Gå til indhold

Allergibekæmpende forskning

Allergi er en folkesygdom i vækst. Danske forskere har dokumenteret, at allergi rammer mere end hver femte dansker. Danmark har stærke akademiske og kommercielle traditioner indenfor dette område, men der er stadig meget vi ikke forstår om væksten i prævalens af allergi i befolkningen.

Indsendt af

Lundbeckfonden

Resumé

Det foreslås, at støtte til fremragende dansk forskning i langt højere grad bør ske i offentligt-privat samarbejde, hvor private midler til forskning toppes op af offentlige midler.

Det foreslås, at støtte til udviklingsprojekter på et tidligt stadie, bør ske gennem et offentligt-privat samarbejde. Private midler til investering i videreudvikling og modning af forskningsbaserede projekter inden for bioteknologisk innovation mod kommercialisering bør matches med offentlige midler.

Det foreslås, at allergologi udpeges som et særligt forskningsmæssigt satsningsområde i Danmark med henblik på at bringe dette helt i front, med det overordnede mål at forbedre folkesundheden i fremtiden samt at understøtte og styrke Danmarks position indenfor innovation og kommercialisering på dette område.

Udfordring og muligheder

Det er en stor udfordring for Danmark, at få skabt vækst og jobs i tilstrækkeligt omfang, med afsæt i den forskning, der foregår på landets universiteter. Den danske forskning er fremragende inden for mange områder, men der mangler midler, dels til at satse på særligt lovende projekter og personer, dels til at modne og kommercialisere de gode perspektivrige projekter.

Det offentlige-private samarbejde bør derfor være mere strategisk når det drejer sig om finansiering af forskning. Eksterne midler bør toppes op af offentlige midler. Herved sikres det, at større satsninger kan få en volumen, der kan matche den globale konkurrence. Det vil også betyde en bedre indlejring af projekterne på universiteterne, hvilket vil give projekterne den langsigtede legitimitet samt finansiering, der er helt afgørende for både at kunne lave fremragende forskning og modne potentielle forskningsresultater til kommercialisering.

Kommercialisering af bioteknologisk innovation, og dermed på sigt etablering af nye bioteknologiske vækstvirksomheder, er begrænset af tilgangen af risikovillig kapital. Dette er særligt markant udtrykt i disse år pga. den generelle finansielle krise, som har drevet den traditionelle venture kapital imod mere modne projekter og selskaber. Såfremt vi ikke i fællesskab forsøger at løse denne udfordring, risikerer Danmark at miste fremtidens vækstpotentiale og kompetencer.

Støtte bør være et strategisk offentlig-privat samarbejde, hvor private investeringer toppes op af offentlige. Støtte bør gives til projekter inden for bioteknologisk innovation – og på et tidligt stadie af udviklingsprojektets levetid. Herved støttes modningen af relevante akademiske forskningsprojekter til et niveau, hvor de kan kommercialiseres og være attraktive for fremtidig venturekapital.

Allergi er en folkesygdom i vækst. Danske forskere har dokumenteret, at allergi rammer mere end hver femte dansker. Danmark har stærke akademiske og kommercielle traditioner indenfor dette område, men der er stadig meget vi ikke forstår om væksten i prævalens af allergi i befolkningen. Endvidere peger flere forskere på, at allergikernes problemer undervurderes, og at de praktiserende læger derfor mangler både uddannelse og tid til at tage hånd om folk med allergi. Danmark har en unik mulighed for at styrke begge dele i fremtiden ved at udpege allergi og behandling af dette som et særligt satsningsområde, og således forbedre behandlingsmuligheder samt kapitalisere på dette i fremtiden. Danmark er allerede verdensførende indenfor udvikling og produktion af allergimedicin, men for at området kan udvikles yderligere og fastholde tilknytningen til Danmark og derved skabe vækst og jobs, skal området oprustes på det forskningsmæssige plan.

Målsætning

Der indledes mere strategiske samarbejder om styrkelse af dansk forskning inden for biomedicin, hvor Danmark har store virksomheder samt store forskningsfinansierende fonde der kan være potentielle partnere.

Der indledes mere strategiske samarbejder om støtte af forskningsprojekters vej til kommercialisering. Her vil der være samarbejdsmuligheder med de erhvervsdrivende fonde der støtter modning af forskningsprojekter med henblik på kommercialisering af danske forskningsresultater. Målet vil være at skabe flere og stærkere bioteknologiske vækstvirksomheder i Danmark.

Inden for allergi-området er målsætningen at forbedre folkesundhed via opbygning af et forskningsmiljø i verdensklasse. Endvidere er målsætningen at forbedre mulighederne for kommercialisering af den afledte forskning. Mulige samarbejdspartnere vil være danske virksomheder indenfor området samt Lundbeckfonden, der støtter forskning inden for allergologi.

Innovationsbehov

Danmark har verdensklasse forskning indenfor en række felter, men en bemærkelsesværdigt svag struktur til at kapitalisere på kommercialiseringen af denne innovation. Samtidig er innovation indenfor lægemidler og relaterede teknologier under forandring. Verdens førende selskaber søger kontinuerligt nye veje til at finde og modne denne innovation, for at udvikle morgendagens lægemidler. Dette for at forbedre eksisterende behandlinger, adressere sygdomme med utilstrækkelige eller ingen behandlinger i dag, samt ikke mindst for at forholde sig til nye vækstmarkeder i verden udenfor EU og USA.

De danske forudsætninger

Danmark har stolte traditioner indenfor lægemiddelforskning, udvikling og markedsføring eksemplificeret ved fx H. Lundbeck A/S, Novo Nordisk A/S og Leo Pharma.  Ved strategisk at støtte biomedicinsk forskning samt kommercialisering af førende dansk biomedicinsk forskning har Danmark mulighed for at skabe fremtidens nye vækstvirksomheder.

Danmark har stærke akademiske og kommercielle traditioner indenfor allergologi-området, som der kan bygges videre på ved oprustning af det forskningsmæssige felt.

Effekter og potentialer

Det forventes, at en styrket indsats for et strategisk offentlig-privat samarbejde inden for finansiering af forskningsprojekter vil kunne føre til vækst og jobskabelse i fremtiden. En samlet indsats vil betyde en styrket opbygning af forskningsresultater og kompetencer inden for forskning, uddannelse og innovation inden for danske forskningsmæssige styrkepositioner inden for biomedicin. Endvidere vil adgangen til risikovillig kapital være større og derved vil kommercialiseringen og modningen af akademiske forskningsprojekter på et tidligt stadie kunne støttes.

Ved at satse særligt på at opbygge et forskningsmiljø inden for allergi-området kan der etableres en ny dansk styrkeposition, der vil betyde en tiltrængt forbedring af behandlingen af danske allergikere samt en styrket global konkurrenceevne inde for området.