i det arktiske og optimeret i forhold til de grønlandske forekomster.
  • Innovation og udvikling af optimerede processer og produkter baseret på netop de råstoffer, der kan indvindes ved minedrift i Grønland.
  • Målrettede strategier og processer, der understøtter, at produkter baseret på sjældne jordarter kan finde tilbage i samfundets materiale-cyklus, således at de sjældne jordarter isoleres og derefter kan genanvendes.

Målsætning

Målsætningen med dette projekt er at udvikle innovative processer og teknikker, der muliggør en miljømæssig bæredygtig minedrift i Grønland, at benytte de udvundne råstoffer i produktion af teknologi, materialer og produkter inden for Grøn Teknologi og højteknologi og i tillæg sikre, at sjældne jordarter, der indgår i samfundets materiale-cyklus, effektivt kan genanvendes.

Idet hele processen fra udvinding af malm til raffinering, lagring, transport, videre forædling, produktfremstilling og efterfølgende genindvinding, betragtes i sin helhed vil projektet involvere input fra brede segmenter af den grønlandske og danske industri og muliggøre en stærk interaktion med internationale udviklings og forskningsnetværk i f.eks. rammerne af Horizon 2020 samt KIC on Raw Materials.

Innovationsbehov

Miljømæssig bæredygtig minedrift i en arktisk kontekst nødvendiggør nye innovative tekniske og procesrelaterede løsninger. Udledning af miljøskadelige stoffer ved procesingen af malmen og håndteringen af forurenede restprodukter udgør specielle udfordringer, hvor det ikke i udgangspunktet vil være miljømæssig forsvarligt blot at anvende eksisterende bedste praksis. Nye innovative teknikker og processer skal identificeres og udvikles og standarder af relevans for minedrift i arktiske miljøer skal udarbejdes. Udvikling og etablering af en konkurrencedygtig industri og teknologi inden for rammerne af Rigsfællesskabet, der målrettet sigter mod at udvikle, producere og eksportere produkter inden for Grøn Teknologi og højteknologi baseret på netop de råstoffer, der kan udvindes i Grønland, kræver en grundlæggende forsknings- og innovationsproces i den grønlandske og danske industri. Endelig vil en målrettet indsats for at sikre, at sjældne jordarter, der gennem de udviklede produkter indgår i samfundets materiale-cyklus, kan genindvindes og genanvendes ikke blot nødvendiggøre ny teknologi og processer, men også nye tiltag for standardisering og regulering.

En sådan udvikling kan bedst understøttes af partnerskaber på tværs af industri og forskningsinstitutioner, hvor ikke blot behov for forskning og innovation identificeres og understøttes, men hvor også de nødvendige tiltag for uddannelse og videnspredning kan afdækkes, koordineres og igangsættes.
Aktører omfatter entreprenører, procesindustri, materialeproducenter, high tech producenter, vindenergiindustrien, bilindustrien, Grøn Teknologi producenter, samt forsknings og uddannelsesinstitutioner.
Organisationen påtænkes gennemført ved hjælp af en styregruppe sammensat af 6-8 repræsentanter fra forsknings- og uddannelsesorganisationer, industripartnere og Rigsfællesskabet. Derudover skal der etableres et implementeringpanel bestående af 15-20 industripartnere. Gennem projektet skal der gennemføres stakeholder workshops, hvor dels input og behov fra et større udsnit af industrien kan komme til orde og hvor videnspredning kan blive faciliteret.

Projektet tænkes gennemført over en periode på 4-6 år med en finansieringsramme på omkring 20 millioner kroner.

De danske forudsætninger

Der ikke tradition for minedrift med tilhørende produktudvikling og råstofgenindvinding i Danmark og Grønland. Imidlertid eksisterer der i Danmark betydelig viden og teknisk kapacitet på en bred vifte af relaterede teknologier.
Chancen består netop i at samle den viden og supplere og tilpasse den til at understøtte det store potentiale, som bæredygtig minedrift i Grønland udgør.
Danmark er netop nu ved at positionere sig som et kraftcenter for bæredygtig arktisk minedrift i formeringen af et konsortium inden for KIC on Raw Materials.

Effekter og potentialer

Det vurderes, at dette projekt dels kan bidrage betydeligt til den danske konkurrenceevne gennem udvikling af teknologier og processer, der muliggør en egentlig bæredygtig minedrift under arktiske forhold og sætter nye standarder for hvorledes de udvundne råstoffer anvendes og genanvendes til understøttelse af konkurrencedygtig produktudvikling. Denne knowhow er relevant for mange andre lande i verden og har derigennem eksportpotentiale.

Videre vil projektet understøtte udvikling af et nyt Grøn Teknologi markedssegment i Danmark der dels åbner op for nye eksportmarkeder og dels understøtter den allerede eksisterende Grøn Teknologi baserede industri i Danmark og Danmarks generelle omdømme som Grøn Teknologi provider.